Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo konstytucyjne Funkcje parlamentu Mateusz Radajewski Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo konstytucyjne Funkcje parlamentu Mateusz Radajewski Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski."— Zapis prezentacji:

1 Prawo konstytucyjne Funkcje parlamentu Mateusz Radajewski Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

2 Funkcje parlamentu  ustrojodawcza  ustawodawcza  kontrola  kreacyjna  śledcza?  oskarżycielska?

3 Etapy postępowania ustawodawczego 1.Inicjatywa ustawodawcza 2.Rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm 3.Rozpatrzenie ustawy przez Senat 4.Rozpatrzenie przez Sejm stanowiska Senatu 5.Rozpatrzenie ustawy przez Prezydenta RP 5a. Ponownie uchwalenie ustawy na wniosek Prezydenta RP 6. Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw

4 Inicjatywa ustawodawcza  zobowiązuje Sejm do rozpatrzenia projektu ustawy  podmioty uprawnione: 15 posłów komisja sejmowa (poza komisją śledczą) Senat Prezydent RP Rada Ministrów (w praktyce główny projektodawca) Prezydent RP 100 tys. obywateli

5 Inicjatywa ludowa  grupa 100 tys. obywateli mających czynne prawo wyborcze do Sejmu  wykluczone w sprawach, w których Konstytucja zastrzega prawo wnoszenia inicjatywy ustawodawczej dla innych podmiotów: ustawa o zmianie Konstytucji ustawa budżetowa i o prowizorium budżetowym ustawy o zaciąganiu długu publicznego ustawy o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo

6 Inicjatywa ludowa – etapy postępowania 1.Założenie komitetu inicjatywy ustawodawczej (15 osób) 2.Po zebraniu 1 tys. podpisów powiadomienie Marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu 3.3 miesiące na zebranie 100 tys. podpisów 4.I czytanie: a)w 3 miesiące od wniesienia projektu b)w przypadku upływu kadencji – w 6 miesięcy od zebrania się nowego Sejmu

7 Uzasadnienie projektu ustawy 1.Skutki finansowe wykonania ustawy (art. 118 ust. 3 Konstytucji RP) 2.Wymogi regulaminu Sejmu: a)wyjaśnienie potrzeby i celu wydania ustawy b)przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana c)wykazanie różnic pomiędzy obecnym a projektowanym stanem prawnym d)przedstawienie przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych e)wskazanie źródeł finansowania (jeśli ustawa pociągałaby za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego) f)przedstawienie założeń projektów podstawowych aktów wykonawczych g)oświadczenie o zgodności z prawem UE lub że przedmiot projektowanej regulacji nie jest normowany prawem UE h)przedstawienie wyników ewentualnych konsultacji

8 Rozpatrzenie przez Sejm 1.Wstępna kontrola projektu 2.Pierwsze czytanie 2a. Prace w komisji po pierwszym czytaniu 3. Drugie czytanie 3a. Prace w komisji po drugim czytaniu 4. Trzecie czytanie

9 Wstępna kontrola projektu  Marszałek Sejmu może zwrócić projekt, jeżeli uzasadnienie nie spełnia wymogów  Uznanie projektu za niedopuszczalny: wątpliwość, czy nie jest sprzeczny z:  prawem  podstawowymi zasadami techniki prawodawczej Marszałek Sejmu po opinii Prezydium może skierować do Komisji Ustawodawczej Komisja może uznać projekt za niedopuszczalny większością 3/5 w obecności co najmniej połowy jej członków projektowi uznanemu za niedopuszczalny nie nadaje się dalszego biegu

10 Pierwsze czytanie  do jego rozpoczęcia wnioskodawca może wnieść autopoprawkę (nie dot. to inicjatywy ludowej)  z reguły na posiedzeniu komisji – na posiedzeniu plenarnym Sejmu tylko projekty ustaw: o zmianie Konstytucji budżetowych podatkowych wyborczych (poza wyborami do PE) regulujących ustrój i właściwość władz publicznych kodeksów innych – jeżeli przemawiają za tym ważne względy  obejmuje: uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę debatę w sprawie ogólnych zasad projektu pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawców  jeżeli na posiedzeniu plenarnym – kończy się: skierowaniem do prac w komisji odrzuceniem w całości

11 Prace w komisji  w ramach pierwszego czytania albo po nim, jeśli odbywało się ono na posiedzeniu plenarnym Sejmu (ale można je też pominąć)  efektem prac – sprawozdanie zawierające wniosek o: przyjęcie projektu bez poprawek przyjęcie projektu z poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu odrzucenie projektu w całości  wnioski mniejszości odrzucone przez komisje zamieszcza się je w sprawozdaniu na żądanie wnioskodawcy

12 Udział Komisji Ustawodawczej w pracach innych komisji  jeżeli projekt trafił do innej komisji, Prezydium KU może wyznaczyć jej przedstawiciela do prac  jeżeli ta inna komisja odrzuci wnioski lub poprawki przedstawiciela KU, może ona się zwrócić do niej o ich ponowne rozpatrzenie  gdy komisja nadal je odrzuca – zamieszczane w sprawozdaniu jako wnioski i poprawki pochodzące od KU (traktowane jak wnioski mniejszości)

13 Drugie czytanie  zawsze na posiedzeniu plenarnym  obejmuje: przedstawienie sprawozdania komisji debatę oraz zgłaszanie poprawek i wniosków  prawo wnoszenia poprawek oraz wniosku o odrzucenie w całości przysługuje: wnioskodawcy Komisji do Spraw Petycji Radzie Ministrów grupie co najmniej 15 posłów klubowi lub kołu (w ich imieniu przewodniczący lub wiceprzewodniczący)

14 Prace w komisji po drugim czytaniu  jeżeli zgłoszono nowe wnioski lub poprawki (choć nie jest to obowiązkowe)  efektem – tzw. dodatkowe sprawozdanie

15 Trzecie czytanie  jeżeli nie skierowano do komisji, może odbyć się niezwłocznie po drugim  obejmuje: przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub – jeżeli projektu nie skierowano do komisji – przedstawienie przez posła sprawozdawcę wniosków lub poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu głosowanie (co do zasady zwykłą większością głosów)  kolejność głosowania: o odrzucenia w całości (jeśli został zgłoszony wniosek) poprawki (najpierw te, które mają wpływ na inne poprawki) nad całością z uwzględnieniem przyjętych poprawek  po głosowaniu projekt staje się ustawą z dnia głosowania

16 Rozpatrywanie ustawy przez Senat  Sejm nie może odrzucić jego stanowiska w przypadku ustaw: o zmianie Konstytucji o których mowa w art. 90  terminy zawite na zajęcie się ustawą (w przypadku milczenia – wyrażenie zgody na tekst uchwalony przez Sejm) 30 dni ustawa zwykła 20 dni ustawa budżetowa 14 dni ustawa procedowana w trybie pilnym  procedura podobna do sejmowej  możliwe decyzje (zwykłą większością głosów): przyjęcie w całości (ustawa trafia od razu na biurko prezydenta) wprowadzenie poprawek odrzucenie w całości

17 Rozpatrywanie przez Sejm stanowiska Senatu  jeżeli Senat nie przyjął ustawy w całości  brak terminu, w którym musi się to odbyć  stanowisko na ogół rozpatruje komisja, która rozpatrywała projekt ustawy (nie jest to obowiązkowe) – w efekcie jej prac powstaje sprawozdanie, w którym odnosi się ona do stanowiska Senatu  stanowisko Senatu uważa się za przyjęte, jeżeli za jego odrzuceniem nie zagłosowała bezwzględna większość posłów w obecności co najmniej połowy ich ustawowej liczby  w razie przyjęcia choćby jednej poprawki Senatu zmodyfikowana ustawa staje się ustawą z dnia głosowania nad poprawkami (a nie ustawą z dnia trzeciego czytania)

18 Rozpatrywanie ustawy przez Prezydenta RP  terminy zawite: 21 dni 7 dni – ustawa budżetowa i procedowana w trybie pilnym  możliwości działania (zawsze w odniesieniu do całej ustawy): podpisanie ustawy skierowanie jej do TK w trybie prewencyjnej kontroli weto (zwrócenie się z wnioskiem o ponowne uchwalenie)

19 Prewencyjna kontrola norm  jeżeli TK uzna za zgodną z Konstytucją – Prezydent podpisuje  jeżeli TK uzna za niezgodną z Konstytucją w całości albo TK stwierdzi, że niezgodne z Konstytucją przepisy są nierozerwalnie związane z całą ustawą – Prezydent odmawia podpisania  jeżeli TK uzna za niezgodne z Konstytucją poszczególne przepisy, ale nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z resztą ustawy – Prezydent: podpisuje ustawę z pominięciem tych przepisów zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności  procedura analogiczna jak przy uchwalaniu ustawy (również Senat)  swoim zakresem obejmuje tylko materię przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją

20 Weto Prezydenta RP  de iure umotywowany wniosek o ponowne uchwalenie ustawy  wniosek rozpatruje komisja, która zajmowała się ustawą  ustawę w tym trybie uchwala Sejm większością 3/5 w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów  w razie nieuzyskania wymaganej większości – postępowanie ustawodawcze ulega zakończeniu  w razie uzyskania wymaganej większości – ustawa staje się ustawą z dnia głosowania nad wnioskiem Prezydenta RP  ustawę uchwaloną w tym trybie Prezydent RP jest zobowiązany podpisać w terminie 7 dni

21 Sejmowe postępowanie uchwałodawcze  prawo inicjatywy uchwałodawczej: Prezydium Sejm grupa 15 posłów komisja sejmowa (poza komisją śledczą)  dwa czytania

22 Szczególne postępowania ustawodawcze  pilne postępowanie ustawodawcze  postępowanie ustrojodawcze  uchwalenie ustawy budżetowej (lub ustawy o prowizorium budżetowym)  postępowanie z projektami kodeksów  postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo UE

23 Pilny tryb ustawodawczy  jeżeli Rada Ministrów uzna swój projekt za pilny  jako pilne nie mogą zostać zgłoszone projekty ustaw: podatkowych wyborczych (poza wyborami do PE) regulujących ustrój i właściwość władz publicznych kodeksów  Sprawozdanie komisji sejmowej w nie więcej niż 30 dni  Senat rozpatruje w 14 dni  Prezydent rozpatruje w 7 dni  rozpatrzenie weta prezydenta w 7 dni

24 Lobbing  legalne działanie zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa  rejestr podmiotów prowadzących działalność lobbingową prowadzi minister właściwy ds. administracji  prawo wykonywania działalności również w siedzibie urzędu obsługującego dany organ, a także w Sejmie i w Senacie

25 Współpraca RM z Sejmem i Senat w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE  w zakresie stanowienia prawa UE jest to zdaniem TK funkcja ustawodawcza, a nie kontrolna (dlatego udział Senatu)  RM przekazuje Sejmowi i Senatowi projekty stanowisk Polski w zakresie stanowienia prawa UE  Sejm i Senat mogą zgłaszać swoje opinie do tych projektów  Sejm i Senat mogą wystąpić ze skargą do TSUE na naruszenie przez akt ustawodawczy UE zasady pomocniczości (uchwałę taką wykonuje premier, wnosząc skargę do TSUE)  Sejm (Senat nie!) opiniuje polskie kandydatury na niektóre stanowiska w UE

26 Funkcja kreacyjna – Sejm  Sejm wybiera: zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu sędziów Trybunału Konstytucyjnego 3 członków Rady Polityki Pieniężnej 2 członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 4 członków Krajowej Rady Sądownictwa  Sejm powołuje: Prezesa NBP (na wniosek Prezydenta RP) 5 członków Rady IPN (na wniosek zgromadzenia elektorów)  Sejm za zgodą Senatu powołuje: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (na wniosek Rady IPN) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (na wniosek PRM)

27 Funkcja kreacyjna – Sejm  Sejm wybiera lub powołuje osoby na stanowiska państwowe co do zasady na wniosek: Marszałka Sejmu 35 posłów  Sejm wybiera sędziów TK na wniosek: Prezydium Sejmu 50 posłów  Sejm wybiera Rzecznika Praw Dziecka na wniosek: Marszałka Sejmu Marszałka Senatu 35 posłów 15 senatorów  Sejm wybiera lub powołuje osoby na stanowiska państwowe bezwzględną większością głosów (w tym wypadku regulamin Sejmu milczy o kworum!)

28 Funkcja kreacyjna – Senat  Senat wybiera (bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów): 2 członków Krajowej Rady Sądownictwa 1 członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 3 członków Rady Polityki Pieniężnej 2 członków Rady IPN  Senat wyraża zgodę na: powołanie RPO – w ciągu miesiąca powołanie i odwołanie RPD i Prezesa NIK – w ciągu miesiąca powołanie i odwołanie GIODO, Prezesa IPN oraz Prezesa UKE  głosowania w Senacie w ramach funkcji kreacyjnej są tajne

29 Funkcja kontrolna

30 Funkcja kontrolna – regulamin Sejmu Art. 191 1. Interpelacje, wnioski o przedstawienie informacji bieżących, zapytania poselskie i pytania w sprawach bieżących mogą być kierowane do członków Rady Ministrów. 2. Marszałek Sejmu wprowadza do porządku dziennego każdego posiedzenia Sejmu punkt "Informacja bieżąca" oraz punkt "Pytania w sprawach bieżących".

31 Interpelacje poselskie Art. 192 1. Posłowi przysługuje prawo złożenia interpelacji w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa. 2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania oraz powinna być skierowana zgodnie z właściwością interpelowanego. 3. Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu. 4. Prezydium Sejmu pozostawia bez biegu interpelację, która nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 i 2. 5. Prezydium Sejmu może zażądać skreślenia z interpelacji zwrotów sprzecznych z zasadami etyki poselskiej, pod rygorem nieprzyjęcia interpelacji. 6. Marszałek Sejmu przesyła interpelację niezwłocznie interpelowanemu.

32 Odpowiedź na interpelację Art. 193 1. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania interpelacji. 2. Odpowiedź pisemną składa się na ręce Marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu przesyła odpowiedź na interpelację interpelantowi. Informacje o nadesłanych odpowiedziach na interpelacje, braku odpowiedzi na nie oraz teksty nadesłanych odpowiedzi są udostępniane w Systemie Informacyjnym Sejmu. 3. W razie uznania odpowiedzi, o której mowa w ust. 2, za niezadowalającą interpelant może zwrócić się do Marszałka Sejmu o wystąpienie do interpelowanego z żądaniem dodatkowych wyjaśnień na piśmie, uzasadniając przyczyny nieprzyjęcia odpowiedzi. Z wnioskiem takim można wystąpić tylko raz, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania niezadowalającej odpowiedzi. Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są przez interpelowanego w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania dodatkowych wyjaśnień.

33 Informacja bieżąca Art. 194 1. Klubowi oraz grupie co najmniej 15 posłów przysługuje prawo złożenia wniosku o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez członka Rady Ministrów informacji bieżącej, zwanej dalej "informacją". Przepisy art. 192 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedkładany jest do godziny 21.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia posiedzenia Sejmu, wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem jego adresata. 3. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustala, która ze zgłoszonych propozycji informacji zostaje uwzględniona i rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Dokonując wyboru tematu informacji Prezydium Sejmu kieruje się przede wszystkim jej znaczeniem i aktualnością. Bierze także pod uwagę liczebność klubu lub koła, które zgłosiły propozycje tematyczne informacji. 4. W przypadku braku jednolitej opinii Konwentu Seniorów w sprawie, o której mowa w ust. 3, o wyborze informacji rozstrzyga Sejm, po przedstawieniu sprawy przez Marszałka Sejmu 6. Rozpatrzenie informacji na posiedzeniu Sejmu obejmuje przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła wyznaczonego przez podmiot uprawniony do jego złożenia oraz udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów. Przedstawienie uzasadnienia wniosku nie może trwać dłużej niż 5 minut; udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 10 minut. 7. W sprawie przedstawionej informacji przeprowadza się dyskusję.

34 Zapytania poselskie Art. 195 1. Zapytania poselskie składa się w sprawach o charakterze jednostkowym, dotyczących prowadzonej przez Radę Ministrów polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz zadań publicznych realizowanych przez administrację rządową. 2. Przepisy art. 192 ust. 2-7 i art. 193 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zapytań poselskich.

35 Pytania w sprawach bieżących Art. 196 1. Pytania w sprawach bieżących zadawane są ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu i wymagają bezpośredniej odpowiedzi. 2. Poseł, do godziny 21.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia posiedzenia Sejmu, informuje na piśmie Marszałka Sejmu o ogólnej tematyce pytania i jego adresacie. 3. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustala dla każdego posiedzenia kolejność zadawania pytań. 4. Prezydium Sejmu informuje posłów, które ze zgłoszonych pytań w sprawach bieżących zostają włączone do porządku dziennego określonego posiedzenia Sejmu. 5. Podczas rozpatrywania "Pytań w sprawach bieżących" odpowiedzi udzielają ministrowie, do których są kierowane pytania, lub w wyjątkowych sytuacjach upoważnione przez nich osoby. 6. Punkt porządku dziennego posiedzenia Sejmu "Pytania w sprawach bieżących" obejmuje rozpatrzenie nie więcej niż 11 pytań. 7. Rozpatrzenie przez Sejm pytania obejmuje przedstawienie treści pytania oraz udzielenie ustnej odpowiedzi przez osobę, do której pytanie zostało skierowane, albo osobę przez nią upoważnioną. Postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi - nie dłużej niż 6 minut. 8. Nad pytaniem i udzieloną odpowiedzią nie przeprowadza się dyskusji. (…)

36 8 października 2015 r. Sejm wybrał 5 sędziów TK (trzech, których kadencja powinna rozpocząć się jeszcze w trakcie jego kadencji oraz dwóch, których kadencja miała się już rozpocząć w trakcie kadencji następnego parlamentu). Prezydent RP od żadnego z tych sędziów nie odebrał ślubowania. 25 listopada Sejm nowej kadencji podjął uchwały o „braku mocy prawnej” uchwał o wyborze z 8 października. Po ich ogłoszeniu w „Monitorze Polskim” 2 grudnia Sejm dokonał wyboru 5 nowych sędziów. 1.Czy uchwały Sejmu z 25 listopada były zgodne z prawem? Na jakiej podstawie prawnej mogły zostały podjęte? 2.Jaki jest skutek przyjęcia przez Sejm uchwał bez podstawy prawnej? 3.Czy Sejm może cofnąć wybór osoby na stanowisko państwowe? 4.Czy hipotetyczny przepis regulaminu Sejmu, który pozwalałby na reasumpcję głosowania w sprawie wyboru osoby na stanowisko państwowe 1,5 miesiąca później byłby zgodny z Konstytucją? 5.Jaki jest skutek prawny wyboru osoby na stanowisko państwowe, które jest już obsadzone? 6.Czy przedstawiony powyżej wybór sędziów z powodu ich niezaprzysiężenia podlega dyskontynuacji prac parlamentu, a zatem w nowej kadencji jest konieczne jego ponowne przeprowadzenie? 7.Czy wadliwość procedury wyboru sędziego (np. złożenie wniosku przez niewłaściwy podmiot, niedochowanie terminów z regulaminu Sejmu) wpływa na ważność wyboru sędziego? 8.Czy sytuacja prawna byłaby odmienna, gdyby Prezydent RP przyjął ślubowanie od wszystkich sędziów przed 25 listopada? Kazus nr 1

37 Oceń zgodność z prawem art. 49 regulaminu Senatu: Art. 49. 1. Marszałek Senatu na końcu posiedzenia, po wyczerpaniu porządku obrad udziela głosu senatorom w celu wygłoszenia oświadczeń senatorskich. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. (…) 4. Oświadczenia senatorów, jeżeli zawierają wnioski i uwagi kierowane do członków Rady Ministrów, przedstawicieli organów i instytucji państwowych lub samorządowych, są niezwłocznie przekazywane przez Marszałka Senatu do wskazanych adresatów w celu zajęcia stanowiska. 5. Odpowiedzi udzielane są senatorom w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania oświadczenia. Kazus nr 2

38 W kwietniu 2016 r. doszło do kryzysu w partii rządzącej, którego efektem była utrata przez rząd poparcia większości sejmowej. Jednakże, ze względu na niemożność zebrania dostatecznej większości pozytywnej, nie udało się dokonać zmiany rządu w trybie art. 158 Konstytucji RP. Lider nowej większości, Tomasz Nowak, postanowił, że skoro niemożliwe jest odwołanie rządu, należy doprowadzić do jego kompromitacji. W tym celu zaproponował powołanie „komisji śledczej ds. badania wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu rządu”. Jeden z posłów wyraził jednak wątpliwość, czy byłoby to zgodne z prawem. Tymczasem posłowie nadal popierający rząd postanowili uderzyć w Tomasza Nowaka jego własną bronią i, powołując się na plotki o tym, że ma problem alkoholowy, złożyli wniosek o powołanie „komisji śledczej do sprawy zbadania choroby alkoholowej Tomasza Nowaka”. Większości senatorów, która nada, popierała rząd, spodobał się pomysł powołania takiej komisji i nim Sejm podjął uchwałę w tej sprawie, Senatorowie dokonali zmiany regulaminu Senatu, w której przewidzieli możliwość powoływania takich komisji przez Senat i następnie utworzyli komisję śledczą ds. problemów alkoholowych posła Tomasza Nowaka. Oceń przedstawiony stan faktyczny. Kazus nr 3

39 W marcu 2015 r. grupa posłów wniosła inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany Kodeksu karnego. Projekt ustawy wyglądał następująco: Art. 1 Art. 148 § 1 Kodeksu karnego otrzymuje brzmienie: „Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15, karze 50 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.” Projekt nie został w żaden sposób zmieniony w trakcie czytań w Sejmie. Senatorowie natomiast stwierdzili, że Sejm przyjął zbyt łagodne rozwiązania, a poza tym zaostrzenia wymaga też przestępstwo znieważenia prezydenta i dlatego wprowadzili poprawki, po których ustawa wyglądała następująco: Art. 1 Art. 148 § 1 Kodeksu karnego otrzymuje brzmienie: „Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 25, karze 50 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.” Art. 2 Art. 135 § 2 Kodeksu karnego otrzymuje brzmienie: „Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 15.” Sejm nie odrzucił poprawek Senatu, a Prezydent zadowolony z nowelizacji podpisał ustawę. Czy nowelizacja została przyjęta zgodnie z Konstytucją? Kazus nr 4

40 W kwietniu 2016 r. w prawie o szkolnictwie wyższym obowiązywał przepis, który brzmiał: „Stopień doktora habilitowanego uzyskuje się na podstawie 2 osiągnięć naukowych” Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt znowelizowania tej ustawy, który brzmiał następująco: „Stopień doktora habilitowanego uzyskuje się na podstawie 3 osiągnięć naukowych” W toku prac Sejmowych po burzliwej debacie przyjęto poprawkę, po przyjęciu której ustawa uzyskała brzmienie: „Stopień doktora habilitowanego uzyskuje się na podstawie 5 osiągnięć naukowych” Senat, do którego następnie trafiła ustawa, usunął w ogóle ten przepis, a w jego miejsce wprowadził następujący artykuł: „Znosi się stopień doktora habilitowanego” Oceń zgodność z prawem działań Sejmu i Senatu. Kazus nr 5

41 W lipcu 2014 r. do Marszałka Sejmu wpłynął, podpisany przez 120 tys. obywateli mających czynne prawo wyborcze do Sejmu, projekt rezolucji, w której Sejm zwraca się do rządu Federacji Rosyjskiej o zwrot wraku samolotu, który 10 kwietnia 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem. Marszałek Sejmu zwrócił się do Ciebie o opinię prawną, czy powyższa inicjatywa obywatelska jest zgodna z regulaminem Sejmu. Kazus nr 6

42 W dniu 3 maja 2015 r. grupa 125 tys. obywateli polskich wniosła projekt ustawy obniżającej podatki. Jej pierwsze czytanie odbyło się w dniu 10 lipca 2015 r. Niestety 17 września upłynęła kadencja Sejmu. Ze względu na dyskontynuację prac parlamentarnych Marszałek Sejmu uznał, że projekt ten został odrzucony. Z tego względu projekt ten został wniesiony ponownie, tym razem przez komisję śledczą, która została powołana dzień wcześniej. Ustawa na podstawie tego projektu uchwalona została w dniu 1 grudnia 2015 r. 5 stycznia 2016 r. zajął się nią Senat, który wprowadził do niej jedną poprawkę. Stanowisko Senatu Sejm rozpatrzył dopiero 15 czerwca 2016 r. Za przyjęciem poprawki zagłosowało 228 posłów, 229 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Ustawa 16 czerwca 2016 r. trafiła na biurko Prezydenta RP. Ten 30 czerwca skierował ją do TK. Trybunał uznał ją za zgodną z Konstytucją w dniu 5 lipca. Prezydent podpisał ją zatem 25 lipca 2015 r. Kazus nr 7


Pobierz ppt "Prawo konstytucyjne Funkcje parlamentu Mateusz Radajewski Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google