Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość Dr Krzysztof Jonas Wykład 9. Pozostałe elementy sprawozdawczości finansowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość Dr Krzysztof Jonas Wykład 9. Pozostałe elementy sprawozdawczości finansowej."— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość Dr Krzysztof Jonas Wykład 9

2 Pozostałe elementy sprawozdawczości finansowej.

3 Składniki sprawozdawczości finansowej. Sprawozdanie finansowe składa się z: - bilansu - rachunku zysków i strat - informacji dodatkowej Oraz - rachunku przepływów pieniężnych * - zestawienia zmian w kapitale własnym * * jednostki poddawane badaniu

4 Rachunek przepływów pieniężnych Cash Flow.

5 RPP – CF Cel sporządzania Celem CF jest dostarczanie informacji na temat zaistniałych zmian w środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach (ich faktycznych wpływów i wydatków).

6 Kto sporządza CF? 1) banki i zakłady ubezpieczeń 2) fundusze powiernicze i inwestycyjne 3) powszechne towarzystwa emerytalne 4) spółki akcyjne 5) jednostki, które w poprzednim roku obrotowym spełniły co najmniej 2 z 3 warunków: - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób - suma aktywów bilansu równowartość co najmniej 2.500.000 euro

7 Kto sporządza CF? - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych stanowiły równowartość co najmniej 5.000.000 euro

8 RPP - CF RPP przedstawia informacje o przepływach pieniężnych zaistniałych w okresie w podziale na: - działalność operacyjną, - działalność inwestycyjną - działalność finansową. RPP sporządza się metodą pośrednią i metodą bezpośrednią.

9 RPP - CF Działalność operacyjna – podstawowy rodzaj działalności oraz inne niezaliczone do działalności inwestycyjnej i finansowej Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są głównie skutkiem zdarzeń ujmowanych w r. z. i s. Działalność inwestycyjna – nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz związane z nimi pieniężne koszty i korzyści.

10 RPP - CF Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wskazują na zakres poniesionych nakładów mających służyć wytwarzaniu zysków. Działalność finansowa – pozyskiwanie lub utrata źródeł finansowania oraz związane z nimi pieniężne korzyści i koszty (zmiana wysokości i struktury kapitału własnego i zobowiązań). Przepływy pieniężne z działalności finansowej informują o możliwościach pozyskiwania kapitału przez jednostkę

11 Struktura RPP – CF Wpływy lubZysk netto - Wydatkilub- Korekty = Przepływy pieniężne Działalność operacyjna Wpływy - Wydatki = Przepływy pieniężne Działalność inwestycyjna Wpływy - Wydatki = Przepływy pieniężne Działalność finansowa

12 Struktura RPP – CF – metoda bezpośrednia. Zmiana stanu środków pieniężnych = środki pieniężne na koniec okresu – środki pieniężne na początek okresu (zgodnie z definicją na potrzeby RPP)

13 RPP – CF – metoda bezpośrednia

14 RPP – CF – metoda bezpośrednia.

15 RPP – CF - metoda bezpośrednia.

16 RPP – CF – metoda bezpośrednia

17 RPP – CF – metoda pośrednia

18 Zestawienie zmian w kapitale własnym

19 Kto sporządza to sprawozdanie? Od 2002 roku zestawienie zmian w kapitale własnym (z. z. w k. w.) sporządzają podmioty, których sprawozdania podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów. Z. z. w k. w. ma na celu dostarczenie użytkownikom informacji o: - wielkości i powodach zmian w poszczególnych elementach kapitału własnego - wielkości kosztów i przychodów, które zostały bezpośrednio odniesione na kapitał własny z pominięciem r. z. i s.

20 Z. z. w k. w. Błąd podstawowy – błąd wykryty w bieżącym okresie obrotowym, którego znaczenie jest na tyle duże, iż w świetle ich wykrycia nie można uznać, że sprawozdania finansowe za poprzedni okres lub okresy nie mogą one być uznane za rzetelne i wiarygodne na dzień ich publikacji. Błąd wynikać może z: - pomyłek matematycznych - błędnych zastosowań zasad rachunkowości - błędnych interpretacji faktów - oszustw czy niedopatrzeń.

21 Z. z. w k. w. Korekta błędów podstawowych wpływa na stan zysków zatrzymanych. Dzięki takiemu ujęciu nie powoduje zniekształcenia wyniku finansowego. Informację o dokonanej korekcie uwidacznia się w z. z. w k. w. Układ i struktura zestawienia odpowiada układu grupy „Kapitał własny” z bilansu.

22 Struktura z. z. w k.w. + / - korekty błędów podstawowych Kapitał własny na początek okresu Kapitał własny na początek okresu po korektach Na początek okresu Zwiększenia / zmniejszenia Na koniec okresu Kapitał podstawowy

23 Struktura z. z. w k. w. Na początek okresu Zwiększenia / zmniejszenia Na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy Na początek okresu Zwiększenia / zmniejszenia Na koniec okresu Udziały / akcje własne Na początek okresu Zwiększenia / zmniejszenia Na koniec okresu Kapitał zapasowy

24 Struktura z. z. w k. w. Na początek okresu Zwiększenia / zmniejszenia Na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny Na początek okresu Zwiększenia / zmniejszenia Na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe Korekty błędów podstawowych Na początek okresu po korektach Zwiększenia / zmniejszenia Na koniec okresu Zysk z lat ubiegłych

25 Struktura z. z. w k. w. Korekty błędów podstawowych Na początek okresu po korektach Zwiększenia / zmniejszenia Na koniec okresu Strata z lat ubiegłych Zysk netto Strata netto Odpisy z zysku Wynik netto Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku Kapitał własny na koniec okresu

26 Informacja dodatkowa.

27 Informacja dodatkowa zwykle jest podzielona na dwie części: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (umieszczane przed sprawozdaniami, stanowi wstęp do nich) 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia (umieszczane po sprawozdaniach, stanowi ich uszczegółowienie)

28 Informacja dodatkowa. Informacja dodatkowa zawiera szczegółowe informacje wyjaśniające zasady i politykę rachunkowości stosowane przez jednostkę sporządzającą sprawozdanie finansowe. Umożliwia prawidłową interpretację danych ze sprawozdań.

29 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Powinno zostać w nim ujęte: 1. Nazwa jednostki, jej siedziba, przedmiot podstawowej działalności i nazwa organu prowadzącego rejestr. 2. W wypadku ograniczonego czasu trwania działalności – podanie tego czasu 3. Określenie okresu objętego sprawozdaniem 4. Rodzaj danych (łączne, jednostkowe) 5. Informacje o zachowaniu zasady kontynuacji działania lub jej niestosowaniu (przesłanki)

30 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 6. Informacje o połączeniu spółek – tylko w pierwszym sprawozdaniu po połączeniu 7. Omówienie polityki rachunkowości i przyjętych zasad rachunkowości w tym: - informacje o metodach wyceny aktywów i pasywów (wraz z amortyzacją) - informacje o przyjętych metodach pomiaru wyniku finansowego

31 Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zawierają szczegółowy opis kategorii, które zostały przedstawione w sprawozdaniach finansowych. Oprócz nich powinny zawierać informacje: - o podziale zysku (pokryciu straty), - podstawowe informacje o pracownikach i organach zarządzających jednostki oraz - inne informacje ułatwiające zrozumienie sprawozdań finansowych Dodatkowe informacje i objaśnienia mogą być prezentowane w ujęciu blokowym

32 Sprawozdanie z działalności jednostki.

33 Mają obowiązek je sporządzać: - spółki kapitałowe - towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - spółdzielnie - przedsiębiorstwa państwowe Ma ono obejmować ważne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej jednostki. Powinna być zawarta ocena uzyskanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opisy zagrożeń. Ma formę dowolną, opisową, lecz określoną treść.

34 Sprawozdanie z działalności jednostki. W szczególności trzeba przedstawić informacje o zdarzeniach, które: - w znaczący sposób wpłynęły na działalność jednostki - nastąpiły w roku obrotowym oraz po jego zakończeniu do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie winno też zawierać informacje o: - przewidywanym rozwoju jednostki, - wcześniejszych osiągnięciach badawczo rozwojowych - aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

35 I to jest już koniec.


Pobierz ppt "Rachunkowość Dr Krzysztof Jonas Wykład 9. Pozostałe elementy sprawozdawczości finansowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google