Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego- projekt parasolowy współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego- projekt parasolowy współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego- projekt parasolowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006 Beneficjent: Związek Euroregion „Tatry”

2 Komisja Europejska w dniu 15.11.2004 r. przyjęła dokument programowy pt. Interreg III A Polska-Republika Słowacka. Program Inicjatywy Wspólnotowej na lata 2004-2006.

3 Styczeń 2005 –organizacja sekretariatu ds. mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”, –złożenie przez Euroregion „Tatry” wniosków: o dofinansowanie projektu, parasolowego i pomocy technicznej na zarządzanie mikroprojektami. Luty 2005 –zatwierdzenie przez Komitet Sterujący projektu parasolowego Euroregionu „Tatry” w dniu 17.02.2005 r.

4 Cele projektu parasolowego Cel główny: pogłębienie bezpośrednich kontaktów między wspólnotami lokalnymi na polsko-słowackim obszarze pogranicza zmierzające do integracji regionu.

5 Cele projektu parasolowego (c.d.) Cele szczegółowe: Nawiązywanie kontaktów i rozwój stałej współpracy między mieszkańcami regionu przygranicznego w sferze gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej Pomoc w opracowywaniu większych projektów współpracy, Rozbudowa powiązań między instytucjami lokalnymi, Przygotowywanie wspólnych imprez w celu lepszego, wzajemnego poznania się przez strony i wspierania współpracy transgranicznej.

6 Grupy docelowe projektu to: beneficjenci mikroprojektów a więc podmioty o charakterze niedochodowym działające na obszarze kwalifikowanym: jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje przez nie utworzone: szkoły, instytucje kultury (np. ośrodki kultury, biblioteki, muzea, teatry). instytucje badawczo-edukacyjne, organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe itp. Poprzez realizacje mikroprojektów projekt oddziałuje na społeczności lokalne pogranicza polsko-słowackiego oraz turystów.

7 Obszar wsparcia Euroregion „Tatry” zarządzał mikroprojektami z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i miasta na prawach powiatu Nowego Sącza.

8 Dostępna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): Euroregion „Tatry” dysponował kwotą 350 057,60 EUR tj.1.426 134,90 PLN Beneficjent w ramach mikroprojektu mógł liczyć na wsparcie do 75 % całkowitych kwalifikowanych kosztów mikroprojektu (w formie refundacji), Wnioskowane dofinansowanie mikroprojektów od 2 000 do 20 000 EUR.

9 Rola Euroregionu „Tatry” we wdrażaniu mikroprojektów Ogłaszał nabór mikroprojektów i przyjmował wnioski o dofinansowanie mikroprojektów, Prowadził szkolenia wnioskodawców i beneficjentów, realizował działania związane z promocją Programu Interreg m.in. Prowadził stronę internetową poswięconą programowi ( www.euroregion-tatry.pl/interreg ) przeprowadzał ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie, sporządzał listę rankingową mikroprojektów do zatwierdzenia przez Podkomitet Sterujący, zawierał umowy z beneficjentami mikroprojektów, monitorował realizację mikroprojektów, przeprowadzał kontrole mikroprojektów,

10 Rola Euroregionu „Tatry” we wdrażaniu mikroprojektów (c.d.) przyjmował wnioski o płatność i sprawozdania z realizacji mikroprojektów, rozliczał mikroprojekty i weryfikował sprawozdania beneficjentów, sporządzał wniosek zbiorczy, który zatwierdza Instytucja Pośrednicząca, po akceptacji Instytucji Pośredniczącej sporządzał dyspozycje wypłaty beneficjentom refundacji poniesionych kosztów, sporządzał sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji projektu parasolowego, archiwizuje dokumentację dotyczącą mikroprojektów.

11 Działania organizacyjne i merytoryczne Euroregionu „Tatry” związane z realizacją mikroprojektów Marzec, kwiecień, maj 2005 r. praca nad wytycznymi dot. mikroprojektów, organizacja akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej Programu Interreg na terenie NUTS III, praca nad podręcznikiem procedur wdrażania mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”, przygotowania do ogłoszenia naboru mikroprojektów.

12 Działania organizacyjne i merytoryczne Euroregionu „Tatry” związane z realizacją mikroprojektów Czerwiec 2005 –ogłoszenie przez Euroregion „Tatry” I naboru mikroprojektów w dniu 06.06.2005 r.,który trwał do 11.07.2005 r. –szkolenia dla wnioskodawców w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie mikroprojektu (20 i 21.06.2005). Grudzień 2005 –ogłoszenie przez Euroregion „Tatry” II naboru mikroprojektów w dniu 01.12.2005r., który trwał do 16.01.2006 r. –szkolenie dla wnioskodawców w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie mikroprojektu (14.12.2005 r.),

13 Ilość wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych do biura Euroregionu „Tatry”

14 Kwota dofinansowania złożonych wniosków /alokacja w PLN/

15 Kontraktowanie w ramach projektu parasolowego Pomimo realizacji działań w ramach projektu parasolowego od lutego 2005 r. umowa na dofinansowanie projektu parasolowego z Wojewodą Małopolskim została zawarta dopiero 7 kwietnia 2006 r. Euroregion zawarł 30 umów o dofinansowanie mikroprojektów z beneficjentami I naboru do końca czerwca 2006 r, oraz do końca września 2006 r. 12 umów z beneficjentami II naboru (z listy podstawowej), Ponadto Euroregion zawarł 6 umów z beneficjentami mikroproprojektów z listy rezerwowej.

16 Kontraktowanie w ramach projektu parasolowego c.d. Zakontraktowano 48* projektów na dostępną kwotę alokacji ze środków EFRR wynoszącą: 1 426 134,90 PLN * jeden z beneficjentów zrezygnował z realizacji mikroprojektu tuż po podpisaniu umowy

17 Zrealizowane mikroprojekty według naborów

18 Beneficjenci mikroprojektów według powiatów

19

20 Zrealizowane mikroprojekty według wysokości dofinansowania z EFRR

21 Mikroprojekty według wartości dofinansowania z EFRR (wg wniosków o płatność)

22 Mikroprojekty według kategorii beneficjentów 47Razem 3 Inne (instytucje badawczo-edukacyjne, urzędy pracy, itp.) 2Szkoły 6Organizacje pozarządowe 8Instytucje kultury 28Jednostki samorządu terytorialnego Liczba projektów Rodzaj beneficjenta

23 Podział mikroprojektów według rodzaju działań.

24 Rzeczowo-finansowy postęp realizacji projektów 47 mikroprojektów zrealizowanych do końca października 2007 r. 30 listopada 2007 r. do Euroregionu „Tatry” wpłynął od beneficjenta ostatni wniosek o płatność końcową w ramach projektu parasolowego. - 39 mikroprojektów jest rozliczonych tzn. beneficjentom przekazano refundację płatności końcowych z EFRR w łącznej wysokości: 1 080 992 PLN - 8 zrealizowanych mikroprojektów oczekuje na refundacje płatności końcowych na łączną kwotę dofinansowania: 295 073 PLN w tym: 5 mikroprojektów w weryfikacji MUW 3 mikroprojekty w weryfikacji ET Razem: 47 projektów

25 Finansowy postęp realizacji projektów W sumie do MUW złożono dziewięć wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 275 443,57 PLN W tym płatności przekazane na rzecz beneficjentów: 1 107 241,84 PLN

26 Rezultaty realizacji mikroprojektów Udział 94 instytucji i organizacji we wdrażaniu mikroprojektów (z tego 46 ze Słowacji), Ponad 16 tys. osób uczestniczących w działaniach w ramach mikroprojektów (w tym około 6 tys. ze Słowacji).

27 Najciekawsze mikroprojekty Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze, Polsko-słowacki program edukacyjny Dzieci ratują dzieci, Muzyka Tatr i jej inspirująca siła; działalność edukacyjna – warsztaty muzyczne, wykłady, prezentacje, Profilaktyka bez granic – budowa powiązań powiązań instytucjonalnych polskich i słowackich samorządów i policji, Pogłębianie współpracy w zakresie oświaty – warsztaty dla nauczycieli i konkurs wiedzy dla uczniów, Polsko-Słowacki Turniej Przyjaźni, Polsko-Słowacki Konkurs Potraw Regionalnych „Góralskie Jadło”, Polsko-słowacki obóz szkolenia żeglarskiego z regatami integracyjnymi o Puchar Euroregionu Tatry.

28 Efekty realizacji mikroprojektów przez Euroregion “Tatry”  Nauczenie się nieznanych dotąd procedur konceptualizacji, przygotowania, realizacji i rozliczania projektów,  zbliżenie ludzi po jednej i po drugiej stronie granicy z różnych środowisk społecznych i zawodowych,  masowy spontaniczny udział mieszkańców pogranicza w licznych wydarzeniach i imprezach,

29 Efekty realizacji mikroprojektów przez Euroregion “Tatry” c.d.  dalszy rozwój współpracy bilateralnej samorządów lokalnych, organizacji społecznych, szkół, klubów sportowych itp.  podpisanie wielu porozumień i deklaracji współpracy pomiędzy podmiotami,  promocja regionu poprzez filmy, publikacje, wydarzenia i imprezy, studia,  promocja Unii Europejskiej.


Pobierz ppt "Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego- projekt parasolowy współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google