Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZBADANIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO SUBREGIONU RADOMSKIEGO Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.6 Regionalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZBADANIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO SUBREGIONU RADOMSKIEGO Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.6 Regionalne."— Zapis prezentacji:

1 ZBADANIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO SUBREGIONU RADOMSKIEGO Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ZPORR Forum Dyskusyjne „BIZNES I NAUKA” Politechnika Radomska 28.05.2007

2 Badane podmioty innowacyjności w regionie przedsiębiorstwa, samorządy lokalne, wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu. Forum Dyskusyjne „BIZNES I NAUKA” Politechnika Radomska 28.05.2007

3 Wskaźniki innowacyjności samorządów lokalnych  struktura demograficzna ludności wg wieku,  struktura demograficzna ludności wg wykształcenia,  ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON,  struktura branżowa podmiotów gospodarczych,  wiodące podmioty gospodarcze w regionie  ilość instytucji wspierających przedsiębiorczość w gminie (powiecie),  aktywność zawodowa i stopa bezrobocia,  liczba długotrwale bezrobotnych,  liczba osób korzystających z pomocy społecznej,  migracje – kierunek i skala,  saldo migracji ogółem na 1000 ludności.

4 Wskaźniki finansowe innowacyjności samorządów lokalnych  budżet gminy (powiatu),  relacja środków własnych do innych,  inwestycje – wielkość i struktura,  tworzenie własnych funduszy stymulacji i wspierania rozwoju lokalnego,  utworzenie struktur organizacyjnych dla koordynacji obsługi podmiotów rozwoju lokalnego  wykorzystanie funduszy europejskich przedakcesyjnych i akcesyjnych,  potrzeby finansowe i inwestycyjne (obszary i skala),  bariery rozwojowe.

5 Wybrane wskaźniki innowacyjności kapitału ludzkiego  wskaźnik skolaryzacji,  ilość mieszkańców przypadających na jeden komputer podłączonych do Internetu,  ilość uczniów przypadających na jeden komputer podłączonych do Internetu w szkołach gminnych (powiatowych),  działania na rzecz reintegracji społecznych (szkolenia, programy, warsztaty),  organizacje pozarządowe (ilość, struktura).

6 Wybrane wskaźniki innowacyjności urzędów gminnych (powiatowych) struktura wykształcenia pracowników, stabilność zatrudnienia, ilość szkoleń, wykorzystywanie Internetu w bieżącej działalności i kontaktach z otoczeniem, posiadane certyfikaty (np. ISO 9001), realizacja projektów innowacyjnych, implementacja zasad zrównoważonego rozwoju (obszary, skala).

7 KONTAKT BIURO PROJEKTU ZBADANIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO SUBREGIONU RADOMSKIEGO ul. Malczewskiego 20A pok.315 26-600 Radom tel. (048) 361-78-05, 361-78-06 e-mail: innowacje@pr.radom.pl www.innowacje.pr.radom.plinnowacje@pr.radom.pl


Pobierz ppt "ZBADANIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO SUBREGIONU RADOMSKIEGO Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.6 Regionalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google