Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASTAW Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASTAW Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 ZASTAW Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010 Opracowała mgr Irena Krauze – Lisowiec

2 Powstanie zastawu Umowny zastaw zwykły Zastaw rejestrowy Zastaw ustawowy Zastaw skarbowy Funkcja: zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności. Charakter akcesoryjny w stosunku do zabezpieczonej wierzytelności.

3 Umowny zastaw zwykły Cudzą rzecz ruchomą można obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia swych roszczeń z tytułu zabezpieczonej wierzytelności z rzeczy obciążonej: bez względu na to czyją stała się własnością z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy Wyjątek: wierzycielowi osobistemu właściciela rzeczy przysługuje pierwszeństwo szczególne art. 306, art. 310, art. 1025 kc z pierwszeństwem przed innymi prawami rzeczowymi, obciążającymi tę samą rzecz, powstałymi wcześniej Wyjątek: wierzyciel (zastawnik) działał w złej wierze Bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z przepisów prawa spadkowego

4 Umowny zastaw zwykły art. 306, art. 314, art. 327 kc ZABEZPIECZENIE: WIERZYTELNOŚCI, w tym także przyszłe lub warunkowe OBCIĄŻENIE, PRZEDMIOT ZASTAWU: RZECZY RUCHOME PRAWA ZBYWALNE Roszczenie o odsetki za 3 ostatnie lata Przyznane koszty postepowania w wysokości nieprzekraczającej 1/10 części kapitału, Inne roszczenia o świadczenia uboczne, w tym roszczenie o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz zwrot nakładów na rzecz

5 Powstanie umownego zastawu zwykłego art. 307 kc Umowa pomiędzy wierzycielem (zastawnikiem) a właścicielem rzeczy (zastawcą) Wydanie rzeczy Wierzycielowi (zastawnikowi) Osobie trzeciej Warunek: strony się na tę osobę zgodziły Wyjątek: 1)Przepisy ustawy przewidują wyjątki; 2) rzecz znajduje się w dzierżeniu wierzyciela Zastaw jest skuteczny wobec wierzycieli zastawcy, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu została zawarta na piśmie z datą pewną

6 Właściciel rzeczy obciążonej Dłużnikiem rzeczowym jest dłużnik osobisty wierzyciela Dłużnik wierzyciela Osoba trzecia Osoba trzecia staje się dłużnikiem rzeczowym a dłużnik, wobec którego przysługuje zabezpieczana zastawem wierzytelność pozostaje dłużnikiem osobistym wierzyciela

7 Obowiązki zastawnika, któremu rzecz została wydana Art. 318 – 320 kc Po wygaśnięciu zastawu: 1)Zastawnik powinien zwrócić rzecz zastawcy; 2)Zastawnik powinien złożyć zastawcy rachunek, jeżeli pobierał pożytki Po wygaśnięciu zastawu: 1)Zastawnik powinien zwrócić rzecz zastawcy; 2)Zastawnik powinien złożyć zastawcy rachunek, jeżeli pobierał pożytki Czuwać nad zachowaniem rzeczy stosownie przepisów o przechowaniu za wynagrodzeniem Pobierać pożytki rzeczy, jeżeli rzecz przynosi pożytki, i zaliczać na poczet wierzytelności i związanych z nią roszczeń, chyba że strony inaczej postanowiły (zastaw antychretyczny) Jeżeli zastawnik poczynił na rzecz nakłady, do których nie był zobowiązany, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia

8 Dodatkowe przepisy regulujące zastaw Art. 309, art. 311 – 313, art. 321 kc Nieważne jest zastrzeżenie, przez które zastawca zobowiązuje się względem zastawnika, że nie dokona zbycia lub obciążenia rzeczy przed wygaśnięciem zastawu Jeżeli przedmiotem zastawu są rzeczy mające cenę sztywną, można umówić się, że w razie zwłoki z zapłatą długu przypadną one w odpowiednim stosunku zastawnikowi na własność zamiast zapłaty, według ceny z dnia wymagalności wierzytelności zabezpieczonej Przepisy o nabyciu własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej stosuje się odpowiednio do ustanowienia zastawu Zaspokojenie zastawnika z rzeczy obciążonej następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym Jeżeli rzecz zostaje narażona na utratę / uszkodzenie, zastawca może żądać: 1) złożenia rzeczy do depozytu sądowego albo 2) zwrotu rzeczy za jednoczesnym ustanowieniem nowego zabezpieczenia wierzytelności, albo 3) Sprzedaży rzeczy (zastaw przechodzi na uzyskaną cenę, która powinna być złożona do depozytu sądowego Jeżeli rzecz zostaje narażona na utratę / uszkodzenie, zastawca może żądać: 1) złożenia rzeczy do depozytu sądowego albo 2) zwrotu rzeczy za jednoczesnym ustanowieniem nowego zabezpieczenia wierzytelności, albo 3) Sprzedaży rzeczy (zastaw przechodzi na uzyskaną cenę, która powinna być złożona do depozytu sądowego

9 Przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej zastawem art. 323, art. 324 kc SKUTKUJE PRZENIESIENIEM ZASTAWU Wyjątek: przeniesienie wierzytelności z wyłączeniem zastawu Przeniesienie zastawu bez wierzytelności, którą zabezpiecza Żądanie nabywcy wydania rzeczy przez zbywcę za zgodą zastawcy, inaczej żądanie złożenia rzeczy do depozytu sądowego

10 Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej zastawem art. 317 kc Zastawnik nadal jest uprawniony do uzyskania zaspokojenia z rzeczy obciążonej Wyjątek: roszczenia o odsetki i inne świadczenia uboczne

11 Wygaśnięcie umownego zastawu zwykłego Na zasadach ogólnych, np. zrzeczenie się prawa, konfuzja Wskutek zwrotu rzeczy przez zastawnika zastawcy, bez względu na zastrzeżenia przeciwne bez względu na zastrzeżenia przeciwne art. 246, art. 247, art. 323, art. 325 kc Wyjątek: zastaw nie wygasa pomimo nabycia rzeczy obciążonej przez zastawnika na własność, jeżeli wierzytelność zabezpieczona zastawem jest obciążona prawem osoby trzeciej lub na jej rzecz zajęta Wskutek wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej zastawem Wskutek przeniesienia wierzytelności z wyłączeniem zastawu

12 Przedawnienie roszczeń zastawcy o naprawienie szkody z powodu pogorzenia rzeczy i roszczeń zastawnika o zwrot nakładów art. 322 kc 1 rok od zwrotu rzeczy

13 Zastaw rejestrowy art. 307 kc, art. 2 ust. 1, art. 7 u.z.r.r.z. PRZEDMIOT ZASTAWU: RZECZY RUCHOME PRAWA MAJĄTKOWE ZBYWALNE

14 Powstanie zastawu rejestrowego art. 307 kc, art. 2 ust. 1, art. 3 u.z.r.r.z. Umowa zastawnicza pomiędzy wierzycielem (zastawnikiem) a osoba uprawnioną do rozporządzania rzeczą (zastawcą) Wpis do rejestru zastawów Na piśmie pod rygorem nieważności

15 Przyczyny wygaśnięcia zastawu rejestrowego wskazane w ustawie art. 9, art. 18, art. 18a, art. 19 u.z.r.r.z. Wyjątek: umowa zastawnicza stanowi inaczej Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów na wniosek zastawnika Rzecz ruchoma obciążona zastawem stała się częścią składową nieruchomości Upływ 20 lat od chwili wpisu, chyba że strony inaczej postanowią (maksymalnie jeszcze 10 lat)

16 Powstanie zastawu ustawowego art. 326 kc Z mocy ustawy W przypadkach i na warunkach wskazanych w ustawie np. przy umowie przewozu, spedycji, najmu. Do zastawu rejestrowego stosuje się odpowiednio przepisy o umownym zastawie zwykłym

17 Powstanie zastawu skarbowego Art. 41 i 42 u.o.p. Wpis do rejestru zastawów skarbowych Z tytułu zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę – zastaw skarbowy na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi co najmniej 12 400 zł

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "ZASTAW Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google