Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze GORZÓW WIELKOPOLSKI, 30 MAJA 2016 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze GORZÓW WIELKOPOLSKI, 30 MAJA 2016 R."— Zapis prezentacji:

1 Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze GORZÓW WIELKOPOLSKI, 30 MAJA 2016 R.

2 101,4 101,3 101,7 102,7 104,1 100,9 100,0 102,2 99,9 101,6 99,0 101,0 100,4 97,2 99,3 101,6 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r. Rok poprzedni = 100 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 99,6 104,7 111,0 117,3 114,0 115,0 118,2 118,3 115,0 116,0 117, Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w zł

3 8,4% 8,6% 9,0% 10,3% 6,2% 13,3% 11,8% 8,4% 13,2% 13,3% 11,7% 10,6% 16,3% 12,5% 8,2% 10,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2015 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy Stopa bezrobocia rejestrowanego BAEL

4 25,8 51,3 47,4 58,6 46,6 47,2 59,2 40,8 57,8 52,4 52,0 53,4 51,0 58,5 48,4 52,8 Udział przeciętnego zatrudnienia w przemyśle w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 zatrudnionego w przemyśle w tys. zł produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 16,2% produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 12,0% produkcja artykułów spożywczych 9,5% produkcja papieru i wyrobów z papieru 8,6% produkcja wyrobów z metali 7,3% produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 5,3% pozostałe działy 41,1% 246,5 260,2 263,3 328,7 374,8 386,5 399,6 416,2 439,4 432,8 Struktura produkcji sprzedanej przemysłu według działów w 2015 r.

5 5,4 6,0 6,9 5,8 5,4 8,5 7,5 8,1 5,9 7,7 8,4 8,1 9,4 9,0 8,9 7,9 Produkcja sprzedana budownictwa Rok poprzedni = 100 Udział przeciętnego zatrudnienia w budownictwie w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r. Zasoby mieszkaniowe na 1000 ludności w 2014 r. Produkcja sprzedana budownictwa na 1 zatrudnionego w budownictwie w tys. zł 120,3 91,2 123,4 83,8 90,7 109,9 108,3 273,6 261,4 315,3 255,2 272,1 311,5 345,2

6 Podmioty wpisane do rejestru REGON Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców w 2014 r. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w województwie lubuskim na 10 tys. ludności 19,3 8,4 8,0 7,0 6,7 6,2 5,3 5,2 4,7 4,2 2,7 2,3 2,1 1,

7 Kapitał zagraniczny według wybranych krajów w 2014 r. Holandia 5,2% Niemcy 22,7% Luksemburg 6,3% Belgia 2,9% Cypr 2,6% Francja 5,4% Włochy 11,1% Szwajcaria 6,6%

8 Produkt krajowy w 2014 r. (szacunek wstępny) Rok poprzedni = ,1 103,7 103,0 103,8 104,3 104,4 102,7 104,7 103,5 103,0 102,2 104,9 103,7 103,3 103,4 104,1 Produkt krajowy brutto w zł na 1 mieszkańca Nakłady inwestycyjne w zł na 1 mieszkańca

9 305 zł zł 105 zł 368 zł 67 zł 550 zł 265 zł 122 zł 281 zł 122 zł 321 zł 87 zł 196 zł 111 zł 449 zł 437 zł Nakłady wewnętrzne na B+R na 1 mieszkańca Udział nakładów wewnętrznych na nauki inżynieryjne i techniczne w nakładach na działalność B+R ogółem Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną (w % ogółu przedsiębiorstw) Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszenia w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem 35,6 14,1 26,6 9,9 11,0 11,5 10,6 13,1 14,9 11,7 11,3 13,3 8,2 17,2 4,0 3,9 4,9 6,5 5,7

10 21,7% 11,4% 15,3% 12,0% 17,4% 16,9% 11,9% 14,0% 13,1% 20,2% 17,1% 26,0% 23,9% 22,6% 14,8% 21,1% Dochód rozporządzalny na 1 osobę w zł Relatywna granica ubóstwa w 2014 r. Odsetek gospodarstw domowych żyjących w ubóstwie Samochody osobowe zarejestrowane na 1000 ludności 842,29 694,25 914, , , , , , , ,37 14,7 14,2 12,5 11,8 13,8 15,9 13,4 13,3 15,0 17,

11 Prognoza ludności według ekonomicznych grup wieku w tys. do 2050 r OGÓŁEM POPRODUKCYJNY NIEMOBILNY MOBILNY PRODUKCYJNY PRZEDPRODUKCYJNY Współczynnik obciążenia demograficznego Ludność w tys. w 2015 r. Stan w dniu 31 XII

12

13 Zrównoważony, innowacyjny rozwój. Realizacja tzw. inteligentnych specjalizacji: Zdrowie i jakość życia - ekorozwój Zielona gospodarka – ekoinnowacje Innowacyjny przemysł – zrównoważony rozwój Racjonalne wykorzystanie naturalnego bogactwa: walorów najwyższej w kraju lesistości (52%) 500 bardzo czystych i naturalnych jezior 2 Parków Narodowych i 64 rezerwatów przyrody niepowtarzalności wpisanego na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – Łuku Mużakowa Umiejętne i nowoczesne technologie wykorzystania bogactw naturalnych: kopalnie węgla brunatnego kopalnie miedzi i platyny


Pobierz ppt "Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze GORZÓW WIELKOPOLSKI, 30 MAJA 2016 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google