Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E LBRUS L aboratoria B adawczo- R ozwojowe U niwersytetu S zczecińskiego Budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RPO WZ 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E LBRUS L aboratoria B adawczo- R ozwojowe U niwersytetu S zczecińskiego Budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RPO WZ 2007."— Zapis prezentacji:

1 e LBRUS L aboratoria B adawczo- R ozwojowe U niwersytetu S zczecińskiego Budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RPO WZ 2007 – 2013 projekt w ramach Oś Priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii Poddziałanie Infrastruktura B + R

2 Przedmiot projektu wyposażenie 4 laboratoriów Instytutu Fizyki w unikalną aparaturę badawczą remont i adaptacja 9 pomieszczeń laboratoryjnych – pow. uz. 300 m 2 6 pomieszczeń biurowych – pow. uz. 120 m 2 warsztat elektroniczno-mechaniczny – pow. uz. 40 m 2 stworzenie centrum badawczo-rozwojowego dla badań materii twardej, miękkiej i ożywionej, wykorzystując akcelerator z ultra wysoką próżnią

3 Miejsce projektu budynek „Berlin“ ul. Żubrów Szczecin Laboratoria Instytutu Fizyki US Inkubator Przedsiębiorczości US własność Uniwersytetu Szczecińskiego mieści

4 Szczeciński akcelerator Dar Uniwersytetu Technicznego w Berlinie dla Uniwersytetu Sczecińskiego instalacja 2009 r. akcelerator aparatura detekcyjna elektronika jadrowa 1mln EUR

5 Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej Tematyka badań: eksperymentalne badanie reakcji jądrowych przy bardzo niskich energiach sterowaniem procesów fuzji i rozszczepienia jądrowego (energetyka jądrowa) badaniem mechanizmów oddziaływania promieniowania jądrowego z ciałem stałym i materią ożywioną (badanie genetycznej promieniowrażliwości osobniczej). Bomba kobaltowa w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii używana do naświetlania krwi obwodowej i badania aberracji chromosomowych Współpraca: Uniwersytety i Instytuty w Berlinie, Niemcy TRIUMF, Vancouver, Kanada ENEA, Frascati, Wlochy PAM Szczecin, Centrum Onkologii Szczecin

6 Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej Układ akceleratorowy z ultra wysoką próżnią na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, na którym wykonano w ramach współpracy pierwsze eksperymenty – stanowi pierwowzór dla systemu mającego powstać w Szczecinie Planowane usługi: badanie śladowych zanie- czyszczeń radioaktywnych modyfikacje nanoskopowe powierzchni Nieniszczące badania składu chemicznego i rozkładu powierzchniowego Skład osobowy: prof. dr hab. – 2 osoby dr – 1 osoba mgr – 3 osoby

7 Laboratorium Radiospektroskopii Badania podstawowe : struktura i dynamika ciał stałych zjawiska odwrócenia kierunku czasu i wielokwantowe efekty Badania stosowane : nowe metody wykrywania materiałów narkotyzujących i wybuchowych nowe metody kontroli jakości sztucznych diamentów Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego Skład osobowy : prof. dr hab. - 2 osoby dr - 2 osoby mgr. inż. - 1 osoba

8 Laboratorium Radiospektroskopii Plany badań : nanomateriały i substancje, które mogą pochłaniać duże ilości obcych cząstek - promieniotwórczych (ener- getyka jądrowa), szkodliwych dla zdrowia (medycyna i ochrona środo- wiska) oraz wodoru i tlenu (źródło dla paliwa i baterie nowego pokolenia) Usługi : badanie metodami radiospektroskopii (NMR i EPR) zanieczyszczeń wodnych akwenów i środowiska, jakości produktów przemysłowych i roślinnych oraz artykułów spo- żywczych Spektrometr elektronowego rezonansu paramagnetycznego

9 badania nad strukturą i stabilnością białek rozwinięcie nowych technik kalorymetrii Laboratorium Polimerów Udział w Akcjach Unii Europejskiej: COST P12 „structuring of polymers” „The chemical cosmos”

10 Laboratorium Polimerów w skrócie Tematyka badań: struktura i stabilność białek, krystalizacja polimerów oraz rozwijanie technik kalorymetrii dla zastosowaniach biochemicznych i biofizycznych. Zakup aparatury: ultraczuły kalorymetr DSC oraz uzupełnienie już istniejącej aparatury na WMF. Skład osobowy: 2 profesorowie, 2 doktorzy, 1 asystent, 1 technik

11 Prowadzone badania: - liniowa i nieliniowa optyka falowa - optyczne przetwarzanie informacji - holografia optyczna i cyfrowa - badania spektroskopowe - metody generowania obrazów 3D Istniejąca, podstawowa aparatura - układy projekcyjne do wizualizacji obrazów, bazujące na technologii firmy Texas Instruments - układy optyczne do badań spektroskopowych (m. in. bazujące na holograficznych siatkach dyfrakcyjnych) - kolimator o dużej średnicy - zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do cyfrowej obróbki danych wraz oprogramowaniem - zestawy źródeł światła (m.in. laserowych) - wysokiej klasy stół antywibracyjny Laboratorium Optoelektroniki Skład osobowy: 1 prof., 1dr, 1mgr

12 Planowane badania rozwojowe - kontynuowanie badań nad wizualizacją 3D - badania nad projekcją laserową - badania własności materiałów metodą holograficzną - optyka adaptacyjna Współpraca międzynarodowa: -The Forth Dimension Holographics – USA - Texas Instruments – USA - Asphericon GmbH – Niemcy - Oxxius – USA - Rocky Mountain Instrument Corporation - USA Planowany zakup aparatury (między innymi) - przestrajalny laser dużej mocy generujący promieniowanie w szerokim zakresie widzialnym - najnowszej generacji matryce do tworzenia obrazów Planowane usługi zewnętrzne - wykonywanie precyzyjnych hologramów do celów badawczych i komercyjnych - badanie własności materiałów metodami optycznymi

13 e LBRUS: schemat akcelerator z ultra wysoką próżnią energetyka jądrowa fizyka jądrowa & medycz nanoskopowa modyfikacja materialow radiospektroskopia NMR & EPR diagnostyka laserowa kalorymetria polimerów i materiałów nanokompozytowych unikalne połączenie metod fizyki jądrowej z metodami rezonansu magnetycznego i diagnostatyką laserową dla badań materii twardej, miękkiej i ożywionej

14 e LBRUS: zakup aparatury wysoko stabilne źródło jonów, transport wiązki, dyfferencyjny system pompowy 2,5 mln PLN komora rozproszeń z ultra wysoką próżnią wraz z oprzyrządowaniem 2 mln PLN wysokowydajny spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego dla badania ciał stałych 3,5 mln PLN laser wysokiej mocy o specjalnej konstrukcji, wytwarzający wiązkę świetlną w szerokim zakresie długości fal0,5 mln PLN mikrokalorymetr o podwyższonej dokładności 1,0 mln PLN

15 e LBRUS: harmonogram zadaniowy Lp.Nazwa zadania kw kw kw kw kw kw kw kw. 1.Prace remontowo- adaptacyjne 2.Zakup i montaż aparatury badawczej 2.1Apar. badaw. dla LFJiM 2.2Apar. badaw. dla LR 2.3Apar. badaw. dla LP 2.4Apar. badaw. dla LO

16 e LBRUS: harmonogram finansowy Rok 2010Rok 2011Rok 2012 Kw Kw Kw Kw Suma Łączne wydatki kwalifikowane w PLN 100% wydatki kwalifikowane całkowita suma PLN

17 e LBRUS: cele bezpośrednie stworzenie bazy badawczo-rozwojowej na najwyższym światowym poziomie, promującej zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa wzrost efektywności wykorzystania wysokiego potencjału badawczego kadry naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego na rzecz transferu innowacyjnych technologii do małych i średnich przedsiębiorstw regionu integracja środowiska naukowego z podmiotami gospodarczymi i społecznymi podniesienie atrakcyjności Uniwersytetu Szczecińskiego, jako partnera w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych;

18 e LBRUS: znaczenie strategiczne I wykorzystanie i dalsze umocnienie wysokiej międzynarodowej pozycji badawczej Uniwersytetu Szczecińskiego dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw działających w regionie Zachodniego Pomorza w dziedzinie wysokich technologii połączenie badań podstawowych w dziedzinach unikalnych w naszym regionie z działalnością usługowo-doradczą dla zewnętrznych partnerów gospodarczych w celu przyspieszenia transferu innowacyjnych technologii przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw

19 e LBRUS: znaczenie strategiczne II stworzenie zaplecza naukowo-dydaktycznego dla przyszłych kadr w dziedzinie energetyki jądrowej, fizyki medycznej i nanotechnologii przyczyni się do wykorzystania zysków płynącej z takiej inwestycji dla trwałego rozwoju całego regionu rozwój wspołpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach Euroregionu Pomerania i z regionem Berlin-Brandenburgia


Pobierz ppt "E LBRUS L aboratoria B adawczo- R ozwojowe U niwersytetu S zczecińskiego Budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RPO WZ 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google