Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Końcowy raport z postępu realizacji projektu. 2 Wzór raportu końcowego formularz zgodny ze wzorem na stronie na początku należy zaznaczyć OS kokres sprawozdawczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Końcowy raport z postępu realizacji projektu. 2 Wzór raportu końcowego formularz zgodny ze wzorem na stronie na początku należy zaznaczyć OS kokres sprawozdawczy."— Zapis prezentacji:

1 Końcowy raport z postępu realizacji projektu

2 2 Wzór raportu końcowego formularz zgodny ze wzorem na stronie na początku należy zaznaczyć OS kokres sprawozdawczy raportu końcowego (OS k ) a)do końca projektu określonego w umowie b)do daty ostatniej płatności w całym projekcie

3 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 3 zakończenie dzialań rzeczowych złożenie raportu cząstkowego finansowe zakończenie projektu kontrolerzy wydają certyfikaty przesłanie raportu do WST do kontroli I- stopnia 60 dní 20 dní 40 dní do WST certyfikat Składanie końcowego raportu z postępu realizacji

4 4 Możliwe sytuacje przy składaniu raportu końcowego A.Rzeczowe zakończenie realizacji projektu i ostatania płatność w projekcie w terminie określonym w umowie/aneksie do umowy B.Ostatnia płatność - do 40 dni po dacie rzeczowego zakończenia projektu 1.Ostatnia płatnośc w projekcie w trakcie ostatniego 3 miesięcznego okresu sprawozdawczego 2.Ostatnia płatność w projekcie po upływnie 3 miesięcznego okresu sprawozdawczego ale przed upływem 40 dni –2 raporty z postępu –1 raport z postępu realizacji z wydłużonym okresem sprawozdawczym – PW przesyła do IZ prośbę o przedłużenie ostatniego okresu sprawdozdawczego OS kKluczowe terminy przy ustaleniu okresu sprawozdawczego raportu końcowego (OS k ) 1.Rzeczowe zakończenie projektu (RZ) 2.Ostatnia płatność w projekcie (OP) Terminy

5 5 Scenariusz A 40 dní RZ OS x Os x+3 miesiące = OP OS k 3 miesiące

6 6 Scanariusz B.1 40 dní RZ OS x OS x+3 miesiące OS k OP 3 miesiące

7 7 Scenariusz B.2 40 dní RZ OS x OS x+3 miesiące OS k OP 3 miesiące OS x+1 OS k

8 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 8 Opis zrealizowanego projektu 1.Ostatni okres sprawozdawczy 2.Podsumowania całego projektu Działania Wskaźniki Inne rezultaty Efekt transgraniczny Promocja projektu Osiągnięcie celów Całkowity efekt projektu 3.Problemy przy realizacji projektu (pkt. 24) 4.Zmiany w projekcie + podpisane aneksy 5.Kontrole w projekcie

9 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 9 Działania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt jako całość, nie każdy z Partnerów osobno zakres: co było realizowane? Gdzie i kiedy? Kto? Wskaźniki i inne rezultaty osiagnięcie celów projektu/Programu Efekt transgraniczny Dodatkowe informacje: inne działania, promocja

10 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 10 Wskaźniki dla całego projektu, w tym udział Partnerów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie opisać w pkt. 22 raportu i zgodnie z pkt.25 1.w jaki sposób został osiągniety 2.który z Partnerów był odpowiedzialny za jego osiągnięcie 3.sposób wyliczenia wskaźnika 4.Wyjaśnienie rozbieżności w stosunku do planowanych wartości 5.Opis wskaźników rezultatu – tylko w raporcie końcowym 6.Osiągnięcie celów projektu 7.Dodatkowe informacje – np. liczba uczestników konferencji Tabela w pkt. 25 Wniosek o dofinanso wanie Pkt 22

11 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 11 Wskaźniki Przyklady wskaźników i informacji, ktore należy opisać w raporcie końcowym Długośc cykrotrasy Konferencia: Broszura: Liczba mieszkańców będących pod oddziaływaniem nowej/zmodernizowanej infrastruktury miejsce i czas konferencji, uczestnicy i ich liczba, program, promocja, produkty/efekty zawartość, ilość sztuk, sposób dystrybucji, grupa docelowa długość, wyjaśnienie rozbieżności w stosunku do planowanej wartości, wpływ na budżet, lokalizacja wybudowanej infrastruktury, który partner wybudował, ciekawe punkty na trasie, promocja, dane statystyczne o liczbie osób korzystających, jeśli dostępne, liczba mieszkańców źródło danych dane na koniec projektu dane dla całego projektu, w tym dla Partnerów

12 Monitoring miesięczny realizowanych projektów

13 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 13 Dodatkowa informacja miesięczna  bieżące monitorowanie postępu realizacji projektu (zakończący się okres programowania)  bieżąca identyfikowanie problemów w projekcie

14 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 14 Monitoring miesięczny

15 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 15 Zakres informacji miesięcznej 1.Opis postępu zgodnie z aktualnym harmonogramem – zał. 5 do umowy 2.Opis działań zrealizowanych i osiągniętych wskaźników (oszacowane %) w danym miesiącu – narastająco dla wszystkich Partnerów 3.Skumulowane wartości wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca – dla całego projektu.

16 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 16 Sposób przesyłania informacji miesięcznej 10 dni po zakończeniu danego miesiąca - emailem do opiekuna projektu WST, dot. wszystkich realizowanych projektów (podpisane umowy) WST prześle wzór informacji do PW Pierwsza informacja za okres do końca kwietnia 2014 Przesłanie do WST – do 10 maja 2014

17 Wizyty monitorujące WST

18 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 18 Wizyta monitorująca 1.Termin - po rzeczowym zakończeniu projektu a przed wysłaniem końcowego raportu do IZ 2.Miejsce - siedziba PW + miejsca realizacji inwestycji 3.Uczestnicy – pracownicy WST, przedstawiciele PW/PP (osoby, mogące udzielić wyjaśnień) 4.Lista sprawdzająca dot. wizyty monitorującej – wypełnienie i odesłanie części A przed wizytą WST przesyła pismo informujące o wizycie min. 7 dni przed jej terminem.

19 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 19 Cel wizyty monitorującej Sprawdzenie: 1.zrealizowane działania w projekcie 2.Osiągnięte wskaźniki: produktu i rezultatu 3.Zrealizowane inwestycje u Partnerów 4.Realizacja zasady partnerstwa 5.Działania informacyjno-promocyjne Projekt jako CAŁOŚĆ

20 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 20 Lista sprawdzająca – część informacyjną i część B wypełnia WST

21 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 21 Lista sprawdzająca – część A wypełnia PW przed wizytą monitorującą

22 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 22 Jak się przygotować do wizyty 1.Zrealizowane działania i osiągnięte wskaźniki dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników zgodnie ze źródłem pomiaru wskazanym we wniosku o dofinansowanie dla całego projektu= PW przygotowuje dokumentację dotyczącą wszystkich partnerów 2.Materiały informacyjno-promocyjne artykuły w mediach – kopie wydruków, nagrania, materiały promocyjne 3.Inwestycje Partnerzy zapewniają dostęp do wybudowanych odbiektów, zakupionego sprzętu w projekcie Inwestycje, wyposażenie, dokumentacja projektu musi być oznakowana logo Programu i EU.

23 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 23 Po wizycie monitorującej PW przesyła brakujące informacje i dokumenty do WST Kontakt z kontrolerami I-stopnia/IZ w uzasadnionych przypadkach PW dokonuje korekty raportu końcowego raportu jeśli konieczne WST przygotowuje część B listy sprawdzającącej WST przesyła raport końcowy do IZ WST przygotowuje część V\B listy sprawdzającej UWAGI WST TAKNIE

24 Stopka (tekst, tekst, tekst....) 24 Przebieg wizyty monitorującej 1.WST informuje PW o planowanej wizycie – wspólnie ustalenie terminu 2.WST przesyła pismo i listę sprawdzającą min. 7 dni przed wizytą 3.PW przesyła elektronicznie wypełnioną część A listy sprawdzającej (wszystkie wskaźniki projektu = produktu i rezultatu) 4.Spotkanie pracowników WST i WP/PP w siedzibie WP 5.Sprawdzenie realizacji projektu według dokumentacji/na miejscu realizacji 6.Uzupełnienie części B listy sprawdzającej (po wizycie) i przesłanie scanu do PW/IZ. Prosimy o zapewnienie dostępu do dokumentacji/inwestycji u wszystkich Partnerów.

25 25 WST©2014


Pobierz ppt "Końcowy raport z postępu realizacji projektu. 2 Wzór raportu końcowego formularz zgodny ze wzorem na stronie na początku należy zaznaczyć OS kokres sprawozdawczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google