Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie przygotowawcze dla LGD Lublin Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie przygotowawcze dla LGD Lublin Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie przygotowawcze dla LGD Lublin Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich

2 Cel wsparcia przygotowawczego Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

3 Beneficjent wsparcia przygotowawczego Lokalna Grupa Działania

4 Warunki uzyskania wsparcia Przedstawienie opisu obszaru planowanego do objęcia LSR Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, wraz z harmonogramem jego realizacji

5 Warunki uzyskania wsparcia Wśród członków lub podmiotów, które zobowiązały się do współpracy z LGD znajduje się przynajmniej po jednym przedstawicielu  Sektora publicznego  Sektora społecznego  Sektora gospodarczego z każdej z gmin, której obszar obejmuje przygotowywana LSR.

6 Warunki uzyskania wsparcia LGD zatrudnia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej  1 etatu (co najmniej 30000 i mniej niż 60000 mieszkańców)  1,5 etatu(co najmniej 60000 i mniej niż 100000 mieszkańców)  2 etatów ( co najmniej 100000 i nie więcej niż 150000 mieszkańców)

7 Warunki uzyskania wsparcia Plan włączenie społeczności lokalnej zakłada utrzymanie zatrudnienia na potrzeby przygotowania LSR, w tym prowadzenia konsultacji społecznych, co najmniej do końca okresu realizacji operacji Funkcjonowanie biura otwartego dla mieszkańców obszaru przez co najmniej 4 godziny co najmniej 2 do 4 dni w tygodniu w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących planowany do objęcia LSR obszar.

8 Warunki uzyskania wsparcia Prowadzenie strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR Przygotowanie LSR z udziałem lokalnej społeczności (wymagane przeprowadzenie min. 1 spotkania w każdej gminie)

9 Warunki uzyskania wsparcia LSR powinna być współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

10 Wysokość wsparcia  110 000 zł. (obszar zamieszkały przez co najmniej 30000 i mniej niż 60000 mieszkańców)  132 000 zł. (obszar zamieszkały przez co najmniej 60000 i mniej niż 100000 mieszkańców)  154 000 zł. (obszar zamieszkały przez co najmniej 100000 i nie więcej niż 150000 mieszkańców)

11 Nabór wniosków  SW opublikuje ogłoszenie o naborze co najmniej 14 dni przed planowanym terminem naboru. Nabór może trwać od 14 do 30 dni.

12 Wniosek o pomoc Do wniosku niezbędne będzie dołączenie w szczególności następujących dokumentów:  Opis obszaru  Plan włączenia społeczności (organizacja spotkań w ramach planu następuje nie wcześniej niż w dniu przekazania do SW informacji o miejscach i terminach tych spotkań)  Kopie dok. potwierdzających członkostwo lub zobowiązanie do współpracy  Uchwały organów gmin stanowiących podstawę członkostwa lub współpracy  Kopie umów o pracę potwierdzających zatrudnienie.

13 Wniosek o pomoc Formularz zostanie udostępniony najpóźniej w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia.

14 Procedura W przypadku stwierdzenia braków lub oczywistych omyłek SW wzywa LGD do poprawy wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania ( LGD nie ma możliwości zmiany wniosku, jeżeli nie wynika to z otrzymanego wezwania).

15 Procedura SW dokonuje weryfikacji wniosków w terminie jednego miesiąca od dnia upływu terminu składania wniosków, przy czym wezwanie do usunięcia braków lub oczywistych omyłek wstrzymuje ten termin do czasu wykonania czynności przez LGD.

16 Forma pomocy Płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch transzach: 1. Pierwsza transza, tj. 70 % przyznanej pomocy wypłacana na podstawie wniosku o płatność, który LGD składa w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. (wypłata środków powinna nastąpić w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku) 2. Pozostała część pomocy wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność składanego nie później niż przed upływem ostatniego dnia terminu składania wniosków o wybór LSR. (wypłata środków powinna nastąpić w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku)

17 Warunki wypłaty środków Pierwsza transza jest wypłacana, jeżeli beneficjent: ponosi koszty zatrudnienia posiada tytuł prawny do nieruchomości, w której zlokalizowane jest biuro przedstawił w SW plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem spotkań. Prowadzi stronę internetową, na której zamieścił plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem spotkań.

18 Warunki wypłaty środków Druga transza jest wypłacana, jeżeli beneficjent: Zrealizował lub realizuje zobowiązania umowy W terminie składania wniosków o wybór LSR  Zrealizował operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i umowie, w tym zrealizował plan włączenia społeczności  Udokumentował zrealizowanie operacji Przygotował LSR i złożył wniosek w ramach konkursu o wybór LSR LSR powinna być współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LSR spełnia warunki wyboru LSR określone w przepisach ustawy o rozwoju lokalnym.

19 Dziękuję za uwagę Prezentacja przygotowana w oparciu o projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”objętego PROW na lata 2014-2020


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Wsparcie przygotowawcze dla LGD Lublin Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google