Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego- projekt parasolowy współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego- projekt parasolowy współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego- projekt parasolowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006 Beneficjent: Związek Euroregion „Tatry”

2 2 Komisja Europejska w dniu 15.11.2004 r. przyjęła dokument programowy pt. Interreg III A Polska-Republika Słowacka. Program Inicjatywy Wspólnotowej na lata 2004-2006.

3 3 Styczeń 2005 –organizacja sekretariatu ds. mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”, –złożenie przez Euroregion „Tatry” wniosków: o dofinansowanie projektu, parasolowego i pomocy technicznej na zarządzanie mikroprojektami. Luty 2005 –zatwierdzenie przez Komitet Sterujący projektu parasolowego Euroregionu „Tatry” w dniu 17.02.2005 r.

4 4 Cele projektu parasolowego Cel główny: pogłębienie bezpośrednich kontaktów między wspólnotami lokalnymi na polsko-słowackim obszarze pogranicza zmierzające do integracji regionu. Cele szczegółowe: nawiązywanie kontaktów i rozwój stałej współpracy między mieszkańcami regionu przygranicznego w sferze gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej, pomoc w opracowywaniu większych projektów współpracy, rozbudowa powiązań między instytucjami lokalnymi, przygotowywanie wspólnych imprez w celu lepszego, wzajemnego poznania się przez strony i wspierania współpracy transgranicznej.

5 5 Grupy docelowe projektu to: beneficjenci mikroprojektów a więc podmioty o charakterze niedochodowym działające na obszarze kwalifikowanym: jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje przez nie utworzone: szkoły, instytucje kultury (np. ośrodki kultury, biblioteki, muzea, teatry). instytucje badawczo-edukacyjne, organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe itp. Poprzez realizacje mikroprojektów projekt oddziałuje na społeczności lokalne pogranicza polsko-słowackiego oraz turystów.

6 6 Obszar wsparcia Euroregion „Tatry” zarządzał mikroprojektami z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i miasta na prawach powiatu Nowego Sącza.

7 7 Dostępna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości: 350 057,60 EUR tj.1.426 134,90 PLN Beneficjent w ramach mikroprojektu mógł liczyć na wsparcie do 75 % całkowitych kwalifikowanych kosztów mikroprojektu (w formie refundacji), Wnioskowane dofinansowanie mikroprojektów od 2 000 do 20 000 EUR.

8 8 Rola Euroregionu „Tatry” we wdrażaniu mikroprojektów Ogłaszał nabór mikroprojektów i przyjmował wnioski o dofinansowanie mikroprojektów, Prowadził szkolenia wnioskodawców i beneficjentów, realizował działania związane z promocją Programu Interreg m.in. Prowadził stronę internetową poswięconą programowi ( www.euroregion-tatry.pl/interreg ) przeprowadzał ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie, sporządzał listę rankingową mikroprojektów do zatwierdzenia przez Podkomitet Sterujący, zawierał umowy z beneficjentami mikroprojektów, monitorował realizację mikroprojektów, przeprowadzał kontrole mikroprojektów,

9 9 Rola Euroregionu „Tatry” we wdrażaniu mikroprojektów (c.d.) przyjmował wnioski o płatność i sprawozdania z realizacji mikroprojektów, rozliczał mikroprojekty i weryfikował sprawozdania beneficjentów, sporządzał wniosek zbiorczy, który zatwierdza Instytucja Pośrednicząca, po akceptacji Instytucji Pośredniczącej sporządzał dyspozycje wypłaty beneficjentom refundacji poniesionych kosztów, sporządzał sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji projektu parasolowego, archiwizuje dokumentację dotyczącą mikroprojektów.

10 10 Działania organizacyjne i merytoryczne Euroregionu „Tatry” związane z realizacją mikroprojektów Marzec, kwiecień, maj 2005 r. praca nad wytycznymi dot. mikroprojektów, organizacja akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej Programu Interreg na terenie NUTS III, praca nad podręcznikiem procedur wdrażania mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”, przygotowania do ogłoszenia naboru mikroprojektów.

11 11 Działania organizacyjne i merytoryczne Euroregionu „Tatry” związane z realizacją mikroprojektów Czerwiec 2005 –ogłoszenie przez Euroregion „Tatry” I naboru mikroprojektów w dniu 06.06.2005 r.,który trwał do 11.07.2005 r. –szkolenia dla wnioskodawców w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie mikroprojektu (20 i 21.06.2005). Grudzień 2005 –ogłoszenie przez Euroregion „Tatry” II naboru mikroprojektów w dniu 01.12.2005r., który trwał do 16.01.2006 r. –szkolenie dla wnioskodawców w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie mikroprojektu (14.12.2005 r.),

12 12 Działania organizacyjne i merytoryczne Euroregionu „Tatry” związane z realizacją mikroprojektów Styczeń 2006- luty 2008 szkolenia dla beneficjentów, realizacja działań związanych z promocją Programu Interreg m.in. prowadzenie strony internetowej poświęconej programowi www.euroregion-tatry.pl/interreg przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie (w ramach II naboru), sporządzenie listy rankingowej mikroprojektów do zatwierdzenia przez Podkomitet Sterujący ( w ramach II naboru), Od kwietnia 2006 r. zawieranie umów z beneficjentami mikroprojektów, monitorowanie i kontrola realizacji mikroprojektów, Rozliczenia mikroprojektów (weryfikacja wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji mikroprojektów), sporządzanie wniosków zbiorczych, które zatwierdza Instytucja Pośrednicząca, po akceptacji Instytucji Pośredniczącej sporządzanie dyspozycji wypłaty beneficjentom refundacji poniesionych kosztów, Sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z realizacji projektu parasolowego, archiwizacja dokumentacji dotyczącej mikroprojektów.

13 13 Ilość wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych do biura Euroregionu „Tatry”

14 14 Kwota dofinansowania złożonych wniosków /alokacja w PLN/

15 15 Kontraktowanie w ramach projektu parasolowego Pomimo realizacji działań w ramach projektu parasolowego od lutego 2005 r. umowa na dofinansowanie projektu parasolowego z Wojewodą Małopolskim została zawarta dopiero 7 kwietnia 2006 r. Euroregion zawarł 30 umów o dofinansowanie mikroprojektów z beneficjentami I naboru do końca czerwca 2006 r, oraz do końca września 2006 r. 12 umów z beneficjentami II naboru (z listy podstawowej), Ponadto Euroregion zawarł 6 umów z beneficjentami mikroproprojektów z listy rezerwowej.

16 16 Kontraktowanie w ramach projektu parasolowego c.d. Zakontraktowano 48* projektów na dostępną kwotę alokacji ze środków EFRR wynoszącą: 1 426 134,90 PLN * jeden z beneficjentów zrezygnował z realizacji mikroprojektu tuż po podpisaniu umowy

17 17 Zrealizowane mikroprojekty według naborów

18 18 Beneficjenci mikroprojektów według powiatów

19 19 Beneficjenci mikroprojektów według powiatów

20 20 Zrealizowane mikroprojekty według wysokości dofinansowania z EFRR

21 21 Mikroprojekty według kategorii beneficjentów 47Razem 3 Inne (instytucje badawczo-edukacyjne, urzędy pracy, itp.) 2Szkoły 6Organizacje pozarządowe 8Instytucje kultury 28Jednostki samorządu terytorialnego Liczba projektów Rodzaj beneficjenta

22 22 Mikroprojekty zrealizowane według wartości dofinansowania z EFRR

23 23 Podział mikroprojektów według rodzaju działań

24 24 Rzeczowo-finansowy postęp realizacji projektu parasolowego Wszystkie 47 mikroprojekty zostały zrealizowane rzeczowo do końca października 2007 r. Euroregion „Tatry” sporządził 11 wniosków zbiorczych o refundację sukcesywnie od 27.07.2006 do 12.02.2008 r. na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 378 845,55 PLN (co stanowi 96,70 % przyznanej kwoty dofinansowania). W dniu 12.03.2008 r. została przekazana przez MUW ostatnia płatność z EFRR na rzecz beneficjentów i tym samym zakończyła się finansowa realizacja projektu parasolowego (przed umownym terminem zakończenia).

25 25 Rezultaty realizacji mikroprojektów Udział 94 instytucji i organizacji we wdrażaniu mikroprojektów (z tego 45 ze Słowacji), Ponad 16 tys. osób uczestniczących w działaniach w ramach mikroprojektów (w tym około 6 tys. ze Słowacji).

26 26 Efekty realizacji mikroprojektów przez Euroregion “Tatry”  Nauczenie się nieznanych dotąd procedur konceptualizacji, przygotowania, realizacji i rozliczania projektów,  zbliżenie ludzi po jednej i po drugiej stronie granicy z różnych środowisk społecznych i zawodowych,  masowy spontaniczny udział mieszkańców pogranicza w licznych wydarzeniach i imprezach,

27 27 Efekty realizacji mikroprojektów przez Euroregion “Tatry” c.d.  dalszy rozwój współpracy bilateralnej samorządów lokalnych, organizacji społecznych, szkół, klubów sportowych itp.  podpisanie wielu porozumień i deklaracji współpracy pomiędzy podmiotami,  promocja regionu poprzez filmy, publikacje, wydarzenia i imprezy, studia,  promocja Unii Europejskiej.

28 28 Najciekawsze mikroprojekty Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze, Polsko-słowacki program edukacyjny Dzieci ratują dzieci, Profilaktyka bez granic – budowa powiązań powiązań instytucjonalnych polskich i słowackich samorządów i policji, Pogłębianie współpracy w zakresie oświaty – warsztaty dla nauczycieli i konkurs wiedzy dla uczniów, Polsko-Słowacki Turniej Przyjaźni, Polsko-Słowacki Konkurs Potraw Regionalnych „Góralskie Jadło”, Polsko-słowacki obóz szkolenia żeglarskiego z regatami integracyjnymi o Puchar Euroregionu Tatry. Muzyka Tatr i jej inspirująca siła; działalność edukacyjna – warsztaty muzyczne, wykłady, prezentacje.


Pobierz ppt "Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego- projekt parasolowy współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google