Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Jasienicy Rosielnej. Rok szkol. 2015/2016 Ewaluację przeprowadzili: Małgorzata Sowa Arkadiusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Jasienicy Rosielnej. Rok szkol. 2015/2016 Ewaluację przeprowadzili: Małgorzata Sowa Arkadiusz."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Jasienicy Rosielnej. Rok szkol. 2015/2016 Ewaluację przeprowadzili: Małgorzata Sowa Arkadiusz Szmyd Wymaganie – Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

2 Kryteria ewaluacji 1.Poziom respektowania norm społecznych i poczucia bezpieczeństwa w naszej placówce. 2.Zagrożenia zmniejszające poczucie bezpieczeństwa uczniów występują w naszym środowisku szkolnym. 3.Reakcja nauczycieli i konsekwencje wyciągane za nieprzestrzeganie lub naruszanie norm społecznych w szkole i zasad bezpieczeństwa. 4.Stopień skuteczności podejmowanych przez szkołę działań wzmacniających właściwe zachowania i eliminujących zagrożenia.

3 Wskaźniki ewaluacji 1.Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne? 2.Są one dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska lokalnego? 3.Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne? 4.Relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu? 5.Zasady postępowania i współegzystowania w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców? 6.W szkole są prowadzone działania antydyskryminacyjne?

4 Pytania kluczowe 1.Czy uczniowie czują się bezpiecznie w szkole? 2.Czy znają zasady właściwego zachowania i ich przestrzegają? 3.Czy uczniowie byli przedmiotem, sprawcą, świadkiem przemocy fizycznej lub psychicznej? 4.Czy szkoła prowadzi działania eliminujące te zagrożenia i jakie są ich efekty? 5.Czy program wychowawczy i profilaktyki dostosowany jest do potrzeb uczniów i środowiska? 6.Czy w szkole przestrzegane są normy moralne, prawne, obyczajowe i jak reaguje się na ich nieprzestrzeganie? 7.Czy diagnozuje się działania wychowawcze? 8.Czy w szkole występuje zjawisko dyskryminacji ?

5 Metody badawcze Zostały zaplanowane następujące metody i narzędzia badawcze: analiza ilościowa i jakościowa i obserwacja. Wykorzystano:  Ankietę dla uczniów klas IV-VI  Ankietę dla rodziców uczniów klas IV-VI  Ankietę dla nauczycieli Szkoły Podstawowej  Analizę dokumentacji szkolnej (Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki, dzienniki lekcyjne z uwzględnieniem tematyki lekcji wychowawczych, Wewnątrzszkolny System Oceniania)  Obserwację

6 Szkoła jest miejscem bezpiecznym 100% nauczycieli udzieliło odpowiedzi, że szkoła jest miejscem bezpiecznym

7 Miejsca, w których uczniowie czują się mniej bezpiecznie. Nauczyciele jako miejsca mniej bezpieczne wskazywali toalety i szatnię.

8 Szkoła jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby wpoić uczniom obowiązujące zasady życia społecznego. Prawie wszyscy uczniowie znają zasady właściwego zachowania w szkole, potwierdzają to rodzice i nauczyciele.

9 Uczniowie znają zasady właściwego zachowania w szkole, ale nie wszyscy ich przestrzegają Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Informacje te uzyskują na lekcjach wychowawczych, podczas rozmów indywidualnych, na zajęciach lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów.

10 Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego to podstawa prawidłowego procesu edukacyjnego

11 Wszyscy rodzice których dzieci spotkały się w szkole z przejawami przemocy fizycznej lub psychicznej jako sprawców podawało rówieśników. Podobnych odpowiedzi udzielili również nauczyciele.

12 Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego to podstawa prawidłowego procesu edukacyjnego

13

14 Szkoła podejmuje różne działania eliminujące zagrożenia Najczęściej podejmowane działania to rozmowy nauczyciela z uczniami, pogadanki z zaproszonymi gośćmi, spotkanie z policjantem, prowadzenie lekcji wychowawczych, akademie i apele, dyżury nauczycieli podczas przerw.

15 Działania podejmowane przez nauczycieli i wychowawców przynoszą efekty W przypadku braku efektów rodzice wskazują na to, że nauczyciele nie zawsze reagują na te zjawiska lub o nich nie wiedzą. Podają także brak monitoringu jako przyczynę bezkarności sprawców.

16 Uczniowie i rodzice wiedzą jakie dokumenty wewnątrzszkolne regulują zasady zachowania i bezpieczeństwa obowiązujące w szkole. Rodzice i uczniowie zostali zapoznani z dokumentami szkolnymi regulującymi kwestie praw i obowiązków ucznia oraz respektowania norm społecznych przez wychowawcę klasy. Prawa i obowiązki ucznia zna 73% rodziców i 88% uczniów.

17 Mimo, że w szkole mamy do czynienia z formami przemocy psychicznej i fizycznej, dominuje jednak postawa koleżeństwa I TO NAS CIESZY!

18 W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej ›poprzez rozmowy z uczniami, ›wybór tematów w ramach godzin wychowawczych, ›indywidualną pracę z uczniem, ›rozwiązywanie problemów w klasie, ›systematyczne ocenianie zachowania i współpracę z rodzicami. Wyniki diagnozy wykorzystuje się do opracowywania programów: wychowawczego, profilaktycznego oraz programów wychowawczych klas.

19 W szkole podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. ›Nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania uczniów stosując upomnienie ustne, rozmowę z rodzicami, upomnienie (uwaga) pisemna, ocenę z zachowania, rozmowę dyscyplinującą z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem. ›Pozytywne, pożądane zachowania dzieci są dostrzegane i chwalone przez nauczycieli, poprzez wpisywanie pochwał, stosowanie nagród. ›Uczniowie angażują sie w działania na rzecz kształtowania społecznie pożądanych postaw np. poprzez pracę w samorządzie uczniowskim, udział w zawodach sportowych, konkursach oraz akcjach charytatywnych.

20 Rodzice znają program wychowawczy i profilaktyki realizowany przez szkołę (92%) i stwierdzają że działania wychowawcze placówki wspierają rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny ucznia (90%).

21 Działania wychowawcze i profilaktyczne dostosowane są do potrzeb uczniów i środowiska lokalnego.

22 Szkoła zachęca do angażowania się w jej życie oraz w sposób zadowalający uczy postaw patriotycznych i obywatelskich, a także przywiązania do regionu i przeciwdziałania agresji czy zdrowego stylu życia jak również zapobiegania patologiom i uzależnieniom.

23 Większość rodziców wie, że ma wpływ na realizację szkolnego lub klasowego programu wychowawczego, jednak nie zgłaszają zmian w tym dokumencie bo nie czują takiej potrzeby.

24 Rodzice współpracują ze szkołą w następujący sposób:

25 W szkole prawie nie występują zjawiska dyskryminacji ›85% rodziców podało, że ich dzieci nie spotkały się z przejawami dyskryminacji. Z takim zjawiskiem spotkało się 2 ankietowanych i było to wyśmiewanie ze względu na wygląd. ›Działania antydyskryminacyjne jakie prowadzi szkoła: 58% wskazuje pogadanki prowadzone na lekcjach wychowawczych, 30% zajęcia o tej tematyce prowadzone przez pedagoga, blisko 20% treści realizowane na j. polskim i historii. 12% podaje apele, akademie oraz teatrzyki o tej treści.

26 W szkole kształtowane są postawy uczniów. ›szkoła planuje swoje działania wychowawcze i posiada Program Wychowawczy, Program Profilaktyki i Regulaminy Szkolne. Nauczyciele zaś dokładają wszelkich starań i podejmują działania na rzecz wychowania w społeczeństwie, działania mające na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów oraz działania na rzecz obrzędowości samorządności szkolnej.

27 W szkole kształtowane są postawy uczniów. ›Działania wychowawcze są analizowane i modyfikowane, a wnioski służą jako podstawa do tworzenia zmian w dokumentach szkolnych. Szkoła wspiera rodziców w budowaniu i rozwijaniu właściwych postaw poprzez realizację programów zgodnych z potrzebami szkoły i dostosowanych do potrzeb uczniów i środowiska lokalnego.

28 WNIOSKI ›1. Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym. Zdarzają się jednak akty przemocy fizycznej i psychicznej, której najczęstszym źródłem są koledzy i koleżanki. ›2. Normy społeczne są respektowane, jednak należy pracować nad podwyższeniem poziomu kultury osobistej i szacunku dla innych u naszych uczniów. ›3. Nauczyciele reagują na nieprzestrzeganie zasad przez uczniów, chociaż sporadycznie zdarzają się sytuacje ich braku.

29 WNIOSKI ›4. Szkoła podejmuje działania wychowawcze, które są modyfikowane. ›5. Dokumentacja szkolna tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyki w prawidłowy sposób uwzględnia potrzeby uczniów oraz reguluje ich postawy i zachowania poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu kar i nagród. ›6. Szkoła, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz podejmować nowe działania przynoszące pożądany efekt wychowawczy.

30 REKOMENDACJE ›1. Regularne dyżury nauczycieli podczas przerw. ›2. Należy zawsze i konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, przejawy przemocy, agresji. ›3. Konsekwentnie wzmacniać zachowania uczniów, którzy respektują przyjęte normy i reguły - nagradzać właściwie zachowujące się dzieci. ›4. Współpraca szkoły z rodzicami - należy zmobilizować rodziców do częstych kontaktów ze szkołą, szczególnie rodziców uczniów stwarzających problemy (nierespektowanie norm społecznych, zagrożenie bezpieczeństwa).

31 REKOMENDACJE ›5. Realizacja programów wychowawczych i profilaktyki – kontynuacja. ›6. Podczas zebrań należy przypomnieć rodzicom, że głównym źródłem informacji o normach społecznych obowiązujących w szkole powinno być środowisko rodzinne ucznia. ›7. Organizacja zajęć wzmacniających pozytywne zachowania uczniów. › 8. Stałe przypominanie zasad obowiązujących w szkole i mobilizowanie uczniów do ich przestrzegania – poprzez nagradzanie właściwie zachowujących się osób

32 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Dziękujemy wszystkim, którzy wypełniając ankiety przyczynili się do przeprowadzenia ewaluacji. Małgorzata Sowa Arkadiusz Szmyd


Pobierz ppt "Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Jasienicy Rosielnej. Rok szkol. 2015/2016 Ewaluację przeprowadzili: Małgorzata Sowa Arkadiusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google