Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalność: „Zarządzanie w Administracji Publicznej” studia I stopnia kierunek: „Zarządzanie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalność: „Zarządzanie w Administracji Publicznej” studia I stopnia kierunek: „Zarządzanie”"— Zapis prezentacji:

1 Specjalność: „Zarządzanie w Administracji Publicznej” studia I stopnia kierunek: „Zarządzanie”

2 Dlaczego ta specjalność?  Administracja publiczna jest kluczowa z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa.  Koncepcja Nowego Zarządzania Publicznego wyznacza współczesne kierunki rozwoju administracji:  odchodzi się od biurokratycznego modelu funkcjonowania  coraz większy nacisk kładzie się na profesjonalizację. Celem specjalności jest kształcenie wszechstronnej kadry dla administracji publicznej wszystkich szczebli!

3 Charakterystyka specjalności  Zagadnienia z zakresu:  zarządzania w administracji publicznej, w tym w sektorze użyteczności publicznej,  zasad rozwoju układów terytorialnych,  kształtowania jakości przestrzeni miejskiej i jej związków z rozwojem gospodarczym i zaspokojeniem potrzeb społecznych,  analiz ekonomicznych i podejmowania decyzji,

4 Charakterystyka specjalności  Zagadnienia z zakresu (cd.):  partnerskiej współpracy z podmiotami lokalnej polityki i życia społeczno-gospodarczego.  przestrzennych aspektów gospodarowania i ochrony środowiska,  zarządzania finansami lokalnymi,  strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym,  zarządzania majątkiem komunalnym.

5 Specjalność: „Zarządzanie w Administracji Publicznej” moduł F1: „Zarządzanie w sektorze użyteczności publicznej” studia I stopnia kierunek: „Zarządzanie”

6 Struktura specjalności studia stacjonarne

7 Struktura specjalności studia niestacjonarne zaoczne

8 Charakterystyka absolwenta  Absolwent po ukończeniu specjalności może zajmować stanowiska administracyjne w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagających od niego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym.

9 Charakterystyka absolwenta  Do szczególnie istotnych kwalifikacji absolwentów zaliczyć można umiejętność zarządzania w warunkach dużej niepewności, ryzyka i zmienności warunków otoczenia.  Przygotowanie merytoryczne osób kończących specjalność pozwala oczekiwać od nich najwyższych kompetencji i umiejętności adaptowania przez nich zdobytej wiedzy do potrzeb wykonywanej pracy zawodowej.  Osoby te mogą z powodzeniem pełnić funkcje menedżerów zajmujących się zarządzaniem w jednostkach sektora użyteczności publicznej oraz rozwojem jednostek terytorialnych na poziomie gminnym, w tym także miast.

10 Efekty kształcenia  W rezultacie ukończenia specjalności „Zarządzanie w administracji publicznej” student zdobędzie kompetencje w zakresie definiowania roli sektora publicznego i administracji publicznej w życiu społeczno-gospodarczym, zarządzania jednostkami terytorialnymi, ze szczególnym uwzględnieniem miast oraz zarządzania w jednostkach sektora użyteczności publicznej.

11 Efekty kształcenia w zakresie wiedzy  Student będzie w stanie m.in.:  scharakteryzować zasady funkcjonowania finansów państwa i samorządu terytorialnego;  opisać mechanizmy funkcjonowania podatków i instrumentarium dochodowego i wydatkowego kształtowania polityki społecznej i gospodarczej;  zdefiniować cechy i funkcje infrastruktury oraz jej rolę w rozwoju jednostek terytorialnych;  wyjaśnić rolę poszczególnych instrumentów gospodarowania gruntami w gminie w kształtowaniu jej rozwoju;  scharakteryzować podział administracyjny Polski;  wyjaśnić znaczenie polityki społecznej dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki;

12 Efekty kształcenia w zakresie wiedzy  Student będzie w stanie m.in.:  wyjaśnić znaczenie sektora użyteczności publicznej, jako obszaru gospodarki, który uzupełnia funkcjonowanie mechanizmu rynkowego;  opisać zasady i istotę funkcjonowania placówek oświatowych;  opisać zasady dotyczące efektywności ekonomicznej, organizacji marketingowej, finansowania i konsumpcji usług medycznych;  określić techniki organizatorskie stosowane w cyklu doskonalenia PDCA;  uzasadnić konieczność stosowania zarządzania środowiskowego i kryteriów środowiskowych w prowadzeniu działalności przez instytucje sektora użyteczności publicznej;

13 Efekty kształcenia w zakresie umiejętności  Student będzie potrafił m.in.:  przeanalizować potrzeby infrastrukturalne wybranego miasta;  wskazać dostępne dla danego miasta formy finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych;  sformułować instrumentarium gospodarowania gruntami w wybranej gminie w zależności od jej potrzeb rozwojowych;  zidentyfikować skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  oszacować koszty realizacji przedsięwzięć, w tym infrastrukturalnych, przy uwzględnieniu zmiennych warunków realizacji zamierzenia;

14 Efekty kształcenia w zakresie umiejętności  Student będzie potrafił m.in.:  kierować zespołami ludzkimi i prowadzić efektywną politykę personalną;  zastosować koncepcję marketingu terytorialnego w procesie budowania przewag konkurencyjnych miasta;  wdrażać nowe metody zarządzania i planowania rozwoju współczesnych miast zgodne z założeniami koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego;  wskazać dostępne źródła finansowania i możliwości pozyskania środków unijnych z Funduszy Strukturalnych na cele realizowane przez instytucje z różnych sektorów;  zidentyfikować sposoby realizacji zasad TQM w wybranych jednostkach administracji;

15 Efekty kształcenia w zakresie postaw  Student nabędzie m.in. następujące postawy:  zdolność pracy w zespole, w tym także kierowania zespołem ludzkim;

16 Opiekun specjalności dr Maciej Turała Katedra Zarządzania Miastem i Regionem e-mail: mturala@uni.lodz.pl tel.: (042) 635 6288


Pobierz ppt "Specjalność: „Zarządzanie w Administracji Publicznej” studia I stopnia kierunek: „Zarządzanie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google