Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020 Aneta Grzegocka Z-ca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Zawadzkie, 18 marca 2016 r.

2 BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH RPO WO 2014-2020 Z EFRR (OCRG) Oś priorytetowa Kwota [mln Euro] OP I Innowacje w gospodarce- innowacje w przedsiębiorstwach61,6 OP II Konkurencyjna gospodarka - nowe produkty i usługi w MSP44,9 - współpraca gospodarcza i promocja8,7 OP III Gospodarka niskoemisyjna - odnawialne źródła energii10,4 - efektywność energetyczna w mieszkalnictwie 4,1 - efektywność energetyczna MSP10,0 OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną- infrastruktura usług społecznych23,0 Suma:162,7

3 OP I – Innowacje w gospodarce Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 61,6 mln Euro Warunki realizacji projektu: Podstawą realizacji inwestycji będą regionalne inteligentne specjalizacje określone w RSIWO2020 (specjalizacje z PKD). Rodzaje projektów: 1) budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; 2) finansowanie procesu powstawiania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.: badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji; 3) wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo- rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, poprzez instrumenty finansowe. Kwota dofinansowania: 500 000 PLN 10 000 000 PLN BEZWZGLĘDNY WYMÓG! Dotacje Pożyczki/ poręczenia Najbliższe nabory: 11-18 IV 2016 r. - dotacje, III kw. 2016 r. (instrumenty finansowe) Regionalna pomoc inwestycyjna

4 OP II – Konkurencyjna gospodarka Rodzaje projektów: 1)wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 2)wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E); 3)wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C). Główne typy beneficjentów: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działające do 24 miesięcy). Wspierane będą inwestycje przedsiębiorstw w obszarach ważnych dla rozwoju regionu, przede wszystkim w ramach specjalizacji regionalnych. poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach dotacje Najbliższy nabór: IV kwartał 2017 r. Dotacje

5 OP II – Konkurencyjna gospodarka Rodzaje projektów: 1)wsparcie wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I; 2)wsparcie inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług; 3)wsparcie inwestycji w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty. Główne typy beneficjentów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru przygranicznego tj. powiat nyski, powiat głubczycki, powiat prudnicki Wspierane będą inwestycje przedsiębiorstw w obszarach ważnych dla rozwoju regionu, przede wszystkim w ramach specjalizacji regionalnych. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu tworzenie produktów i usług o zaawansowanych możliwościach z istotnym wkładem technologicznym. Na pozostałym obszarze województwa będą dostępne pożyczki w ww. zakresie. poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych dotacje Najbliższy nabór: IV kwartał 2016 r. Dotacje

6 OP II – Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 8,7 mln Euro Rodzaje projektów: 1) Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej, 2) wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym, 3) promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza cześć projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych. Maksymalna kwota dofinansowania: 350 000 PLN Maksymalny poziom % dofinansowania: 70 % Najbliższy nabór: 2017 r. Dotacje Pomoc de minimis

7 Rodzaje projektów: 1)głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne; 2)audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu; 3)wsparcie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne, poprzez instrumenty finansowe. Główne typy beneficjentów: podmiot wdrażający instrument finansowy – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunki realizacji projektów: Dofinansowanie uzyskają projekty prowadzące do zwiększenia sprawności energetycznej istniejących instalacji i urządzeń, a także poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Warunkiem wstępnym przyznania wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu. Najbliższy nabór: II kw. 2016 r. Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie 4,1 mln Euro OP III – Gospodarka niskoemisyjna Pożyczki/ poręczenia

8 OP III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii 10,4 mln Euro Rodzaje projektów: 1) wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, Główne typy beneficjentów: podmiot wdrażający instrument finansowy Warunki realizacji projektów: 1)wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem OZE; 2)wsparcie inwestycji w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wiatrowej, słonecznej, biomasy oraz pozostałych, w tym geotermalnej); 3)wsparcie przedsięwzięć w instalacje dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, instalacje do produkcji biopaliw i biokomponentów. Najbliższy nabór: II kw. 2016 r. Pożyczki/ poręczenia

9 Najbliższy nabór: IV kw. 2016 r. Działanie 3.4 Efektywność energetyczna MSP 10,0 mln Euro OP III – Gospodarka niskoemisyjna Dotacje Pożyczki Pomoc de minimis Rodzaje projektów (m.in.): 1)Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, 2)zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią, 3)zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach, 4)głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach. Główne typy beneficjentów: 1)Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 2)podmiot wdrażający instrument finansowy. Dotacje udzielane będą na terenie powiatów: brzeski, namysłowski, nyski, prudnicki, głubczycki. Na terenie całego województwa będą dostępne pożyczki. Wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać pozytywny wpływ na środowisko (racjonalizacja zużycia, oszczędność energii, wzrost wykorzystania OZE);

10 OP X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Rodzaje projektów (m.in.): 1)Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów służących opiece nad osobami zależnymi – miejsca opieki całodobowej, dzienne domy pomocy, mieszkania wspomagane, treningowe, 2)podejmowane będą inwestycje na rzecz organizacji kompleksowej i wysokiej jakości opieki, pozwalającej m.in. lepiej i w bardziej elastyczny sposób odpowiadać na potrzeby osób starszych oraz dzieci, 3)rozwój usług opiekuńczych, np. w formie nowoczesnych placówek takich jak: domy dziennego pobytu, miejsca opieki całodobowej. 23,0 mln Euro Nabory: III kw. 2016 r. Dotacje

11 „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” Dziękuję za uwagę. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020


Pobierz ppt "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google