Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki."— Zapis prezentacji:

1

2 1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki użycia 7. Wymagania niefunkcjonalne 8. Kamienie milowe 9. Harmonogram 10. Podsumowanie

3 1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki użycia 7. Wymagania niefunkcjonalne 8. Kamienie milowe 9. Harmonogram 10. Podsumowanie

4 Promotor dr inż. Barbara Wołyńska Opiekunowie inż. Krzysztof Jędrzejewski inż. Tomasz Jóźwiak inż. Adam Juszkiewicz inż. Tomasz Kałwak mgr inż. Marcin Nowaczyk Grupa inżynierska Paweł Elbanowski Tomasz Grzemski Marcin Szajek Marcin Zakęś

5 1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki użycia 7. Wymagania niefunkcjonalne 8. Kamienie milowe 9. Harmonogram 10. Podsumowanie

6 Problem przydziału i rozliczania zajęć dydaktycznych Problem pojawiający się co roku Przydział na poziomie zakładu lub katedry Brak spójnego sposobu przydziału godzin

7 Dziekanat Arkusz kalkulacyjny z planem zajęć, liczbą godzin... Przydział zajęć do prowadzących, wyliczanie godzin – ręcznie, skrypty, prywatne narzędzia Listy z przydziałami, nadgodzinami...

8 Dziekanat Program Listy z przydziałami, nadgodzinami... Arkusz kalkulacyjny z planem zajęć, liczbą godzin... Baza danych

9 Dziekanat Moduł 1 Baza danych / usługa udostępniania danych Moduł 2 Listy z przydziałami, nadgodzinami...

10 1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki użycia 7. Wymagania niefunkcjonalne 8. Kamienie milowe 9. Harmonogram 10. Podsumowanie

11 aplikacja przenośna (niezależna aplikacja / aplikacja webowa) możliwość integracji z systemem pracującym w dziekanacie* wczytywanie danych z akrusza kalk. / bazy danych* automatyczny przydział zajęć do prowadzących wiele poziomów autoryzacji generowanie list przydziałów / dokumentów dla pracowników

12 1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki użycia 7. Wymagania niefunkcjonalne 8. Kamienie milowe 9. Harmonogram 10. Podsumowanie

13 Zgłosiło się 5 zespołów „Casting” Wybrany zespół: Paweł Elbanowski Tomasz Grzemski Marcin Szajek Marcin Zakęś

14 1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki użycia 7. Wymagania niefunkcjonalne 8. Kamienie milowe 9. Harmonogram 10. Podsumowanie

15 Grupa dyskusyjna Strona internetowa Trac Wiki Svn Java SE/EE

16 1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki użycia 7. Wymagania niefunkcjonalne 8. Kamienie milowe 9. Harmonogram 10. Podsumowanie

17  BC1. Rozdział dydaktyki w instytucie/katedrze  Główny scenariusz: 1. Pracownik instytutu/katedry rozdziela zaplanowane przed dziekanat przedmioty pomiędzy podległe instytutowi zakłady (UC1) 2. Pracownik zakładu lub katedry weryfikuje listę przydzielonych przedmiotów w celu potwierdzenia jej prawidłowości (UC2) 3. Pracownik zakładu/katedry sporządza listę osób mogących prowadzić poszczególne rodzaje zajęć w ramach danego przedmiotu (UC3) 4. System generuje przypisanie prowadzących do poszczególnych rodzajów zajęć wraz z liczbą godzin do realizacji (UC4) 5. Pracownik zakładu/katedry weryfikuje przypisanie pod względem sumarycznej liczby godzin i obciążenia poszczególnych pracowników i zatwierdza przydział (UC5) 6. Pracownik zakładu/katedry generuje raport „Karta przydziały czynności” dla poszczególnych pracowników (UC6)

18  BC1. Rozdział dydaktyki w instytucie/katedrze  Rozszerzenia:  2.A Pracownik zakładu lub katedry nie potwierdza prawidłowości listy przydzielonych przedmiotów (UC2)  2.A.1 Pracownik zakładu/katedry zgłasza błędy lub uwagi dotyczące przydzielonej listy przedmiotów i przekazuje je pracownikowi instytutu  2.A.2 Powrót do punktu 1  5.A Pracownik zakładu/katedry nie zatwierdza wygenerowanego przydziału  5.A.1 Pracownik zakładu/katedry ręcznie nanosi poprawki do istniejącego przydziału lub też zleca systemowi generację nowego przydziału  5.A.2 Powrót do punktu 5

19  UC1. Rozdzielenie przedmiotów pomiędzy zakłady  Aktorzy: Pracownik instytutu  Główny scenariusz: 1. Pracownik loguje się do systemu 2. Pracownik wybiera jeden zakład z listy zakładów podległych instytutowi 3. Pracownik przypisuje danemu zakładowi zbiór przedmiotów z listy przedmiotów przypisanych przez dziekanat danemu instytutowi 4. Pracownik powtarza czynności z punktów 2 i 3 do czasu, aż każdy z przedmiotów przypisanych przez dziekanat zostanie przydzielony do dokładnie jednego zakładu 5. Pracownik wylogowuje się z systemu

20  UC2. Weryfikacja listy przedmiotów przydzielonych do zakładu  Aktorzy: Pracownik zakładu odpowiedzialny za rozdział dydaktyki  Główny scenariusz: 1. Pracownik zakładu loguje się do systemu 2. Pracownik wyświetla i weryfikuje listę przedmiotów przypisanych zakładowi przez uprawnioną osobę z instytutu, do którego należy dany zakład 3. Pracownik akceptuję listę przydzielonych przedmiotów 4. Pracownik wylogowuje się z systemu

21  UC2. Weryfikacja listy przedmiotów przydzielonych do zakładu  Rozszerzenia:  3.A Pracownik zakładu nie akceptuje listy przydzielonych przedmiotów  3.A.1 Pracownik zgłasza w systemie zastrzeżenia dotyczące przydziału podając stosowne argumenty  3.A.2 Za pomocą systemu pracownik przekazuje swoje uwagi do jednostki instytutu  3.A.3 Przejście do punktu 4

22  UC3. Sporządzenie listy prowadzących zajęcia  Aktorzy: Pracownik zakładu odpowiedzialny za rozdział dydaktyki  Główny scenariusz: 1. Pracownik loguje się do systemu 2. Pracownik weryfikuje listę osób należących do danego zakładu mogących prowadzić zajęcia dydaktyczne 3. Pracownik przypisuje przedmiotom listy osób mogących prowadzić poszczególne rodzaje zajęć w ramach danego przedmiotu 4. Pracownik wylogowuje się z systemu

23  UC4. Przypisanie prowadzących do zajęć  Aktorzy: Pracownik zakładu odpowiedzialny za rozdział dydaktyki, system  Główny scenariusz: 1. Pracownik loguje się do systemu 2. Pracownik uruchamia w systemie funkcję generacji przydziału 3. System na podstawie listy przedmiotów oraz przypisanych do nich prowadzących zajęć generuje przydział osób do poszczególnych rodzajów zajęć w ramach danego przedmiotu 4. Pracownik wylogowuje się z systemu

24  UC5. Weryfikacja przypisania prowadzących do zajęć  Aktorzy: Pracownik zakładu odpowiedzialny za rozdział dydaktyki  Główny scenariusz: 1. Pracownik loguje się do systemu 2. Pracownik weryfikuje przydział wygenerowany przez system 3. Pracownik akceptuje wygenerowany przydział 4. Pracownik wylogowuje się z systemu

25  UC5. Weryfikacja przypisania prowadzących do zajęć  Rozszerzenia:  2.A Pracownik nie akceptuje wygenerowanego przez system przydziału  2.A.1 Pracownik zleca systemowi generację nowego przydziału (UC4, pkt 2)  2.A.2 Powrót do punktu 2  Rozszerzenia:  2.A.1.I Pracownik ręcznie nanosi poprawki do wygenerowanego przydziału  2.A.1.I.a Przejście do punktu 2.A.2

26  UC6. Generacja raportów  Aktorzy: Pracownik zakładu odpowiedzialny za rozdział dydaktyki  Główny scenariusz: 1. Pracownik loguje się do systemu 2. Pracownik generuje „Kartę przydziału czynności” dla każdego z pracowników zakładu uwzględnionego w przydziale do przedmiotów 3. Pracownik wylogowuje się z systemu

27  UC6. Generacja raportów  Rozszerzenia:  2.A Pracownik generuje raport „Obciążenia pracownika”  2.B Pracownik generuje raport „Obciążenie jednostki organizacyjnej”

28 1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki użycia 7. Wymagania niefunkcjonalne 8. Kamienie milowe 9. Harmonogram 10. Podsumowanie

29 Wymaganie niefunkcjonalne WN01 : Przenośność Opis: System ma być uruchamialny na jak największej ilości systemów operacyjnych. Priorytet:ŚredniStatus:ZweryfikowanyŹródło:Analityk Koszt:NiskiWażność:WysokaWeryfikowalność:Łatwa Powiązane z:

30 Wymaganie niefunkcjonalne WN02 : Środowisko uruchomieniowe Opis:System uruchamiany w maszynie wirtualnej Javy. Priorytet:WysokiStatus:ZweryfikowanyŹródło:Analityk Koszt:NiskiWażność:WysokaWeryfikowalność:Łatwa Powiązane z:WN01

31 Wymaganie niefunkcjonalne WN03 : Czas odpowiedzi systemu. Opis:Maksymalny czas odpowiedzi na zapytanie nie może przekroczyć 3s. Priorytet:ŚredniStatus:ZweryfikowanyŹródło:Zleceniodawca Koszt:ŚredniWażność:ŚredniaWeryfikowalność:Średnia Powiązane z:

32 Wymaganie niefunkcjonalne WN04 : Baza danych Opis: System musi wykorzystywać bazę danych, z wykorzystaniem której nie wiążą się dodatkowe koszty. Priorytet:WysokiStatus:ZweryfikowanyŹródło:Zleceniodawca Koszt:NiskiWażność:WysokaWeryfikowalność:Łatwa Powiązane z:

33 Wymaganie niefunkcjonalne WN05 : Czas szkolenia użytkownika. Opis: Czas szkolenia użytkownika pozwalający wykorzystywać mu system w pełni nie powinien przekraczać 4h. Priorytet:ŚredniStatus:ZweryfikowanyŹródło:Zleceniodawca Koszt:WysokiWażność:ŚredniaWeryfikowalność:Łatwa Powiązane z:

34 1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki użycia 7. Wymagania niefunkcjonalne 8. Kamienie milowe 9. Harmonogram 10. Podsumowanie

35  Implementacja szkieletu aplikacji  Stworzenie szkieletu aplikacji pozwalającego na dalszy jego rozwój  Zadania: 1. Przygotowanie schematu bazy danych 2. Przygotowanie API komunikacyjnego z bazą danych aplikacji 3. Przygotowanie API komunikacyjnego z bazą danych PP 4. Ogólny projekt interfejsu użytkownika 5. Utworzenie szkieletu aplikacji

36  Wprowadzanie i modyfikacja danych  Implementacja funkcjonalności pozwalającej na wprowadzanie nowych danych i ich modyfikację  Zadania: 1. Implementacja wczytywania pliku.xls z danymi 2. Implementacja mechanizmu pobierania listy pracowników 3. Implementacja mechanizmu ręcznego wprowadzania listy pracowników 4. Implementacja mechanizmu ręcznej modyfikacji listy pracowników 5. Implementacja mechanizmu logowania do systemu

37  Implementacja przydziału i raportowania  Implementacja funkcjonalności przydziału zadań i raportowania wyników  Zadania: 1. Implementacja mechanizmu automatycznego przydziału godzin pracownikom 2. Implementacja mechanizmu modyfikacji przydziału godzin pracownikom 3. Implementacja mechanizmu walidacji przydziału godzin pracownikom 4. Implementacja generowania karty przydziałów godzin dla pracownika.

38  Implementacja przydziału i raportowania  Implementacja funkcjonalności przydziału zadań i raportowania wyników  Zadania: 5. Implementacja generowania raportu "Obciążenie pracownika 6. Implementacja generowania raporu "Obciążenie jednostki organizacyjnej 7. Implementacja mechanizmu ręcznego przypisywania pracowników do przedmiotów 8. Implementacja mechanizmu przekazań godzin.

39  Zakończenie prac  Wprowadzanie niewielkich zmian funkcjonalnych oraz testowanie aplikacji  Zadania: 1. Instrukcja użytkownika 2. Testy funkcjonalne 3. Testy akceptacyjne 4. Praca inżynierska

40 1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki użycia 7. Wymagania niefunkcjonalne 8. Kamienie milowe 9. Harmonogram 10. Podsumowanie

41  Implementacja szkieletu aplikacji  01.07.2009 – 14.08.2009  Wprowadzanie i modyfikacja danych  15.08.2009 – 30.09.2009  Implementacja przydziału i raportowania  01.10.2009 – 14.12.2009  Zakończenie prac  15.12.2009 – 31.01.2010

42 1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki użycia 7. Wymagania niefunkcjonalne 8. Kamienie milowe 9. Harmonogram 10. Podsumowanie

43 System przydziału i rozliczania zajęć dydaktycznych Wybrano zespół Ustalono wymagania Stworzono UC Ustalono harmonogram Pozostaje tylko zaimplementować ;-)


Pobierz ppt "1. Promotor i skład zespołu menedżerskiego 2. Rozwiązywany problem 3. Wymagania 4. Wybór zespołu programistów 5. Narzędzia / Technologie 6. Przypadki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google