Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGROŻENIA LUDNOŚCI, MIENIA I ŚRODOWISKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGROŻENIA LUDNOŚCI, MIENIA I ŚRODOWISKA"— Zapis prezentacji:

1 Klasyfikacja zagrożeń stopień zaangażowania administracji oraz służb inspekcji i straży

2 ZAGROŻENIA LUDNOŚCI, MIENIA I ŚRODOWISKA
PIERWOTNE (AWARIE, KATASTROFY, KATAKLIZMY 1. Naturalne (woda, powietrze, ogień. ziemia, kosmos). 2. Techniczne (komunikacyjne, technologiczne, budowlane, komunalne, nielegalne przechowywanie materiałów niebezpiecznych 3. Militarne (bezpośrednie użycie sił zbrojnych, akty terroru). 4. Nadzwyczajne zagrożenie środowiska — także niektóre zdarzenia z zagrożeń technicznych i militarnych o charakterze antropomorficznym). WTÓRNE (KLĘSKI ŻYWIOŁOWE) 1. Egzystencji człowieka (masowe zgony, głód, epidemie i pandemie). 2. Społeczne (patologie społeczne — przestępczość, narkomania, prostytucja, masowe bezrobocie, zaburzenia zdrowia psychicznego). 3. Naruszenie równowagi biologicznej (nadmierny przyrost fauny i flory epizootie, epifitozy). 4. Masowe straty (zniszczenie lub długotrwałe skażenie środowiska naturalnego - klęska ekologiczna, pomór zwierząt, zniszczenie dóbr niezbędnych do przeżycia).

3 Administracja zespolona
Stosunki między podmiotami administracji rządowej: Podmioty administracji rządowej w województwie są zróżnicowane ze względu na i charakter i zakres kompetencyjny. Terenowe organy administracji rządowej stanowi administracja o kompetencjach ogólnych, tzw. administracja zespolona, a także administracja o kompetencjach szczegółowych, tzw. administracja niezespolona. Wojewódzkie służby, inspekcje i straże działające pod zwierzchnictwem wojewody określa się jako element zespolonej administracji rządowej w województwie. Obok administracji zespolonej podległej wojewodzie istnieje administracja niezespolona, która powołana jest dla lepszego działania administracji w płaszczyznach wyodrębnionych w ich kompetencjach, co ma zapewniać sprawne i kompetentne kierowanie w myśl zasad techniki zarządzania szczególnie jeśli obszar działania obejmuje więcej niż jedno województwo. Wśród organów administracji niezespolonej istnieją takie, które mimo swojego niezespolenia pośrednio podlegają wojewodzie.

4 Powódź: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) Odpowiedzialny za tzw. osłona hydrologiczno-meteorologiczna kraju która polega na wykonywaniu pomiarów oraz opracowywaniu prognoz, ostrzeżeń i komunikatów. Inicjowanie działań służ odpowiedzialnych za przeciwdziałaniem skutkom katastrof naturalnych wysyłają ostrzeżenia do Rządowego centrum Bezpieczeństwa, krajowego centrum koordynacji ratownictwa i ochrony ludności oraz wojewódzkich zasobów zarządzania kryzysowego. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW). Zabezpieczanie urządzeń wodnych, naprawa wałów Inspekcja sanitarna Kontrole sanitarne Udział w akcjach informacyjnych i edukacyjnych poszkodowanych. Dezynfekcja obiektów Udostępnianie środków dezynfekcyjnych do samodzielnego wykorzystania. Inspekcja weterynaryjna Kierowanie akcją ewakuacyjną zwierząt z terenów zalewowych lub zagrożonych powodzią Pomoc w organizacji zbiórki, odbioru transportu i utylizacji sztuk padłych zwierząt Inspekcja ochrony środowiska Prowadzenie dezynfekcji budynków inwentarskich Organizowanie zaopatrzenia w środki żywienia dla zwierząt. Inspekcja ochrony środowiska Badanie stanu środowiska naturalnego w związku z wystąpieniem zagrożenia. Prowadzenie działań kontrolnych dotyczących obiektów i instalacji stwarzających zagrożenie dla środowiska. Inspekcja nadzoru budowlanego Policja Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego tj alarmowanie ludności, udostępnianie środków łączności innym służbom ratowniczym, zabezpieczenie mienia, organizowanie dróg i kierowanie ruchem w celu sprawnej organizacji dojazdów ewakuowanej ludności i służb ratowniczych, prowadzenie akcji informacyjnej. Państwowe ratownictwo medyczne Państwowa Straż Pożarna

5 Pożar: Dyrektor nadleśnictwa (lub dyrektor parku narodowego) wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasów w sytuacji, gdy w pięciodniowym cyklu pomiaru wilgotność ściółki o godzinie 9.00 jest niższa niż 10 proc. Bazy danych - EWID – ewidencja zdarzeń Państwowej Straży Pożarnej oraz SILP – system informatyczny funkcjonuje we wszystkich nadleśnictwach w Polsce. Straż Pożarna, Pogotowie Gazowe, Policja, Pogotowie ratunkowe, Pogotowie energetyczne, inspekcja nadzoru budowlanego

6 Epidemia grypy: Biorąc to pod uwagę, zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r., powołano Krajowy Komitet do Spraw Pandemii Grypy, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele szeregu ministerstw i instytucji, zaangażowanych w realizację zadań związanych z ochroną ludności przed skutkami pandemii grypy. Zadaniem Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy jest w szczególności: monitorowanie światowej i krajowej sytuacji epidemicznej grypy, zarówno w okresie międzypandemicznym, jak i w sytuacji pandemii grypy - we współpracy z organizacjami międzynarodowymi i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny (Krajowym Ośrodkiem ds. Grypy); opracowywanie standardów i procedur dla podejmowanych działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych; koordynowanie działań w razie zagrożenia pandemią i po jej wystąpieniu w tym: - dokonywanie oceny zagrożenia, - określanie zadań dla poszczególnych jednostek i służb oraz zakresu ich odpowiedzialności, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących struktur działających w sytuacjach kryzysowych; - spełnianie roli krajowego centrum konsultacyjnego i decyzyjnego odnośnie wszystkich zagadnień związanych z grypą.

7 Szczebel centralny - Główny Inspektorat Sanitarny Zgodnie z opracowanymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym procedurami, w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, do której zalicza się m.in. wybuch epidemii/pandemii grypy, organizowany jest System Kierowania Reagowaniem Kryzysowym (SKRK) PIS, w skład którego wchodzą: Nieetatowy Zespół Reagowania Kryzysowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego (NZRK GIS) na szczeblu centralnym; Zespoły i grupy reagowania kryzysowego odpowiednio w wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Zespoły te posiadają szczegółowe plany działania w sytuacjach kryzysowych wraz z odpowiednimi procedurami. Wyżej wymienione zespoły w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarne wchodzą w skład odpowiednio wojewódzkich i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Do zadań Systemu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym należy: monitorowanie i ocena sytuacji kryzysowej; informowanie o wynikach oceny sytuacji; koordynowanie działań w czasie reagowania na sytuacje kryzysowe; współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

8 Susza: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) prowadzi monitoring występowania suszy na terenie kraju - System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR). Monitoring ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (zadania w zakresie prognozowania, a także funkcje informacyjno-doradcze w wypadku wystąpienia zagrożenia suszą).  Państwowy Instytut Geologii - PIG (w zakresie stanu rezerw zasobów wód podziemnych).  Straż Pożarna  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

9 Osuwiska Instytucje monitorujące zagrożenie: Państwowy Instytut Geologiczny - pełniący w Polsce rolę służby geologicznej, realizator projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), którego celem jest m.in. dostarczenie danych, niezbędnych do skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wskazanie obszarów zagrożeń. Straż pożarna,

10 Inne zagrożenia: 1. Lawiny śnieżne : 2. Upały :
Górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe Tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe Ratownictwo medyczne 2. Upały : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Badawczy Leśnictwa 3. Silne mrozy, zamiecie: Policja Ratownictwo Medyczne

11 Dziękuję za uwagę Tobiasz Stanek


Pobierz ppt "ZAGROŻENIA LUDNOŚCI, MIENIA I ŚRODOWISKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google