Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE J.S.T.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE J.S.T."— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE J.S.T.

2 GENERALNY I RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADANIA J.S.T. WŁASNE ZADANIA WŁASNE OBOWIĄZKOWE (WYNIKAJĄCE Z USTAW) ZADANIA WŁASNE DOBROWOLNE (ZADANIA KOMUNALNE) ZLECONE ZADANIA ZLECONE OBOWIĄZKOWE (WYNIKAJĄCE ZE ZLECENIA USTAWOWEGO) ZADANIA ZLECONE DOBROWOLNE (WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENIA JST Z ORG. ADM. RZĄDOWEJ)

3 ZADANIA ZLECONE Zlecenie zadań j.s.t. (nie ważne czy w drodze ustaw, czy też w drodze porozumienia między j.s.t. a organem administracji rządowej) jest możliwe wyłącznie po zapewnieniu j.s.t. środków finansowych; Zadania zlecone gminie są wykonywane przez wszystkie organy gminy (a więc zarówno przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta jak i przez Radę Gminy/Radę Miasta); Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych realizowany przez: a) Prezesa Rady Ministrów; b) Wojewodę oraz c) Regionalną Izbę Obrachunkową; Kryterium Nadzoru nad realizacją wykonania zadań zleconych jest szersze niż to opisane w Konstytucji RP i jest następujące: Legalność, Celowość, Rzetelność i Gospodarność

4 ZADANIA ZLECONE PRZEZ J.S.T.
Art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym: Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Oznacza to, że gmina, na podstawie porozumienia z zarządem powiatu bądź zarządem województwa (organami wykonawczymi w odpowiednio powicie i województwie), może wykonywać zadania własne tychże j.s.t. (powiatu bądź województwa); Powyższe zadania będą również zadaniami zleconymi (ale nie z zakresu administracji rządowej)

5 ZADANIA WŁASNE POWIATU ORAZ ZADANIA WŁASNE WOJEWÓDZTWA
Zadania własne powiatu są uregulowane w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; Zadania własne samorządu województwa są uregulowane w art. 11 ustawy o samorządzie województwa; Naturalnie ustawy szczególne rozszerzają powyższy katalog zadań powiatu oraz samorządu województwa;

6 NADZÓR NAD ZADANIAMI ZLECONYMI
Są dodatkowe kryteria (oprócz legalności) – gospodarność i rzetelność w wykonywaniu zadań zleconych (zarówno tych ustawowych jak i tych zawartych w drodze porozumienia); Środki nadzoru (wojewody) to: Wstrzymanie wykonania uchwały (np. gdy jest niecelowa); Uchylenie uchwały oraz wydanie w jej miejsce ZARZĄDZENIA NASTĘPCZEGO (w takim wypadku, wojewoda zawiadamia o tym fakcie ministra właściwego do spraw administracji) przy czym Gmina może owo zarządzenie następcze zaskarżyć do Woj. Sądu Administr.; Zaskarżyć daną uchwałę w „normalnym” trybie do Woj. Sądu Administr., przy czym żeby z tego skorzystać wojewoda musi uprzednio wezwać gminę do usunięcia (w jego ocenie) występującego uchybienia – art ust. 1 ust.o.sam.gm.; art. 87 ust.o.sam.pow.; art. 90 ust.o.sam.woj.

7 Ceterum censeo Karthaginem delendam esse


Pobierz ppt "ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE J.S.T."

Podobne prezentacje


Reklamy Google