Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r. Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2012 r. z realizacji RPO WiM

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r. W I półroczu 2012 r. kontynuowane były działania związane z kontraktacją oraz wydatkowaniem środków w ramach RPO WiM. Ogłoszonych zostało 11 konkursów na łączną kwotę dofinansowania 151 636 304 zł w ramach osi priorytetowych:  Przedsiębiorczość (5)  Transport (2)  Środowisko przyrodnicze (3)  Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (1)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r.

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r. Porównanie do poprzedniego okresu (wybrane wskaźniki) rodzaj wskaźnika 31.12.2011 r.30.06.2012 r.różnica Wnioski po ocenie formalnej (liczba) 2 9073 026119 Wnioski po ocenie formalnej (dofinansowanie w mln zł) 5 1325 394262 Zawarte umowy (liczba) 1 7891 84960 Zawarte umowy (środki UE w mln zł) 3 1963 23539 Poziom kontraktacji (% alokacji programu) 69,81%70,66%0,85% WNP (liczba) 5 0185 892874 Wydatki kwalifikowalne we WNP (środki UE w mln zł) 1 5031 749246 Wydatki kwalifikowalne we WNP (% alokacji programu) 32,83%38,20%5,37% Wydatki certyfikowane do KE (środki UE w mln zł) 1 4211 673252 Wydatki certyfikowane do KE (% alokacji programu) 31,04%36,54%5,50% Liczba projektów zakończonych 800947147

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (1) Problem: Opóźnienie realizacji projektów, które są spowodowane m.in.: procedurami udzielania zamówień publicznych (protesty, odwołania), długo trwającymi pracami konserwatorskimi i archeologicznymi, zmianami w dokumentacjach technicznych, nie wywiązywaniem się wykonawców prac z zawartych umów z beneficjentami. Środek zaradczy: W odpowiedzi na zaistniałe problemy IZ RPO WiM na wniosek beneficjenta wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (2) Problem: Problem związany z opodatkowaniem środków, które zostały przekazane w ramach projektu pt.: „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach”. Beneficjent otrzymał interpretację Dyrektora Izby Skarbowej, który uznał środki z EFRR za środki państwowe a nie za unijne, co powoduje konieczność odprowadzenia podatku od uzyskanych odsetek. Środek zaradczy: IZ RPO WiM zwróciła się z zapytaniem do MRR i zapytanie zostało skierowane do Ministerstwa Finansów, jednakże do chwili obecnej nie nadeszła odpowiedź.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (3) Problem: Niespójność prawa polskiego w zakresie: prawa budowlanego oraz ochrony środowiska i sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Środek zaradczy: W przeprowadzonych konkursach na etapie oceny konieczne stało się powoływanie ekspertów w zakresie środowiska oraz w zakresie prawa budowlanego, do oceny zgodności każdego z projektów z przyjętymi w dziedzinie środowiskowej założeniami.

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (4) Problem: W trakcie realizacji projektów kluczowych ujętych w Programach usprawnienia powiązań komunikacyjnych pojawiły się problemy w zakresie ochrony środowiska blokujące szybkie i sprawne realizowanie inwestycji drogowych (drogi wojewódzkie). Ponadto w trakcie przygotowania projektu Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury pojawiły się problemy dotyczące opracowania pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny wniosku. Środki zaradcze: IZ RPO WiM inicjowała liczne spotkania z przedstawicielami RDOŚ oraz Grupy Doradczej JASPERS. Zarząd WWM wyraził zgodę na zawarcie ze spółką Warmia i Mazury Sp. z o.o. umowy wstępnej dotyczącej przygotowania do realizacji przedsięwzięcia „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury”. Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem aplikacyjnym został określony na październik 2013 r. Ponadto obniżono szacunkową wartość zadania z 37 mln euro na 28 mln euro (ERDF).

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (6) Problem: Niewielkie zainteresowanie aplikowaniem o środki w ramach m.in. gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Środki zaradcze: Stała współpraca z potencjalnymi Beneficjentami (samorządami). Przedstawianie samorządom propozycji, aby o środki unijne ubiegały się spółki komunalne, dzięki czemu ciężar aplikowania byłby przeniesiony z samorządów na przedsiębiorców.

16 Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie przestrzegania PZP (1)  określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób naruszający uczciwą konkurencję (Zamawiający wymagał wykazania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, w wysokości nie mniejszej niż 100% ceny oferty brutto, zamawiający wymagał aby wykonawca wykazał się realizacją co najmniej jednego zadania polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla inwestycji, która była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej)  nie wykluczenie wykonawcy, który nie złożył oświadczenia/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  żądanie dokumentów, które nie były niezbędne do przeprowadzenia postępowania (żądanie załączenia dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą realizować zamówienie posiadają wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia). 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r.

17 Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie przestrzegania PZP (2)  w ogłoszeniu o zamówieniu brak informacji o tym, jak oferenci z zagranicy mogą udokumentować spełnianie niektórych z warunków udziału w postępowaniu (w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano jedynie, jakie dokumenty powinni składać oferenci krajowi)  zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (Zamawiający prowadząc postępowanie, dokonał opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (np. Projektor multimedialny NEC PX750U itd.))  szacowanie wartości zamówienia wg niewłaściwego kursu euro, bez uwzględnienia zamówień uzupełniających, po wszczęciu postępowania lub w kwocie brutto 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r.

18 Najczęściej stwierdzane uchybienia w zakresie przestrzegania PZP (3)  niezgodność ogłoszeń z treścią SIWZ (niepełna treść ogłoszenia o zamówieniu)  bezprawne udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki  brak odrzucenia oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny  brak potwierdzenia przekazania/odebrania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W okresie sprawozdawczym IZ nałożyła korekty finansowe w 12 projektach na łączną kwotę 9 681 837,80 zł. 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r.

19 Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM, które obejmowały projekty z zakresu:  szkoleń pracowników i beneficjentów  zatrudnienia  zakupu sprzętu komputerowego  wyposażenia powierzchni biurowej  promocji i informacji  ewaluacji  organizacji procesu wyboru projektów  organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r.

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji (1) PROMOCJA  kampania informacyjno-promocyjna w regionalnej telewizji, prasie i rozgłośniach radiowych  wydanie biuletynu informacyjno-promocyjnego RPO WiM  kampania outdoor’owa na ekranie diodowym  wydanie kalendarzy ściennych, książkowych i kieszonkowych  zakup gadżetów  publikacje promujące RPO WiM  piknik – event promocyjny dot. promocji VI osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze”  konkurs informacyjno-promocyjny dla dziennikarzy poświęcony RPO WiM  promocja RPO WiM podczas gali „Osobowość Roku Warmii i Mazur”

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji (2) INFORMACJA  funkcjonowanie punktów informacyjnych w IZ, IP oraz IP II  publikacja informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektów  spotkania informacyjne adresowane do potencjalnych beneficjentów EDUKACJA  szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM  szkolenia beneficjentów RPO WiM INTERNET  www.rpo.warmia.mazury.pl www.rpo.warmia.mazury.pl  www.wfosigw.olsztyn.pl www.wfosigw.olsztyn.pl  www.wmarr.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl  kampania informacyjno-promocyjna w Internecie (media społecznościowe - Facebook)

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.09.2012 r. Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google