Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM. KASZTANOWA KRAINA W GORZOWIE WLKP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM. KASZTANOWA KRAINA W GORZOWIE WLKP."— Zapis prezentacji:

1 REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM. KASZTANOWA KRAINA W GORZOWIE WLKP.

2 Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy placówki. Został opracowany na podstawie Statutu przedszkola, Uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. regulujących zasady funkcjonowania placówki, wytycznych Wydziału Edukacji i ustaleń Rady Pedagogicznej. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.

3 Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, leczenie sanatoryjne) po uprzednim zgłoszeniu u nauczycielek grup. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola.

4 Informację o rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki należy złożyć na piśmie u Dyrektora Przedszkola w miesiącu poprzedzającym rezygnację. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. Od momentu przekazania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna) pracownikowi przedszkola, za jego bezpieczeństwo odpowiadają pracownicy placówki do czasu odbioru z sali przedszkolnej lub placu zabaw przez rodzica (prawnego opiekuna).

5 Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez osobę niepełnoletnią zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów). Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej.

6 Placówka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku (np. upojenie alkoholowe). Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecko zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlega ubezpieczeniu od następstw niebezpiecznych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku.

7 W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku i uwzględniony w zestawie programów wychowania przedszkolnego PM nr 29. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa Ramowy Rozkład Dnia ustalany przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

8 Czas pracy przedszkola wynosi 11 godz. (od godz. 6:00 do 17:00). Dziecko do przedszkola należy przyprowadzać między godz. 6:00 – 8:00, a odbierać od godz. 14: 3 0 do 17:00. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycielek o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola.

9 W placówce funkcjonują tylko oddziały zapewniające dzieciom opiekę powyżej 5 godzin dziennie i cztery posiłki (śniadanie 8:30; II śniadanie 10:15; II danie obiadowe 11:30, zupa z podwieczorkiem 14:00). Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za wyżywienie dzieci ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. Wysokość świadczenia za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w drodze uchwały.

10 Opłata miesięczna obejmuje wszystkie faktycznie zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00. W godzinach od 8.00 do 13.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny, w tym czasie realizowana jest podstawa programowa. Opłata za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstaw programową wynosi 1 zł.

11 Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć w formie zaliczki powinna być wniesiona do 15-ego dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami. Sposób wnoszenia opłat (miejsce wnoszenia: kasa przedszkola, wskazanie konta; sposób: gotówka, przelew, terminy) kierownik gospodarczy podaje do wiadomości na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

12 Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 1) w przypadku nieobecności dziecka, trwającej nieprzerwanie 30 dni, bez uzasadnionej przyczyny, 2) dwukrotne, nieuzasadnione uiszczenie opłaty za przedszkole po terminie, 3) n ie uiszczenie opłaty do końca miesiąca, w którym minął termin płatności.

13 Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację, tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci (sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców). Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii (dla dzieci 6-letnich) tym wychowankom, których rodzice wyrażają takie życzenie.

14 .Dzieci nie powinny przynosić do placówki zabawek bądź innych rzeczy wartościowych. Za przyniesione przez dziecko rzeczy wartościowe przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.


Pobierz ppt "REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM. KASZTANOWA KRAINA W GORZOWIE WLKP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google