Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sieć Naukowa Zrównoważone Systemy Energetyczne ENERFGY FUTURE Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa Dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sieć Naukowa Zrównoważone Systemy Energetyczne ENERFGY FUTURE Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa Dr."— Zapis prezentacji:

1 1 Sieć Naukowa Zrównoważone Systemy Energetyczne ENERFGY FUTURE Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa aslaw@ippt.gov.pl Dr inż.Tomasz Golec Centrum Doskonałości CENERG Instytut Energetyki Warszawa t.golec@ien.com.pl CONBIOT – Centrum Doskonałości Konferencja naukowo – techniczna, Wisła 19-22.05.2003 Spalanie i zgazowanie biomasy i odpadów

2 2 Cele powołania Sieci Naukowej ZSE Konsolidacja potencjału naukowo-badawczego polskich i zagranicznych jednostek naukowych w zakresie merytorycznym Sieci Koordynacja badań prowadzonych przez zespoły działające w Sieci - unikanie dublowania tematyki (zastępowanie wzajemnej konkurencji - współpracą) Wzajemna informacja o badaniach prowadzonych w poszczególnych dyscyplinach Wymiana usług badawczych, wspólne korzystanie z infrastruktury i aparatury Ułatwienie przystępowania do europejskich programów badawczych, korzystania z funduszy strukturalnych (wynajdowanie nisz tematycznych i sposobów finansowania badań)

3 3 Sieć Naukowa ZSE Zakres merytoryczny Nowe technologie wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i użytkowania energii i ich integracja z systemami energetycznymi - w szczególności odnawialne źródła energii Minimalizacja wpływu technologii energetycznych na środowisko naturalne (redukcja emisji zanieczyszczeń) Redukcja kosztów i podnoszenie efektywności technologii energetycznych Nowe metody analizy i modelowania systemów energetycznych Wdrażanie nowych technologii energetycznych w skali masowej

4 4 Sieć Naukowa ZSE Forma prawna Sieć Naukowa ZSE - stowarzyszenie nie posiadające osobowości prawnej Współpracę członków reguluje Statut Sieci Statut może być uzupełniany regulaminami wewnętrznymi Podsieci Tematycznych

5 5 Sieć Naukowa ZSE Organizacja Sieci Członkami założycielami Sieci są członkowie Nieformalnej Grupy Roboczej Priorytetu 6.1 ZSE grupującej polskie Centra Doskonałości w Programie „Energia” 5. PR oraz inne zespoły realizujące projekty 5.PR Członkami Sieci mogą być zespoły badawcze i wdrożeniowe krajowe i zagraniczne działające w ramach jednostek mających osobowość prawną prowadzące działania zgodne z zakresem merytorycznym Sieci Sieć Naukowa ZSE działa poprzez Podsieci Tematyczne Liczba podsieci może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i aktywności podsieci Jedna jednostka może brać udział w pracach kilku podsieci Program działań Podsieci Tematyczne przygotowywany jest w ramach Podsieci Prace Sieci koordynowane są przez Komitet Sterujący Sieci W skład Komitetu Sterującego wchodzi koordynator Sieci, koordynatorzy Podsieci Tematycznych (wybrani w ramach Podsieci) oraz przedstawiciel KPK 6. PR Przyjmowania nowych członków Sieci dokonuje Komitet Sterujący na wniosek Koordynatorów Podsieci Tematycznych

6 6 Historia dotychczasowych działań 10 grudnia 2002 - spotkanie przedstawicieli polskich Centrów Doskonałości Programu Energia 5.PR - powołanie Nieformalnej Grupy Roboczej Priorytetu 6.1 ZSE grudzień 2002 - ankieta dotycząca m. in. inicjatywy powołania Sieci Naukowej ZSE - upoważnienie dr inż. Tomasza Golca do przygotowania i złożenia wniosku do KBN w sprawie dotacji dla proponowanej Sieci Naukowej 21 i 26 styczeń 2003, Energy Info-Day, PK IPPT PAN Prezentacja idei ZSE, prezentacje tematyczne podsieci Biomasa - RECEPOL - dyr. Grzegorz Wiśniewski Fotowoltaika - PV-CENTER - dr inż. Stanisław Pietruszko Magazynowanie energii - CEPHOMA - prof. Dr hab. Jerzy Garbarczyk Elektroenergetyka - ELETRIC ENERGY - doc dr hab. Inż. Jerzy Mukosiej Zebranie listy adresowej zespołów chętnych do współpracy – wskazanie podsieci

7 7 Do spotkania w KPK w dn. 11.04.2003 - opracowanie regulaminu Do 21.02.2003 – pierwsza seria uwag i poprawek do wersji A + wersja B CONBIOTU Do 07.04.2003 – Dyskusja wersja A czy B + głosowanie 11.04.2003 – spotkanie w KPK Decyzja co do przyjęcia wersji A (mniej formalnej) Dopracowanie tekstu Określenie członków założycieli – CD z poparciem Dyrektora/Rektora co potwierdza deklaracja Termin 07.05.2003 Historia działań – c.d.

8 8 Sieć Naukowa ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ENERGETYCZNE Deklaracje przysłali: Centrum Doskonałości ASPPECT, Politechnika Lubelska Centrum Doskonałości CENERG, Instytut Energetyki, Warszawa, Centrum Doskonałości CEPHOMA, Politechnika Warszawska Centrum Doskonałości COMECO, Politechnika Częstochowska Centrum Doskonałości CONBIOT, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze Centrum Doskonałości ELECTRIC ENERGY, Instytut Elektrotechniki, Warszawa Zespół Badawczy GUT Energy, Politechnika Gdańska Zespół Badawczy IDRES, IGSMiE PAN, Kraków Centrum Doskonałości MALET, Instytut Elektrotechniki O/Wrocław Centrum Doskonałości PV Center, Politechnika Warszawska Centrum Doskonałości RECEPOL, EC BREC/IBMER Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT PAN Warszawa

9 9 Obiecane deklaracje: Zespół Badawczy CME, Politechnika Śląska, Katowice Centrum Doskonałości EESEMC, Politechnika Warszawska Centrum Doskonałości GETRADEE, Politechnika Poznańska Centrum Doskonałości, HERCULES, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,Kraków Zespół Elektrowni Turów, Bogatynia Brak odpowiedzi: Centrum Doskonałości KnowMatTech, Politechnika Szczecińska Centrum Doskonałości PELINEC, Politechnika Warszawska Dodatkowe deklaracje Głownie podsieć fotowoltaika przez koordynatora podsieci Termin graniczny dla założycieli –31.05.2003 - później członkowie Sieci

10 10 Sieć Naukowa ENERGY FUTURE Struktura Sieci Energia elektryczna ELECTRIC ENERGY Sieć Naukowa ENERGY FUTURE Biomasa RECEPOL Fotowoltaika PV Center Magazynowanie?? Energii CEPHOMA Ogniwa paliwowe CENERG Wodór jako nośnik energii CENERG Eko- budownictwo Energia wiatrowa Energia geotermalna Eliminacja CO 2 Badania socjo- ekonomiczne Integracja RES Poligeneracja Podsieci zapoczątkowane

11 11 Sieć Naukowa ZSE Koszty działania Sieci Koszty działania Koordynatora Sieci związane z obsługą Sieci, w tym biura koordynacyjnego Koszty działalności Komitetu Sterującego (koszty delegacji na spotkania KS) Koszty udziału członków w pracach Sieci (mało prawdopodobne pokrywanie kosztów delegacji lub udziału w konferencjach Sieci - chyba, że pozyskane ze środków UE np. CA) Koszty wspólnych przedsięwzięć Sieci (budżet na realizację zadań)

12 12 Sieć Naukowa ZSE Zarys programu działania Zebranie deklaracji uczestnictwa członków Sieci Opracowanie i złożenie wniosku do KBN o dofinansowanie Sieci Naukowej ZSE (CENERG - dr inż. Tomasz Golec) Opracowanie i uzgodnienie statutu Sieci i regulaminów działania Podsieci (z wykorzystaniem poczty internetowej) Prowadzenie strony internetowej Sieci w języku polskim i angielskim. Tymczasowo informacje o Sieci na stronie internetowej KPK Współpraca z KPK w zakresie składania wniosków projektowych w konkursie Priorytetu 6.1. 6.PR i innych form finansowania (fundusze strukturalne i offsetowe) Złożenie w ramach Podsieci wniosków CA (Coordination Actions) Bieżąca informacja o pracach Komitetu Programowego 6. PR Priorytetu 6.1. w Brukseli oraz merytoryczne wspieranie polskich przedstawicieli w Komitecie Programowym (T.Golec i A.Sławiński) Organizacja cyklicznych seminariów w celu wymiany informacji i doświadczeń uczestników Sieci w zakresie realizowanych przez nich prac naukowo-badawczych Organizacja corocznej tematycznej konferencji naukowej z zakresu innowacyjnych technologii energetycznych z udziałem innych krajowych i europejskich Sieci o zbliżonej tematyce.

13 13 Sieć Naukowa ZSE Źródła finansowania Dotacja KBN przyznawana jednorazowo na okres dwóch lat na międzynarodową współpracę w formie sieci naukowej – dla koordynatora Środki własne członków Sieci Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (projekty 6. PR, opłaty konferencyjne i inne) – w dyspozycji poszczególnych członków sieci

14 14 Sieć Naukowa ZSE Stan na dziś (21.05.2003) -Uzgodniony regulamin -Deklaracje od większości członków założycieli (+ekstra) -Złożony wniosek o dofinansowanie Sieci do MNiI – początek czerwca 2003 -Rozesłanie regulaminu i deklaracji do uczestników spotkań z 21.01 i 26.01.2003 z prośbą o zwięzłą informację na piśmie o prowadzonych pracach -Nadesłane ankiety kierujemy do podsieci tematycznych - obiegiem do wszystkich, którzy zgłosili zainteresowanie daną podsiecią -Zielone światło do formowania podsieci tematycznych – wybór koordynatorów -Kolejne spotkania komitetu sterującego – T.G. + A.S. + koordynatorzy podsieci -Wynik – powszechnie dostępna baza adresowa wszystkich zainteresowanych -Strona internetowa? – chwilowo KPK -Warsztaty tematyczne? -Kiedy konferencja? – wniosek 6 PR?

15 15 Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa aslaw@ippt.gov.pl Dr inż.Tomasz Golec Centrum Doskonałości CENERG Instytut Energetyki Warszawa t.golec@ien.com.pl


Pobierz ppt "1 Sieć Naukowa Zrównoważone Systemy Energetyczne ENERFGY FUTURE Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa Dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google