Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 12.06.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 12.06.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Razem Przedsiębiorczość ,34 Turystyka ,03 Infrastruktura społeczna ,73 Rewitalizacja ,38 Transport ,88 Środowisko przyrodnicze ,89 Informatyzacja ,97 Suma

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN) ,98 PLN

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych , , Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości , , Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami , , Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym , , Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska , , Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw , , Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii , , Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych , , Inne inwestycje w przedsiębiorstwa , , Przygotowywanie stref przedsiębiorczości , , Regionalny System Wspierania Innowacji , , Instytucje otoczenia biznesu , , Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe , System obsługi inwestora na poziomie regionalnym , , Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych , ,95 Razem: , ,44

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka Baza noclegowa i gastronomiczna , , Infrastruktura uzdrowiskowa , , Infrastruktura sportowo – rekreacyjna , , Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna , , Dziedzictwo kulturowe , , Infrastruktura kultury , , Promocja województwa i jego oferty turystycznej , ,10 Razem: , ,81

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną , , Infrastruktura ochrony zdrowia , , Pozostała infrastruktura społeczna , ,39 Razem: , ,69

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty , , Wzmocnienie funkcji społecznych , , Rewitalizacja miast , , Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych , ,25 Razem: , ,30

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Infrastruktura kolejowa , , Tabor kolejowy , , Infrastruktura portowa , , Śródlądowe drogi wodne , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny , , Infrastruktura energii elektrycznej , ,98 Razem: , ,86

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , , Gospodarka wodno - ściekowa , , System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach , , Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , , Bezpieczeństwo ekologiczne , ,70 Razem: , ,61

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , , Usługi i aplikacje dla obywateli , , Usługi i aplikacje dla MŚP , , Kształcenie kadr dla informatyki , ,33 Razem: , ,40

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM , , Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM , Ewaluacja RPO WiM ,90 Razem: , ,78

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowa Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość , ,44 Turystyka , ,81 Infrastruktura społeczna ,69 Rewitalizacja , ,30 Transport , ,86 Środowisko przyrodnicze , ,61 Informatyzacja , ,40 Pomoc Techniczna , ,78 Suma: , ,89

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) * Poziom kontraktacji stanowi 73% dostępnej alokacji w części odpowiadającej środkom EFRR ,89 PLN

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) * Poziom płatności stanowi 42% dostępnej alokacji w części odpowiadającej środkom EFRR ,07 PLN

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów kluczowych Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena zawarte dofinansowanie z UE (PLN) Przedsiębiorczość ,12 Turystyka ,70 Infrastruktura społeczna ,22 Rewitalizacja ,53 Transport ,51 Środowisko przyrodnicze ,21 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ,51 Razem ,80 Stan na dzień 31 maja 2013 r.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury Istotne wydarzenia: 31 sierpnia 2011 r. Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego Uchwałą Nr IX/155/11 utworzył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Warmia i Mazury. Województwo Warmińsko – Mazurskie w 100% tworzy kapitał zakładowy spółki. 7 listopada 2011 r. - spółka samorządowa Warmia i Mazury została wpisana jako beneficjent projektu pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury na Indykatywną listę projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29 czerwca 2012 r. – spółka Warmia i Mazury podpisała z Instytucją Zarządzającą Umowę Wstępną (Pre-Umowę):  Planowany całkowity koszt projektu to 200mln zł (ok. 45 mln euro)  Zakładany poziom dofinansowania projektu z EFRR to 76% czyli ponad 123 mln zł (ok. 28 mln euro)  Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z Wnioskiem o dofinansowanie: październik 2013 r.  Planowany termin realizacji inwestycji: październik 2013 r. – czerwiec 2015r. 30 kwietnia 2013 r został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego w Szymanach. Sąd konkursowy ocenił 65 prac. Pierwszą nagrodę otrzymało Studio Form Architektonicznych arch. Tomasz Lella z Olsztyna

18 20 maja br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przesłała zawiadomienie, iż został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Do 10 czerwca można było zapoznać się z dokumentacją, wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów. Po tym terminie zostanie wydana decyzja. W dniu 20 maja br. w Departamencie Infrastruktury i Geodezji zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami PKP PLK S.A. oraz z Wykonawcą Dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla projektu pn.: „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn- Szczytno- Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno- linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany- Szczytno- linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska Szymanach z Olsztynem- etap II”. Celem spotkania było omówienie zasad obowiązujących przy projektowaniu terminalu oraz peronu 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

19 Dodatkowe środki w 2012 roku Dostosowanie Techniczne: 9,4 mln euro Krajowa Rezerwa Wykonania: 24,6 mln euro Kierunki wsparcia: 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw EUR Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii EUR Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe EUR Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny EUR Usługi i aplikacje dla obywateli EUR Ponadto dokonano realokacji środków EFRR w kwocie EUR z kat. interwencji 85 (oś priorytetowa Pomoc techniczna) do kat. interwencji 23 na realizację strategicznych dla województwa inwestycji na drogach regionalnych.

20 Konkursy w 2013 roku 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

21 Zalecenia Komisji Europejskiej w ramach rocznego przeglądu RPO dla województwa warmińsko-mazurskiego Przegląd wyników realizacji RPO WiM - zalecenia Komisji Europejskiej z r. (art..68 rozporządzenia WE nr 1083/2006) Analiza na podstawie sprawozdania rocznego za 2011 r. oraz informacji dodatkowych dotyczących stanu wdrażania Programu- grudzień 2013 r. KE oczekuje większych postępów we wdrażaniu Osi priorytetowej V „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” oraz osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” KE wymaga ścisłego monitorowania realizacji projektów kluczowych w obszarze transportu Orientacja na wyniki i wskaźniki- wymagania w zakresie sprawozdań 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

22 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 12.06.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google