Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja nt. „Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie – większe szanse na rynku pracy” w ramach projektu współfinansowanego ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja nt. „Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie – większe szanse na rynku pracy” w ramach projektu współfinansowanego ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja nt. „Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie – większe szanse na rynku pracy” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFS KL Chełm, 26 maja 2011 r. Urszula Kłosiewicz-Górecka Kreowanie wizerunku szkolnictwa zawodowego jako warunek dostosowania podaży i popytu na pr acę

2 Plan wystąpienia 1. Istota wizerunku 2. Wizerunek szkolnictwa zawodowego w Lublinie i w Chełmie 3. Czynniki kształtujące wizerunek szkolnictwa zawodowego 4. Pożądany wizerunek szkolnictwa zawodowego 5. Działania zmierzające do kreowania nowego wizerunku szkolnictwa zawodowego

3 1. Istota wizerunku Potoczne ujęcie wizerunku oznacza subiektywne (osobiste) wyobrażenie o jakimś przedmiocie, jego obraz w świadomości Według Słownika języka polskiego to „sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana „ Wizerunek firmy/organizacji:  określa się jako sumę poglądów, postaw, opinii i odczuć odnoszących się do tego podmiotu oraz zjawisk, które są z nim związane  jest zapisaną w zbiorowej kulturze stereotypową wiedzą i percepcją na temat danej organizacji/firmy

4 2. Wizerunek szkolnictwa zawodowego w Lublinie i w Chełmie Wśród gimnazjalistów zasadnicze szkoły zawodowe i technika cieszą się mniejszą popularnością niż licea Istnieje przekonanie, że do szkół zawodowych kieruje się młodzież mniej zdolna W zasadniczych szkołach zawodowych jest niski poziom nauczania Opinie uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników o wyborze szkoły  ponad 50% określa wybrany zawód jako „zawód z przyszłością”  31% uważa wybrany zawód jako poszukiwany na rynku pracy  25% wymienia możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, co stwarza większe szanse na szybkie znalezienie zatrudnienia  46% nie widzi możliwości zaimplementowania wyuczonego zawodu w praktykę gospodarczą  31% nie dostrzega żadnych atutów szkolnictwa zawodowego

5 Przyczyny negatywnej opinii o szkolnictwie zawodowym wypowiadane przez uczniów szkół zawodowych Nauka zawodu nie jest zgodna z ich oczekiwaniami „to co nas uczą to przeżytek, a nauczyciel sam nie wie jak obsługiwać współczesne maszyny”, „co można zrobić na warsztatach, jak tam nie ma niczego co można spotkać w dobrych zakładach” Niski poziom nauczania przedmiotów zawodowych „brak praktyki i zajęć praktycznych”, „przedmioty zawodowe są na niskim poziomie”, „słabe nauczanie zawodowe”, „mała liczba godzin przygotowujących do zawodu” Negatywne opinie o poziomie i metodach nauczania „mało profesjonalna kadra”, „mało ciekawych zajęć”

6 Cechy i predyspozycje, jakie wykazują najczęściej absolwenci szkolnictwa zawodowego w opinii pracodawców, w %

7 3. Czynniki kształtujące wizerunek szkolnictwa zawodowego Oferta programowa  jest stosunkowo szeroka i zróżnicowana, ale niewystarczająco otwiera się na potrzeby rynku pracy Warunki edukacji  nowe kierunki kształcenia nie zawsze mają program i metody nauczania zapewniające dobre nowoczesne wykształcenie w zawodzie  zbyt dużo teorii w programie nauczania  uczniowie oczekują, aby w programie nauczania dominowały treści edukacyjne związane z praktycznym poznawaniem zawodu Kwalifikacje kadry nauczycielskiej  kadra nauczycielska jest słabsza niż w innych typach szkół  treści nauczane w szkołach przez nauczycieli teoretyków okazują się mało przydatne w praktyce gospodarczej Współpraca szkół z pracodawcami  jest zbyt słaba, a absolwenci szkolnictwa zawodowego czują się źle przygotowani do pracy w zawodzie, którego uczyli się Możliwości wejścia absolwentów szkolnictwa zawodowego na rynek pracy  w programie nauczania brakuje treści związanych z rynkiem pracy i metodami poszukiwania zatrudnienia

8 4. Pożądany wizerunek szkolnictwa zawodowego  Szeroka i różnorodna oferta edukacyjna  Dostosowanie kształcenia w zawodach, których oczekuje rynek pracy  Wysoki poziom nauczania umiejętności zawodowych, między innymi wskutek dobrze zorganizowanych szkoleń praktycznych w firmach współpracujących ze szkołami zawodowymi  Szkoły dysponują nowoczesnymi technologiami, aktualnie występującymi w praktyce gospodarczej  Kadra nauczycielska dbająca o nowoczesne i atrakcyjne metody nauczania, w tym również zachowania na rynku pracy  Pracodawcy zadowoleni są z umiejętności zawodowych absolwentów szkolnictwa zawodowego

9 Cechy i predyspozycje pracowników wysoko cenione przez przedsiębiorstwa, w opinii pracodawców, w %

10 Przyczyny trudności w znalezieniu pracowników na lokalnym rynku pracy, w opinii pracodawców, w %

11 Działania, jakie w opinii pracodawców należałoby podjąć w celu wzmocnienia wizerunku szkolnictwa zawodowego i zachęcenia młodzieży do podejmowania nauki w tych szkołach, w %

12 5. Działania zmierzające do kreowania nowego wizerunku szkolnictwa zawodowego Tożsamość szkolnictwa zawodowego  Dbanie o czynniki identyfikujące szkolnictwo zawodowe jako miejsca skutecznego nowoczesnego nauczania praktycznych umiejętności zawodowych, stwarzających absolwentom dużą szansę na znalezienie pracy na rynku  Odpowiednio intensywna i przekonywująca komunikacja szkół zawodowych i techników z otoczeniem Reputacja  Działania zmierzające do podniesienia etosu kształcenia zawodowego poprzez prezentację wyników nauczania (przykłady ścieżek kariery, osiągane zarobki przez absolwentów szkolnictwa zawodowego)  Działania informacyjno-promocyjne prezentujące, że szkolnictwo zawodowe to wybór edukacji z przyszłością – przynoszący satysfakcję jednostce i realne korzyści gospodarce Oferta edukacyjna  Oferta edukacyjna formułowana w dostosowaniu do oczekiwań pracodawców  Zapewnienie możliwości pozyskania kompetencji pozazawodowych, ułatwiających absolwentom szkolnictwa zawodowego „poruszanie się” na rynku pracy

13 Poziom i metody nauczania  Systematyczne dokształcanie nauczycieli zarówno z zakresu nowoczesnych technologii, jak i nowoczesnych technik nauczania  Podejmowanie działań zmierzających do kształcenia wśród uczniów szkolnictwa zawodowego kreatywnego i proinnowacyjnego podejścia w pracy zawodowej Warunki nauczania  Dokładanie starań, aby szkoły zawodowe wyposażone zostały w nowoczesne technologie, a uczniowie mieli bezpośredni kontakt z praktyką gospodarczą  Zapewnienie ścisłych związków szkolnictwa zawodowego z pracodawcami

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja nt. „Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie – większe szanse na rynku pracy” w ramach projektu współfinansowanego ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google