Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„W ARTOŚĆ CZŁOWIEKA – TOLERANCJA ” ZSP w Pewli Małej Gimnazjum w Pewli Małej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„W ARTOŚĆ CZŁOWIEKA – TOLERANCJA ” ZSP w Pewli Małej Gimnazjum w Pewli Małej."— Zapis prezentacji:

1 „W ARTOŚĆ CZŁOWIEKA – TOLERANCJA ” ZSP w Pewli Małej Gimnazjum w Pewli Małej

2 W ROKU SZKOLNYM 2013-2014 REALIZOWANY BYŁ PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM SPOŁECZNYM DOTYCZĄCYM TOLERANCJI I POSZANOWANIA INNYCH OSÓB Tytuł programu: „ Wartość człowieka – tolerancja ”

3 K SZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAW AKCEPTACJI I TOLERANCJI ORAZ POSZANOWANIA PRAW INNYCH. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU:

4

5 W REALIZACJI PROGRAMU BRAŁY UDZIAŁ WSZYSTKIE KLASY Z Z ESPOŁU S ZKOLNO - P RZEDSZKOLNEGO W P EWLI M AŁEJ ( KL. I-VI ZSP) ORAZ G IMNAZJUM ( KL. I-II)

6 CZAS I MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU: 1. Godziny wychowawcze –wychowawcy klas. 2. Spotkanie z Panią Małgorzatą Martyniak – Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa”- Wielkie Serce z Bielska Białej. 3. Spotkanie z pedagogiem szkolnym. 4. Zajęcia z księdzem. 5. Panie z Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna z Żywca 6. Przedstawienie dramy- ( o charakterze profilaktycznym) z udziałem uczniów klasy VI- Zespołu Szkolno Przedszkolnego i I Gimnazjum.

7 S POTKANIE Z P ANIĄ M AŁGORZATĄ M ARTYNIAK –P REZES S TOWARZYSZENIA R ODZIN I P RZYJACIÓŁ D ZIECI Z Z ESPOŁEM D OWNA ”- W IELKIE S ERCE Z B IELSKA B IAŁEJ

8

9

10 A NALIZA WŁASNEGO SPOSOBU POSTRZEGANIA OSÓB O INNYCH POGLĄDACH RELIGIJNYCH Z AJĘCIA Z KSIĘDZEM :

11 Tolerancja... Czy to słowo nam dokładnie znane? Jak rozumiemy go? Od łac. tolerantia – „ cierpliwa wytrwałość ”, czasownik tolerare – „ wytrzymywać ”, „ znosić ”, „ przecierpieć ”. Więc kogo musimy „cierpliwie znosić”?

12 Są różne narody, różne rasy. Każdego dnia spotykamy różnych ludzi i z nimi musimy się kontaktować. My - katolicy, mamy przykazanie miłości, które trzeba nam wypełniać!

13 Szacunek względem osoby ludzkiej przejawia się na różne sposoby, niestety brak tego szacunku – również! Chciałbym tu przypomnieć wypowiedź Napoleona Hilla, który mówi o tolerancji tak...

14

15 Musimy uczyć się tolerancji! Jan Paweł II określił nas, jako nadzieję i przyszłość, tak Kościoła, jak i świata. Tak naprawdę to wyłącznie od nas zależy, jak będzie wyglądał świat za trzydzieści, czterdzieści lat. To my, każdego dnia decydujemy, czy interesuje nas świat nienawiści, w którym dochodzi do wojen, również na tle religijnym, czy świat napełniony miłością.

16 Są różne religie i my, katolicy, musimy je szanować! Przecież Bóg kocha nas jednakowo nie wyróżniając i nie patrząc, czy jesteś katolikiem, czy prawosławnym, muzułmaninem, czy wyznawcą jeszcze innej religii. Drugie przykazanie miłości jasno mówi, że mamy kochać bliźniego,tak samo jak siebie. Jezus mówi do wszyskich „KOCHAJ”! Żadnych „dodatków” w drugim przykazaniu nie ma!

17 Nie ulega wątpliwości, że tolerancja i akceptacja drugiego człowieka to dla nas katolików niezwykle ważna sprawa. Musimy, ciągle trzeźwo myśląc szanować naszych bliźnich - o odmiennych poglądach, wyglądzie, wyznaniu, czy upodobaniach. Jedyną granicą tolerancji może być właśnie miłość – nie pozwalająca na tolerancję wobec zła.

18 D ZIĘKUJĘ SERDECZNIE WSZYSTKIM OSOBOM ZA WSPÓŁUDZIAŁ W REALIZACJI CELÓW I ZAŁOŻEŃ PROGRAMU. Dziękuję Paniom Dyrektor: Ewie Dybczak i Pani Barbarze Płaza, wychowawcom klas, księdzu Andrzejowi, p. Małgorzacie Ficek a szczególnie wychowawczyni klasy VI - Pani Wioli Cul.

19


Pobierz ppt "„W ARTOŚĆ CZŁOWIEKA – TOLERANCJA ” ZSP w Pewli Małej Gimnazjum w Pewli Małej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google