Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca jednostek LP z samorządami w zakresie SIP i SIT Dariusz Korpetta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca jednostek LP z samorządami w zakresie SIP i SIT Dariusz Korpetta"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca jednostek LP z samorządami w zakresie SIP i SIT Dariusz Korpetta d.korpetta@wl.sggw.pl

2 INSPIRE geoportal.gov.pl systemy regionalne

3 Samorząd Terytorialny jest to organizacyjnie i prawnie wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa zamieszkującego na obszarze działania tego związku, jest wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych zadań, jest niezależny od aparatu państwowego (organów rządowych), posiada odrębną podmiotowość (osobowość) prawną, jest upoważniony do samodzielnego wykonywania administracji państwowej oraz do stosowania przezeń władztwa administracyjnego, podlega nadzorowi państwa, ale tylko w granicach określonych ustawami.

4 Samorząd Terytorialny Samorząd terytorialny wykonuje zadania: –własne –zlecone

5 Samorząd Terytorialny Samorząd terytorialny działa na następujących poziomach organizacji państawa: –gmina –powiat –województwo

6 Samorząd Terytorialny Przykładowy katalog spraw zawarty w ustawie o samorządzie gminnym pozwala stwierdzić, że zadania własne gmin obejmują cztery podstawowe kategorie spraw: infrastrukturę techniczną, np. drogi, wodociągi, kanalizacja, infrastrukturę społeczną, np. opiekę społeczną, szkolnictwo, porządek i bezpieczeństwo publiczne, np. ochrona przeciwpożarowa, straż gminna, ład przestrzenny i ekologiczny

7 Samorząd Terytorialny Zadania powiatu można pogrupować w następujące kategorie spraw: ponadpodstawowa infrastruktura społeczna (prowadzenie szpitali, domów opieki społecznej), ponadpodstawowa infrastruktura techniczna (drogi publiczne o zasięgu ponadgminnym), porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli w wymiarze ponadgminnym (ochrona przeciwpowodziowa, nadzór budowlany), ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne w wymiarze ponadgminnym, w tym gospodarka nieruchomościami, działalność organizatorska zmierzająca do rozwiązywania lokalnych problemów, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie osób niepełnosprawnych, ochrona praw konsumenta.

8 Samorząd Terytorialny Zadania województwa samorządowego to przede wszystkim tworzenia strategii rozwoju województwa oraz prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego. Województwo samorządowe podejmuje działania skierowane na podmioty gospodarcze i rozwój przedsiębiorczości na jego terytorium.

9 Planowanie przestrzenne Trójstopniowy system planowania przestrzennego: 1.gminne – szczegółowe (realizacyjne); 2.regionalne; 3.centralne.

10 Planowanie przestrzenne Podstawowe działania w zakresie zagospodarowania przestrzennego podejmuje, z mocy prawa, samorząd gminny uchwalając studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

11 Planowanie przestrzenne

12

13

14

15 Ewidencja Gruntów

16

17

18

19  System informacji o lasach prywatnych


Pobierz ppt "Współpraca jednostek LP z samorządami w zakresie SIP i SIT Dariusz Korpetta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google