Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowały: Basia Wojtal i Róża Stangreciak kl. II c.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowały: Basia Wojtal i Róża Stangreciak kl. II c."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowały: Basia Wojtal i Róża Stangreciak kl. II c

2 Co to jest woda? 1.Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi. 2. Woda to tlenek wodoru o wzorze H 2 O.

3 W warunkach pokojowych występuje w stanie ciekłym; W stanie gazowym wodę określamy mianem pary wodnej; W stałym stanie skupienia – lodem. Co to jest woda?

4 Woda stanowi ¾ powierzchni kuli ziemskiej i decyduje o życiu organizmów żywych. Wchodzi w skład organizmów żywych, stanowi środowisko ich życia, jest niezbędnym składnikiem pożywienia, umożliwia przemianę materii, jest dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych.

5 Typowy skład soli w wodzie morskiej% chlorek sodu77,5 chlorek magnezu10,8 siarczan magnezu4,7 siarczan wapnia3,6 siarczan potasu2,5 węglan wapnia0,35 bromek magnezu0,22 > 34 pierwiastki0,33 W zależności od pochodzenia wody mogą w niej być rozpuszczone różne ilości i rodzaje soli.

6 n Zaopatrzenie ludzi i zwierząt w wodę pitną, n Źródła produkcji energii elektrycznej (np. zbiorniki zaporowe), n Drogi transportu ludzi i produktów (handel), n Przemysł spożywczy, farmaceutyczny i inne, n Miejsca hodowli i połowu ryb, n Miejsca rekreacji ludności, n Nawadnianie łąk i pastwisk (rolnictwo).

7 wg. IMGW

8 Wody zaskórne Wody gruntowe Wody głębinowe – na bardzo dużych głębokościach, wody z dawnych epok Wody mineralne – woda krążąc wokół skał reaguje z minerałami i wzbogaca je w związki chemiczne Jeziora: a) naturalne b) sztuczne c) zbiorniki retencyjne Lodowce i lądolody Bagna Rzeki Wody podziemneWody powierzchniowe

9 Przykład zbiornika zaporowego - najbliżej Łodzi, na rzece Pilicy, znajduje się Zbiornik Sulejowski.

10 wg. IMGW Wody podziemne tzw. gruntowe znajdują się pod powierzchnią gleby, czyli pod warstwą przepuszczalną. Wody te są dostępne dla roślin. Wody gruntowe są najbardziej narażone na zanieczyszczenia – każde skażenie gruntu dociera do tych wód. Poniżej poziomu wód gruntowych znajdują się zazwyczaj warstwy nieprzepuszczalne (skały), a pod nimi wody głębinowe.

11 Dzięki swoim właściwościom (przede wszystkim występowaniem w trzech stanach skupienia) woda występuje w niemal każdym elemencie środowiska: na powierzchni gruntu, pod ziemią, w atmosferze jako para wodna, na szczytach gór, na biegunach. Pokazuje to cykl hydrologiczny.

12

13 Ponieważ człowiek ingeruje w każdy z tych elementów środowiska – eksploatuje go i zanieczyszcza – woda słodka jest znacząco zagrożona skażeniem. Skażenie skutkuje pogorszeniem jakości wody: staje się ona niezdatna do picia lub wręcz toksyczna dla organizmów w niej żyjących. Zjawisko to jest bardzo niebezpieczne biorąc pod uwagę fakt, że zasoby słodkiej wody są bardzo ograniczone (to zaledwie 3% zasobów wodnych Ziemi).

14 Zakwit sinic przy Tamie (Fot. M. Tarczyńska) Zakwit sinic przy ujęciu wody w Bronisławowie (Fot. M. Tarczyńska) Zakwit sinic w Zatoce Tresty (Fot. M. Tarczyńska) Jednym ze skutków zanieczyszczenia wód związkami azotu i fosforu są zakwity toksycznych sinic. Zdjęcia prezentują Zbiornik Sulejowski, który 33 lata był źródłem wody pitnej dla mieszkańców Łodzi.

15 Najważniejsze źródła zanieczyszczenia wód RolnictwoPrzemysłKomunikacjaRekreacja - nadmierne używanie i nieprawidłowe składowanie nawozów sztucznych i naturalnych, - hodowle zwierząt. - odprowadzanie ścieków do wód, brak filtrów na kominach i odpowiednich zabezpieczeń sprzętu, - osuszanie gruntu, odwierty górnicze, regulacja rzek. - emisja toksycznych substancji do atmosfery, - skażenie gruntu i wód substancjami ropopochodnymi. - śmiecenie i używanie detergentów na nielegalnych obozowiskach, - kąpieliska.

16 Lotne zanieczyszczenia najczęściej opadają (imisja) daleko poza miejscem emisji.

17 Wspieranie rolnictwa ekologicznego. Właściwe dozowanie i przechowywanie nawozów sztucznych i naturalnych; Właściwe, umiarkowane nawadnianie pól uprawnych; Odgradzanie pól uprawnych od rzek i jezior pasami roślinności, co znacznie ogranicza spływ związków azotu i fosforu do wód; Zakaz składowania nieczystości z gospodarstw w bliskim sąsiedztwie wód lub zrzucanie ich do wody; ROLNICTWO

18 Przestrzeganie norm dotyczących emisji szkodliwych substancji do wód i atmosfery; Oczyszczanie ścieków; Stosowanie filtrów na kominy; Zakaz dewastacji krajobrazu poprzez np. odwodnienia, degradację bagien, regulację rzek, zagospodarowywania terenów bezpośrednio sąsiadujących z rzeką lub jeziorem, nadmierną eksploatację wód. PRZEMYSŁ Oczyszczanie ścieków na złożu węgla aktywnego

19 Odsiarczanie paliw; Ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych; Stosowanie odpowiednich filtrów w samochodach i samolotach; Zapobieganie katastrofom tankowców. TRANSPORT

20 Zapewnianie sanitariatów i koszy na śmieci na biwakach; Zakładanie kontrolowanych kąpielisk; Kanalizacja wsi i osiedli miejskich; Zakaz odprowadzania ścieków z wsi i osiedli miejskich bezpośrednio do wód. Inwestowanie w oczyszczalnie ścieków. REKREACJA I OSIEDLA MIEJSKIE Stałe monitorowanie stanu czystości i jakości wód. Zajmuje się tym Państwowy Monitoring Środowiska pod nadzorem Ministra Środowiska. …a przede wszystkim:

21 Rzeka Biebrza Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Przygotowały: Basia Wojtal i Róża Stangreciak kl. II c."

Podobne prezentacje


Reklamy Google