Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 12.06.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 12.06.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 12.06.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) 200820092010201120122013Razem Przedsiębiorczość49216125571 417 409 149,34 Turystyka3432--12298 211 650,03 Infrastruktura społeczna32----5216 766 019,73 Rewitalizacja-2541-12326 356 360,38 Transport4 41133-251 127 807 138,88 Środowisko przyrodnicze42646628522 292 805,89 Informatyzacja-5752221462 734 089,97 Suma18285324 131604 371 577 214.22

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN) 6 079 703 373,98 PLN

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 517 608 456,9013 053 154,25 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 624 641 109,5714 249 305,44 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami 1331 589 632,8817 872 092,94 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 56 309 421,723 869 055,66 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 4056 481 059,5817 879 072,59 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw30187 843 202,4163 943 391,57 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 117238 753 128,6480 335 505,87 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych1267 126 058,4122 807 229,12 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa613949 526 228,22287 098 574,83 1.1.10 Przygotowywanie stref przedsiębiorczości1797 555 923,1967 126 918,15 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji112 111 658,189 638 953,45 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu68 021 206,626 296 958,02 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe4127 396 500,00 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym29 722 585,948 188 947,60 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych3030 045 369,7118 407 688,95 Razem:9011 864 731 541,97758 163 348,44

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna 34375 927 638,59101 356 227,49 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa 4 47 256 404,9039 465 251,80 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna 17 465 032 379,49187 988 895,00 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna 36120 204 617,6274 276 293,51 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe1358 908 866,4136 829 920,85 2.1.6 Infrastruktura kultury12137 935 799,3080 637 440,06 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej22 31 778 200,56 25 268 491,10 Razem: 1381 237 043 906,88545 822 519,81

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną67 125 360 822,8991 084 688,69 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia25 218 940 026,88149 197 748,61 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna217 407 616,4814 283 516,39 Razem: 94 361 708 466,25254 565 953,69

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty 75200 098 738,1393 828 781,08 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych64 138 271,253 069 009,78 4.2 Rewitalizacja miast87354 497 335,18200 156 353,19 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych 8175 150 212,9045 090 406,25 Razem:176633 885 557,46342 144 550,30

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.1 Infrastruktura kolejowa1118 241 222,0070 173 821,68 5.1.2 Tabor kolejowy128 261 811,5318 217 563,72 5.1.4 Infrastruktura portowa 332 707 968,4517 322 861,29 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne210 288 641,807 070 351,20 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny 711 078 440 237,68784 254 093,67 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny 46163 083 705,89101 297 515,32 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej436 978 193,8511 951 404,98 Razem:128 1 468 001 781,201 010 287 611,86

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi11 95 360 481,5143 104 220,30 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa37 256 517 323,20166 948 511,00 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach1139 086 483,7622 518 456,64 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 52150 827 473,52 69 739 747,07 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne 5037 344 406,0926 728 678,70 Razem: 161579 136 168,08329 039 614,61

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 19106 151 145,7886 023 097,91 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli66113 359 917,2293 777 774,65 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP193184 598 037,3368 314 332,51 7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki1928 401 810,2923 483 176,33 Razem:297432 510 910,62271 598 381,40

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM1381 633 885,3181 633 883,22 8.2.1 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM136 538 851,61 8.2.2 Ewaluacja RPO WiM63 918 500,90 Razem:3292 091 237,8292 091 235,78

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowa Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość9011 864 731 541,97758 163 348,44 Turystyka1381 237 043 906,88545 822 519,81 Infrastruktura społeczna94361 708 466.25254 565 953,69 Rewitalizacja176633 885 557,46342 144 550,30 Transport1281 468 001 781,201 010 287 611,86 Środowisko przyrodnicze161579 136 168,08329 039 614,61 Informatyzacja297432 510 910,62271 598 381,40 Pomoc Techniczna3292 091 237,8292 091 235,78 Suma:19276 669 109 570,283 603 713 215,89

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) * Poziom kontraktacji stanowi 73% dostępnej alokacji w części odpowiadającej środkom EFRR 3 603 713 215,89 PLN

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) * Poziom płatności stanowi 42% dostępnej alokacji w części odpowiadającej środkom EFRR 2 366 569 986,07 PLN

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów kluczowych Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena zawarte dofinansowanie z UE (PLN) Przedsiębiorczość --3111 437 045,12 Turystyka --18223 361 062,70 Infrastruktura społeczna --430 359 611,22 Rewitalizacja --36 437 131,53 Transport 6317442 506 735,51 Środowisko przyrodnicze 1-27133 925 205,21 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego --251 871 536,51 Razem8273999 898 327,80 Stan na dzień 31 maja 2013 r.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury Istotne wydarzenia: 31 sierpnia 2011 r. Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego Uchwałą Nr IX/155/11 utworzył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Warmia i Mazury. Województwo Warmińsko – Mazurskie w 100% tworzy kapitał zakładowy spółki. 7 listopada 2011 r. - spółka samorządowa Warmia i Mazury została wpisana jako beneficjent projektu pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury na Indykatywną listę projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20017-2013.

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29 czerwca 2012 r. – spółka Warmia i Mazury podpisała z Instytucją Zarządzającą Umowę Wstępną (Pre-Umowę):  Planowany całkowity koszt projektu to 200mln zł (ok. 45 mln euro)  Zakładany poziom dofinansowania projektu z EFRR to 76% czyli ponad 123 mln zł (ok. 28 mln euro)  Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z Wnioskiem o dofinansowanie: październik 2013 r.  Planowany termin realizacji inwestycji: październik 2013 r. – czerwiec 2015r. 30 kwietnia 2013 r został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego w Szymanach. Sąd konkursowy ocenił 65 prac. Pierwszą nagrodę otrzymało Studio Form Architektonicznych arch. Tomasz Lella z Olsztyna

18 20 maja br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przesłała zawiadomienie, iż został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Do 10 czerwca można było zapoznać się z dokumentacją, wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów. Po tym terminie zostanie wydana decyzja. W dniu 20 maja br. w Departamencie Infrastruktury i Geodezji zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami PKP PLK S.A. oraz z Wykonawcą Dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla projektu pn.: „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn- Szczytno- Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno- linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany- Szczytno- linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska Szymanach z Olsztynem- etap II”. Celem spotkania było omówienie zasad obowiązujących przy projektowaniu terminalu oraz peronu 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

19 Dodatkowe środki w 2012 roku Dostosowanie Techniczne: 9,4 mln euro Krajowa Rezerwa Wykonania: 24,6 mln euro Kierunki wsparcia: 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw4 812 859 EUR 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 11 195 390 EUR 1.2.2 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe5 000 000 EUR 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny5 000 000 EUR 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli8 000 000 EUR Ponadto dokonano realokacji środków EFRR w kwocie 10 000 000 EUR z kat. interwencji 85 (oś priorytetowa Pomoc techniczna) do kat. interwencji 23 na realizację strategicznych dla województwa inwestycji na drogach regionalnych.

20 Konkursy w 2013 roku 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

21 Zalecenia Komisji Europejskiej w ramach rocznego przeglądu RPO dla województwa warmińsko-mazurskiego Przegląd wyników realizacji RPO WiM - zalecenia Komisji Europejskiej z 30.04.2012 r. (art..68 rozporządzenia WE nr 1083/2006) Analiza na podstawie sprawozdania rocznego za 2011 r. oraz informacji dodatkowych dotyczących stanu wdrażania Programu- grudzień 2013 r. KE oczekuje większych postępów we wdrażaniu Osi priorytetowej V „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” oraz osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” KE wymaga ścisłego monitorowania realizacji projektów kluczowych w obszarze transportu Orientacja na wyniki i wskaźniki- wymagania w zakresie sprawozdań 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

22 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 12.06.2013 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google