Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Sekta-grupa spo ł eczna stanowi ą ca od ł am w ś ród wyznawców jakiej ś ideologii. Sekta jest kontrowersyjnym terminem - wed ł ug jej przeciwników jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Sekta-grupa spo ł eczna stanowi ą ca od ł am w ś ród wyznawców jakiej ś ideologii. Sekta jest kontrowersyjnym terminem - wed ł ug jej przeciwników jest."— Zapis prezentacji:

1

2  Sekta-grupa spo ł eczna stanowi ą ca od ł am w ś ród wyznawców jakiej ś ideologii. Sekta jest kontrowersyjnym terminem - wed ł ug jej przeciwników jest elementem pseudonauki, nie uznawanym przez niektórych religioznawców. Wed ł ug nich ka ż da grupa wyznaniowa i religijna mo ż e by ć nazwana sekt ą, z braku jedynego punktu odniesienia (wzgl ę dno ść ). Termin u ż ywany mi ę dzy innymi przez chrze ś cijan w odniesieniu do mniejszo ś ci wyznaniowych, m.in. które oddzieli ł y si ę od macierzystej organizacji wyznaniowej i które z uwagi na stosowane przez nie metody uwa ż aj ą za niebezpieczne. Sekta dawniej grup ę wyznawców, których pogl ą dy religijne by ł y przez tradycyjne Ko ś cio ł y uznane za niezgodne z oficjaln ą, dominuj ą c ą doktryn ą.

3  Werbunek do sekty zwykle jest powolnym, stopniowym procesem. Osoby zajmuj ą ce si ę rekrutacj ą wiedz ą bowiem, ż e nie mo ż na zmieni ć my ś lenia cz ł owieka za jednym zamachem. Tak wi ę c pocz ą tek przewa ż nie jest niepozorny.  Osoby z sekty proponuj ą na przyk ł ad interesuj ą ce rozmowy, ciekawe spotkania lub atrakcyjne wyk ł ady na trudne tematy. Tym sposobem werbownicy nawi ą zuj ą relacj ę i stopniowo poznaj ą kandydatów do sekty oraz ich potrzeby, problemy, s ł abe strony. A wszystko po to, by uzyskane informacje wykorzysta ć w przysz ł o ś ci przeciwko zwerbowanej osobie.

4  Proces rekrutacji sk ł ada si ę z trzech etapów.  Pierwszy etap mo ż na nazwa ć uwiedzeniem – werbownicy chc ą danego kandydata zainteresowa ć lub wr ę cz zachwyci ć swoj ą grup ą. Sekty oferuj ą wi ę c odpowiedzi na egzystencjalne problemy m ł odzie ż y, proponuj ą c bardzo uproszczon ą wizj ę ś wiata.

5  W drugim etapie sekta przyst ę puje do przej ę cia kontroli nad umys ł em osoby rekrutowanej. Werbownicy usuwaj ą najpierw stary system warto ś ci tej osoby, by na jego miejsce wt ł oczy ć nowe tre ś ci i stworzy ć now ą rzeczywisto ść. Sekta zaczyna od zasiania u werbowanego w ą tpliwo ś ci w prawdziwo ść dotychczas uznawanego przeze ń systemu warto ś ci. W konsekwencji wywo ł uje to dezorientacj ę ś wiatopogl ą dow ą. Osoba poddawana rekrutacji czuje si ę zagubiona, bezradna, szuka opieki i wsparcia. Wówczas sekta zapewnia, ż e jedynie ona zna prawd ę i ż e osoba ta odnajdzie prawdziwe szcz ęś cie tylko wtedy, gdy podporz ą dkuje si ę ca ł kowicie danej grupie.

6  Etap trzeci to formowanie nowej to ż samo ś ci osoby werbowanej. Zast ę puje si ę jej dotychczasowe zachowania, sposób my ś lenia i odczuwania nowym. Pó ź niej nast ę puje utrwalenie nowej to ż samo ś ci osoby zwerbowanej. Jej nowa osobowo ść ma odpowiada ć ca ł kowicie idea ł owi grupy.

7  Z bada ń OBOP-u przeprowadzonych w lipcu 1999 roku wynika, i ż najcz ę stsz ą przyczyn ą wst ę powania do sekt wed ł ug Polaków jest dzia ł alno ść przywódców tych ugrupowa ń religijnych, którzy wykorzystuj ą ludzkie s ł abo ś ci do podporz ą dkowania sobie innych. Tego typu pogl ą d wyznaje 90% spo ł ecze ń stwa. Ponad 80% ankietowanych uwa ż a, ż e motywem wchodzenia do sekt jest potrzeba dozna ń nowych przygód i wra ż e ń. Natomiast 82% respondentów wskaza ł o deprywacj ę psychiczn ą i zagubienie adepta, a73% uzna ł o, ż e przyczyna tkwi w utracie zaufania do tradycyjnych Ko ś cio ł ów. Pozosta ł e przyczyny uwzgl ę dnione przez badanych to; potrzeba afiliacji, wi ę zi z grup ą, która stanie si ę wspólnot ą (77%), posiadanie przyjació ł i znajomych zwi ą zanych z sekt ą (79%), brak ciep ł a i zainteresowania w domu rodzinnym (69%), rygoryzm ś rodowiska, w którym jednostka dorasta ł a, nadmierna kontrola ze strony rodziców (46%) oraz dzia ł anie si ł nadprzyrodzonych, dok ł adnie szatana (41%).

8  Do sekty mo ż emy trafi ć na wiele sposobów:  1.Wprowadzeni przez przyjaciela b ą d ź krewnego, który jest ju ż jej  cz ł onkiem.  2.Wprowadzeni przez zachowuj ą c ą si ę po przyjacielsku obc ą osob ę  (zazwyczaj p ł ci odmiennej).  3. Przyjmuj ą c zaproszenie na organizowane przez sekt ę spotkanie, na  przyk ł ad wyk ł ad, sympozjum czy projekcj ę filmu.  4. Namówieni na zakup ksi ąż ki wydanej przez sekt ę i reklamowanej jako  „bestseller”.  5. Zaproszeni na pozornie niewinn ą sesj ę po ś wi ę con ą „studiowaniu  Biblii”.  6. Zaciekawieni tre ś ci ą wr ę czonej lub znalezionej w magazynie czy  gazecie ulotki, reklamy albo plakatu.  7. Zwerbowani w chwili podj ę cia pracy w nale żą cym do sekty  przedsi ę biorstwie.

9  Patryk Skrzypczak  Albert Sobiech


Pobierz ppt " Sekta-grupa spo ł eczna stanowi ą ca od ł am w ś ród wyznawców jakiej ś ideologii. Sekta jest kontrowersyjnym terminem - wed ł ug jej przeciwników jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google