Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Tworzenie bazy danych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Tworzenie bazy danych"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Tworzenie bazy danych

2 Czym jest baza danych? Etapy tworzenia bazy danych Na czym polega relacja w bazie danych Określenie wymagań i ustalenie zbiorów danych Tabele

3 Czym jest baza danych? Baza danych to zbiór danych, które można przetwarzać za pomocą programów komputerowych.

4 Przetwarzanie danych to uporządkowane wykonywanie operacji, m.in.:
wprowadzanie przeglądanie modyfikowanie (aktualizowanie, dodawanie nowych danych, usuwanie niepotrzebnych danych) porządkowanie wyszukiwanie prezentowanie (wyświetlanie, drukowanie)

5 Programy do tworzenia baz danych:
Microsoft Access LibreOffice Base Plik bazy danych może zawierać następujące obiekty: tabele – do przechowywania danych formularze – do przeglądania, dodawania i aktualizowania danych kwerendy – do wyszukiwania potrzebnych danych raporty – do przedstawiania i drukowania danych

6 Etapy tworzenia bazy danych
Określenie celu i wymagań bazy danych. Ustalenie zbiorów informacji, które będą gromadzone i przetwarzane w bazie danych. Zaplanowanie nazw i typów oraz utworzenie tabel. Zdefiniowanie kluczy podstawowych. Definiowanie relacji Tworzenie formularzy. Wprowadzanie danych. Przygotowanie kwerend. Przygotowanie wymaganych raportów.

7 Przeglądanie danych w tabeli
Tabela bazy danych to obiekt bazy służący do przechowywania danych w bazie. Tabela składa się z wierszy zwanych rekordami i kolumn zwanych polami. W jednym wierszu (rekordzie) znajdują się informacje o jednym obiekcie bazy danych, a kolumny (pola) zawierają wartości cech atrybutów tego obiektu. Każda kolumna ma unikalną w ramach tabeli nazwę.

8 Ćwiczenie 1 Otwórz plik Stadnina1. Jakie tabele zawiera baza? Otwórz tabelę konie i przejrzyj zapisane w niej informacje. Podaj nazwy wszystkich pól i przykładowe wartości zapisane w dowolnym rekordzie. Jakie informacje są zawarte w tabeli wyścigi? Podaj nazwy pól i przykładowe wartości zapisane w dowolnym rekordzie.

9 Na czym polega relacja w bazie danych?
Ćwiczenie. Otwórz bazę Stadnina1. Obejrzyj relacje określone w tej bazie.

10 Na czym polega relacja w bazie danych?
Aby w programie Access zdefiniować relację między daną tabelą a inną, jedno pole tej tabeli musi pełnić funkcję klucza podstawowego, natomiast w drugiej tabeli musi być wyznaczone pole do zapisywania wartości tego klucza. Funkcję klucza podstawowego może pełnić tylko pole, którego wartości są unikalne w ramach tabeli. Klucz podstawowy jednoznacznie identyfikuje rekord.

11 Na czym polega relacja w bazie danych?
W tabeli Konie funkcję klucza podstawowego pełni pole NrKonia, które służy także do definiowania relacji między tabelą Konie a tabelą Wyścigi. W tabeli wyścigi wyznaczono pole NrKonia, w którym zapisywana jest wartość identyfikatora danego konia. Takie pole nazywa się kluczem obcym, ponieważ identyfikuje rekordy z obcej tabeli. Aby pole klucza podstawowego i odpowiadające mu pole klucza obcego zostały powiązane relacją, muszą być tego samego typu.

12 Ćwiczenie 3 W bazie danych Stadnina obejrzyj tabele Konie i Wyścigi w Widoku projektu. Wskaż odpowiednio klucz podstawowy i obcy. Sprawdź, jakie typy pól określono dla tych kluczy. Przejrzyj wartości obydwu kluczy. Dlaczego wartości pola NrKonia w tabeli Konie nie powtarzają się, a w tabeli Wyścigi można znaleźć powtarzające się wartości tego pola?

13 Relacja „jeden do wielu”
Relacja jeden do wielu występuje, gdy rekord z pierwszej tabeli powiązany jest z wieloma rekordami z drugiej tabeli, natomiast rekord z drugiej tabeli powiązany jest tylko z jednym rekordem z pierwszej tabeli. Jeden koń może wziąć udział w kilku wyścigach, a informacja o jednym wyścigu dotyczy tylko jednego konia.

14 Określenie wymagań i ustalenie zbiorów informacji.
Dla bazy danych Stomatolog ustalamy następujące wymagania: Wprowadzanie informacji o pacjentach. Wprowadzanie informacji o wizytach. Uzyskiwanie informacji, którzy pacjenci mieli danego dnia wizytę, jakie zabiegi zostały przeprowadzone i jaki był ich koszt (tzw. Raport dzienny). Drukowanie odpowiedniego raportu.

15 Określenie przykładowych zbiorów informacji.
Informacje o pacjencie: nazwisko, imię, ulica i numer dowodu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, numer telefonu. Informacje o wizycie: data i godzina wizyty, rodzaj wykonywanego zabiegu, koszt wizyty.

16 Tworzenie tabel Do jednej tabeli należy przypisać jedną kategorię informacji. Należy unikać powtarzania tych samych informacji w kilku tabelach. W każdej kolumnie powinno się umieszczać pojedynczą informację. Nazwa bazy, nazwy tabel i innych obiektów powinny odzwierciedlać ich zawartość.

17 Tworzenie tabel Utwórz nową pustą bazę danych. Zapisz ją pod nazwą Stomatolog. Z panelu wyboru obiektów wybieramy opcję tworzenia tabeli w widoku projektu. Wprowadzamy nazwy pól: NrPacjenta Autonumerowanie (klucz podstawowy) Nazwisko Tekst Imię Tekst KodPocztowy Tekst UlicaNr Tekst Miejscowość Tekst NrTelefonu Tekst Pesel Tekst 4. Zapisz tabelę jako Pacjenci

18 Definiowanie relacji Utwórz nową tabelę w widoku projektu.
Wprowadzamy nazwy pól: NrPacjenta liczba DataWizyty data/godzina RodzajWizyty tekst KosztWizyty liczba Nie definiuj w tej tabeli klucza podstawowego. Jeśli został zdefiniowany automatycznie – usuń klucz i zmień nazwę pola na NrPacjenta, a typ danych na liczba. 4. Zapisz tabelę jako Wizyty

19 Definiowanie relacji Wybierz polecenie Relacje (menu relacje)
Wybierz tabele, między którymi ba być określona relacja (Pacjenci i Wizyty). Przeciągnij pole klucza podstawowego na odpowiadające mu pole klucza obcego w drugiej tabeli – otworzy się okno Edytowane relacji. Zaznacz opcję Wymuszaj więzy integralności i kliknij Utwórz.

20 Pytania Czym jest baza danych?
Na czym polega przetwarzanie danych w bazie danych? Jak są zorganizowane dane w relacyjnej bazie danych? Czym jest rekord? Podaj przykład. Podaj etapy przygotowania prostej relacyjnej bazy danych. Czym jest relacja? Jakie warunki muszą być spełnione, aby zdefiniować relację między dwiema tabelami? Kiedy występuje relacja „jeden do wielu”.

21 Zadania Przygotuj bazę danych Zawody sportowe, składającą się z dwóch tabel: Zawodnicy i Zawody. Określ odpowiednie zbiory danych, które będą przechowywane w bazie. Ustal odpowiednio pola i określ ich typy. Zdefiniuj relacje biorąc pod uwagę, że jeden zawodnik może brać udział w wielu zawodach, a informacje o jednych zawodach dotyczą konkretnego zawodnika. Zaprojektuj bazę danych Klinika zwierząt.


Pobierz ppt "Temat: Tworzenie bazy danych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google