Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Zofiówce Zofiówka 2014. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Zofiówce Zofiówka 2014. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Zofiówce Zofiówka 2014

2 Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906 Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9, weszła w życie z dniem 9 stycznia 2008 r.

3 W naszej szkole oceny ze wszystkich przedmiotów wystawiane są w oparciu o średnią ważoną. Zofiówka 2014

4 Średnia ważona ma na celu podwyższenie jakości oceniania, motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy. Średnia ważona ma na celu podwyższenie jakości oceniania, motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy. Oceny cząstkowe, zdobywane przez uczniów, mają kreśloną wagę. Najistotniejszy wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną będą miały oceny za samodzielną pracę na lekcji: pisanie sprawdzianów i prac klasowych. Niniejsza prezentacja przedstawia szczegóły nowego sposobu oceniania pracy uczniów.

5 Średnia ważona – średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią. Jeżeli wszystkie wagi są takie same (wszystkie elementy tak samo znaczące), wówczas średnia ważona równa jest znanej już wszystkim średniej arytmetycznej. Zofiówka 2014

6 Ze względu na specyfikację przedmiotu, wagi ocen do każdego z nich nauczyciele dobierają indywidualnie, informując uczniów o ich wartości.

7 Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: Zofiówka 2014

8 Obliczanie oceny semestralnej odbywa się według następującego algorytmu:

9 Przykład: Uczeń otrzymał w ciągu semestru następujące oceny: 3, 3+, 4-, 5, 4, 4+, 1, 3, 5, 4, 5- prace klasowe: 3, 3+ sprawdziany: 4- kartkówka: 5, 4 odpowiedź: 4+, 1 aktywność: 3, 5 praca domowa: 4, 5- Zofiówka 2014

10 Uporządkujmy oceny wagowo: waga 7 oceny: 3, 3+, 4- waga 4 oceny: 5, 4, 4+, 1 waga 3 oceny: 3, 5, 4, 5-

11 Zofiówka 2014 Liczymy średnią ważoną: waga 7 oceny: 3, 3+, 4- waga 4 oceny: 5, 4, 4+, 1 waga 3 oceny: 3, 5, 4, 5- śr. waż. = 3,67 co daje nam ocenę dobrą

12 Zofiówka 2014 Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: Wynik średniej ważonej Ocena szkolna 0 ÷ 1,60niedostateczny 1,61 ÷ 2,60dopuszczający 2,61 ÷ 3,60dostateczny 3,61 ÷ 4,60dobry 4,61 ÷ 5,40bardzo dobry powyżejcelujący

13 Zofiówka 2014 Szkolny pomocniczy arkusz do obliczania średniej ważonej:

14 Zofiówka 2014 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Zofiówce Zofiówka 2014. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google