Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

2

3 Celem Poddziałania 7.2.1 jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konkurs 1/POKL/7.2.1/2013: Konkurs na projekty na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Zakontraktowano: 24 329 093,64 PLN Dofinansowanie na wsparcie osób bezrobotnych otrzymało 27 projektów Zakładana liczba uczestników projektów: minimum 1225 osób, w tym 924 osoby bezrobotne Trwa proces rekrutacji uczestników do projektów

4 Osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku 15-64 lata zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze)

5 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom m.in. z powodu (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej): 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 12) alkoholizmu lub narkomanii; 13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

6 Osoby zatrudnione Do wsparcia kwalifikują się jedynie te osoby zatrudnione, których dochód nie jest wyższy niż dwukrotność kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (1084 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 912 zł na osobę w rodzinie). Osoby zatrudnione nie mogą stanowić więcej niż 25% uczestników projektu (ograniczenie dotyczy również osób zatrudnionych na chronionym rynku pracy). W projektach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych, a także osoby niepełnosprawne zatrudnione na chronionym rynku pracy, w szczególności w ZAZ, bez względu na wysokość osiąganych dochodów, o ile wsparcie przewidziane dla osób zatrudnionych w ZAZ ma służyć ich wejściu na otwarty rynek pracy.

7 Formy wsparcia Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne Kursy i szkolenia Pośrednictwo pracy Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy Staże zawodowe Subsydiowane zatrudnienie Poradnictwo zawodowe Zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia)

8 Stypendium stażowe – osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1600 zł) Stypendium szkoleniowe – osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku dla bezrobotnych w okresie 3 pierwszych miesięcy posiadania prawa do zasiłku (tj. 988,40 zł) – pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, a w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie Szczegółowe informacje nt. projektów można znaleźć na stronach: www.projekty.efs.gov.plwww.projekty.efs.gov.pl – Mapa projektów EFS www.mojregion.euwww.mojregion.eu – Mapa dotacji

9


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google