Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E LBRUS L aboratoria B adawczo- R ozwojowe U niwersytetu S zczecińskiego Budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RPO WZ 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E LBRUS L aboratoria B adawczo- R ozwojowe U niwersytetu S zczecińskiego Budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RPO WZ 2007."— Zapis prezentacji:

1 e LBRUS L aboratoria B adawczo- R ozwojowe U niwersytetu S zczecińskiego Budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RPO WZ 2007 – 2013 projekt w ramach Oś Priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B + R

2 Przedmiot projektu wyposażenie 4 laboratoriów Instytutu Fizyki w unikalną aparaturę badawczą remont i adaptacja 9 pomieszczeń laboratoryjnych – pow. uz. 300 m 2 6 pomieszczeń biurowych – pow. uz. 120 m 2 warsztat elektroniczno-mechaniczny – pow. uz. 40 m 2 stworzenie centrum badawczo-rozwojowego dla badań materii twardej, miękkiej i ożywionej, wykorzystując akcelerator z ultra wysoką próżnią

3 Miejsce projektu budynek „Berlin“ ul. Żubrów 6 71-616 Szczecin Laboratoria Instytutu Fizyki US Inkubator Przedsiębiorczości US własność Uniwersytetu Szczecińskiego mieści

4 Szczeciński akcelerator Dar Uniwersytetu Technicznego w Berlinie dla Uniwersytetu Sczecińskiego instalacja 2009 r. akcelerator aparatura detekcyjna elektronika jadrowa 1mln EUR

5 Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej Tematyka badań: eksperymentalne badanie reakcji jądrowych przy bardzo niskich energiach sterowaniem procesów fuzji i rozszczepienia jądrowego (energetyka jądrowa) badaniem mechanizmów oddziaływania promieniowania jądrowego z ciałem stałym i materią ożywioną (badanie genetycznej promieniowrażliwości osobniczej). Bomba kobaltowa w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii używana do naświetlania krwi obwodowej i badania aberracji chromosomowych Współpraca: Uniwersytety i Instytuty w Berlinie, Niemcy TRIUMF, Vancouver, Kanada ENEA, Frascati, Wlochy PAM Szczecin, Centrum Onkologii Szczecin

6 Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej Układ akceleratorowy z ultra wysoką próżnią na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, na którym wykonano w ramach współpracy pierwsze eksperymenty – stanowi pierwowzór dla systemu mającego powstać w Szczecinie Planowane usługi: badanie śladowych zanie- czyszczeń radioaktywnych modyfikacje nanoskopowe powierzchni Nieniszczące badania składu chemicznego i rozkładu powierzchniowego Skład osobowy: prof. dr hab. – 2 osoby dr – 1 osoba mgr – 3 osoby

7 Laboratorium Radiospektroskopii Badania podstawowe : struktura i dynamika ciał stałych zjawiska odwrócenia kierunku czasu i wielokwantowe efekty Badania stosowane : nowe metody wykrywania materiałów narkotyzujących i wybuchowych nowe metody kontroli jakości sztucznych diamentów Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego Skład osobowy : prof. dr hab. - 2 osoby dr - 2 osoby mgr. inż. - 1 osoba

8 Laboratorium Radiospektroskopii Plany badań : nanomateriały i substancje, które mogą pochłaniać duże ilości obcych cząstek - promieniotwórczych (ener- getyka jądrowa), szkodliwych dla zdrowia (medycyna i ochrona środo- wiska) oraz wodoru i tlenu (źródło dla paliwa i baterie nowego pokolenia) Usługi : badanie metodami radiospektroskopii (NMR i EPR) zanieczyszczeń wodnych akwenów i środowiska, jakości produktów przemysłowych i roślinnych oraz artykułów spo- żywczych Spektrometr elektronowego rezonansu paramagnetycznego

9 badania nad strukturą i stabilnością białek rozwinięcie nowych technik kalorymetrii Laboratorium Polimerów Udział w Akcjach Unii Europejskiej: COST P12 „structuring of polymers” „The chemical cosmos”

10 Laboratorium Polimerów w skrócie Tematyka badań: struktura i stabilność białek, krystalizacja polimerów oraz rozwijanie technik kalorymetrii dla zastosowaniach biochemicznych i biofizycznych. Zakup aparatury: ultraczuły kalorymetr DSC oraz uzupełnienie już istniejącej aparatury na WMF. Skład osobowy: 2 profesorowie, 2 doktorzy, 1 asystent, 1 technik

11 Prowadzone badania: - liniowa i nieliniowa optyka falowa - optyczne przetwarzanie informacji - holografia optyczna i cyfrowa - badania spektroskopowe - metody generowania obrazów 3D Istniejąca, podstawowa aparatura - układy projekcyjne do wizualizacji obrazów, bazujące na technologii firmy Texas Instruments - układy optyczne do badań spektroskopowych (m. in. bazujące na holograficznych siatkach dyfrakcyjnych) - kolimator o dużej średnicy - zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do cyfrowej obróbki danych wraz oprogramowaniem - zestawy źródeł światła (m.in. laserowych) - wysokiej klasy stół antywibracyjny Laboratorium Optoelektroniki Skład osobowy: 1 prof., 1dr, 1mgr

12 Planowane badania rozwojowe - kontynuowanie badań nad wizualizacją 3D - badania nad projekcją laserową - badania własności materiałów metodą holograficzną - optyka adaptacyjna Współpraca międzynarodowa: -The Forth Dimension Holographics – USA - Texas Instruments – USA - Asphericon GmbH – Niemcy - Oxxius – USA - Rocky Mountain Instrument Corporation - USA Planowany zakup aparatury (między innymi) - przestrajalny laser dużej mocy generujący promieniowanie w szerokim zakresie widzialnym - najnowszej generacji matryce do tworzenia obrazów Planowane usługi zewnętrzne - wykonywanie precyzyjnych hologramów do celów badawczych i komercyjnych - badanie własności materiałów metodami optycznymi

13 e LBRUS: schemat akcelerator z ultra wysoką próżnią energetyka jądrowa fizyka jądrowa & medycz nanoskopowa modyfikacja materialow radiospektroskopia NMR & EPR diagnostyka laserowa kalorymetria polimerów i materiałów nanokompozytowych unikalne połączenie metod fizyki jądrowej z metodami rezonansu magnetycznego i diagnostatyką laserową dla badań materii twardej, miękkiej i ożywionej

14 e LBRUS: zakup aparatury wysoko stabilne źródło jonów, transport wiązki, dyfferencyjny system pompowy 2,5 mln PLN komora rozproszeń z ultra wysoką próżnią wraz z oprzyrządowaniem 2 mln PLN wysokowydajny spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego dla badania ciał stałych 3,5 mln PLN laser wysokiej mocy o specjalnej konstrukcji, wytwarzający wiązkę świetlną w szerokim zakresie długości fal0,5 mln PLN mikrokalorymetr o podwyższonej dokładności 1,0 mln PLN

15 e LBRUS: harmonogram zadaniowy Lp.Nazwa zadania 2010 3 kw. 2010 4 kw. 2011 1 kw. 2011 2 kw. 2011 3 kw. 2011 4 kw. 2012 1 kw. 2012 2 kw. 1.Prace remontowo- adaptacyjne 2.Zakup i montaż aparatury badawczej 2.1Apar. badaw. dla LFJiM 2.2Apar. badaw. dla LR 2.3Apar. badaw. dla LP 2.4Apar. badaw. dla LO

16 e LBRUS: harmonogram finansowy Rok 2010Rok 2011Rok 2012 Kw. 10900 000800 000 Kw. 201 400 000200 000 Kw. 3500 000900 0000 Kw. 41 000 0004 300 0000 Suma1 500 0007 500 0001 000 000 Łączne wydatki kwalifikowane w PLN 100% wydatki kwalifikowane całkowita suma 10 000 000 PLN

17 e LBRUS: cele bezpośrednie stworzenie bazy badawczo-rozwojowej na najwyższym światowym poziomie, promującej zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa wzrost efektywności wykorzystania wysokiego potencjału badawczego kadry naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego na rzecz transferu innowacyjnych technologii do małych i średnich przedsiębiorstw regionu integracja środowiska naukowego z podmiotami gospodarczymi i społecznymi podniesienie atrakcyjności Uniwersytetu Szczecińskiego, jako partnera w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych;

18 e LBRUS: znaczenie strategiczne I wykorzystanie i dalsze umocnienie wysokiej międzynarodowej pozycji badawczej Uniwersytetu Szczecińskiego dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw działających w regionie Zachodniego Pomorza w dziedzinie wysokich technologii połączenie badań podstawowych w dziedzinach unikalnych w naszym regionie z działalnością usługowo-doradczą dla zewnętrznych partnerów gospodarczych w celu przyspieszenia transferu innowacyjnych technologii przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw

19 e LBRUS: znaczenie strategiczne II stworzenie zaplecza naukowo-dydaktycznego dla przyszłych kadr w dziedzinie energetyki jądrowej, fizyki medycznej i nanotechnologii przyczyni się do wykorzystania zysków płynącej z takiej inwestycji dla trwałego rozwoju całego regionu rozwój wspołpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach Euroregionu Pomerania i z regionem Berlin-Brandenburgia


Pobierz ppt "E LBRUS L aboratoria B adawczo- R ozwojowe U niwersytetu S zczecińskiego Budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RPO WZ 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google