Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Możliwości rozwoju współpracy transgranicznej w oparciu o wykorzystanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007 – 2013 Przemyśl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Możliwości rozwoju współpracy transgranicznej w oparciu o wykorzystanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007 – 2013 Przemyśl."— Zapis prezentacji:

1 1 Możliwości rozwoju współpracy transgranicznej w oparciu o wykorzystanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007 – 2013 Przemyśl 20.04.2007

2 2 Podstawy wsparcia współpracy transgranicznej CELE  Zachęcanie do organizowania i wspierania współpracy transgranicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym  Wspieranie rozwoju struktur efektywnego wdrażania i wykorzystywania środków pomocowych  Wzmacnianie możliwości rozwoju turystyki w regionach przygranicznych.  Rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy sąsiadującymi regionami w pasie przygranicznym.  Zwiększanie liczby spotkań różnych grup ludności w regionach przygranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.  Zwiększanie świadomości dotyczącej współpracy przygranicznej oraz spraw związanych z integracją europejską;

3 3 PL/UA PL/SK Program Phare ŁĄCZNA KWOTA PRZEKAZANA BENEFICJENTOM POPRZEZ STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA: 2 636 360 EUR ŁĄCZNA ILOŚĆ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH POPRZEZ STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA: 126 PROJEKTÓW

4 4 PL/UA PL/SK INTERREG III A ŁĄCZNA KWOTA PRZEKAZANA BENEFICJENTOM POPRZEZ STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA: 2 300 000 EUR ŁĄCZNA ILOŚĆ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH POPRZEZ STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA: 121 PROJEKTÓW

5 5 Podział środków UE na programy operacyjne w ramach NSRO 2007-2013

6 6

7 7 Europejska Współpraca Terytorialna …służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006

8 8 Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana będzie za pomocą 3 typów programów operacyjnych: - współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, - współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego, - współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.

9 9 PODSTAWOWE ZASADY REALIZOWANIA PROJEKTÓW W RAMACH EWT wspólne przygotowanie projektu (zaangażowanie wszystkich partnerów w przygotowanie propozycji projektowej, wspólne planowanie działań), wspólna realizacja (podział ról pomiędzy partnerami, wykonywanie komplementarnych działań), wspólny personel zatrudniony do realizacji projektu (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu oraz wszystkich partnerów, wyznaczenie wspólnego koordynatora), wspólne finansowanie (wspólny budżet projektu, podział budżetu na poszczególnych partnerów, odpowiadających przewidzianym dla nich działaniom, realizowanym na rzecz wszystkich uczestników projektu).

10 10 Program operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Głównym cel Programu – wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego.

11 11 ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

12 12 PRIORYTETY PROGRAMU Priorytet 1: Rozwój infrastruktury o znaczeniu transgranicznym Głównym celem priorytetu jest rozwój polsko- słowackiej współpracy partnerskiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, ukierunkowanej na integrację przestrzenną, bezpieczeństwo, lepszy dostęp do atrakcji dla mieszkańców, inwestorów i turystów. 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska

13 13 PRIORYTETY PROGRAMU Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy Głównym celem priorytetu jest promowanie polsko- słowackiej współpracy partnerskiej dla zrównoważonego społeczno-ekonomicznego, środowiskowego i kulturalnego rozwoju terenów pogranicznych Polski i Republiki Słowackiej. 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 2.3: Projekty sieciowe

14 14 PRIORYTETY PROGRAMU Temat współpracy 2.3: Projekty sieciowe - nawiązanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami po stronie polskiej i słowackiej - konkretyzacja dotychczasowej współpracy instytucji, która prowadzona jest już od dłuższego czasu, - tematyczne sieci dotyczące m.in. współpracy gospodarczej, edukacyjnej, kulturalnej, - umożliwienie wymiany informacji, lepszej współpracy i tworzenie nowych instytucjonalnych struktur współpracy transgranicznej - tworzenie nowych rozwiązań, strategii i polityk.

15 15 PRIORYTETY PROGRAMU Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (Mikroprojekty) Głównym celem priorytetu jest promowanie lokalnych inicjatyw i ustalenie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach “ludzie dla ludzi”. Działania, które będą wspierane w ramach tego priorytetu to: wzmocnienie współpracy, odnowienie i podtrzymanie tradycji regionalnych i kulturalnych, rozwój zasobów ludzkich i edukacji, rozwój wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji, sportu i kultury, wspieranie w tworzeniu wspólnych produktów kulturowych, turystycznych i tradycyjnego rzemiosła, wspieranie małych projektów małych infrastrukturalnych.

16 16 BUDŻET PROGRAMU Łączny budżet programu w latach 2007-2013 wyniesie 185,2 mln EUR, w tym środki EFRR to 157,4 mln EUR. Wysokość alokacji polskiej środków EFRR wynosi 85,9 mln EUR. Wysokość dofinansowania projektów Ze środków EFRR polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki EFRR będą przekazywane w postaci refundacji.

17 17 Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej, której zasadniczym celem jest rozwój współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami partnerskimi spoza UE poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego.

18 18 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 Celem głównym Programu jest odpowiadanie na wspólne wyzwanie zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez współpracę transgraniczną i integrację.

19 19 ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU Obszar współpracy w ramach Programu obejmował będzie: w Polsce podregiony: białostocko-suwalski, ostrołęcko-siedlecki, bialskopodlaski, chełmsko-zamojski, krośnieńsko-przemyski, a także jako tzw. regiony przyległe: podregion łomżyński, lubelski i rzeszowsko-tarnobrzeski; na Białorusi obwody: brzeski, miński i grodzieński oraz jako regiony przyległe: wschodnia część obwodu mińskiego oraz obwód homelski; na Ukrainie obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki oraz jako regiony przyległe: obwód tarnopilski, rówieński, iwanofrankowski.

20 20 PRIORYTETY PROGRAMU Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszarów przygranicznych Działanie 1.1. Rozwój przedsiębiorczości CEL: Podniesienie jakości i dostępności infrastruktury nowych technologii wpływa na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, - promocję i marketing regionu, - promocję handlową i inwestycyjną, rozwój MŚP, - rozwój lokalnych i regionalnych rynków pracy, - rozwój społeczeństwa informacyjnego, nowych technologii, - poprawę współpracy między instytucjami naukowymi i badawczymi a sferą biznesu, Działanie 1.2. Rozwój turystyki Działanie 1.3. Poprawa dostępności obszaru

21 21 PRIORYTETY PROGRAMU Priorytet 2. Poprawa jakości życia C el - poprawa jakości życia zarówno dla mieszkańców regionu przygranicznego jak i dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Realizowane będą także projekty służące przygotowaniu wdrażania wspólnych inicjatyw (plany, studia, opracowania) Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym Działanie 2.2. Bezpieczne i sprawnie funkcjonujące granice

22 22 PRIORYTETY PROGRAMU Priorytet 3. Współpraca sieciowa i inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1. Budowanie potencjału współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym Wspierane będą przede wszystkim działania zmierzające do podniesienia instytucjonalnego potencjału współpracy. Rozwój tego potencjału nastąpi dzięki tworzeniu zinstytucjonalizowanych form współpracy transgranicznej. Promowana będzie także wymiana informacji i sieciowe formy współpracy, w tym z wykorzystaniem internetu.

23 23 PRIORYTETY PROGRAMU Priorytet 3. Współpraca sieciowa i inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Wspierany będzie rozwój transgranicznych kontaktów międzyludzkich i inicjatyw społecznych, współpracy naukowej i edukacyjnej, imprez kulturalnych i sportowych. Obejmie to także transgraniczną współpracę szkół i instytucji szkolnictwa wyższego, w tym wymianę uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników naukowych, konferencje i seminaria naukowe. Tworzone będą sprzyjające warunki ułatwiające wzajemne kontakty między społecznościami zamieszkującymi ten obszar. Wsparcie uzyskają także działania na rzecz kultywowania różnorodności kulturowej, na rzecz mniejszości narodowych, a także szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych

24 24 BUDŻET PROGRAMU Całkowity budżet Programu na lata 2007-13 to 186,2 mln EUR. Ponad 60% tej kwoty, tj. 114,4 mln EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania projektów Przewidywany poziom dofinansowania projektów to 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

25 25 Korzyści z udziału w projektach INTERREG/EWT Budowanie dobrych relacji z partnerami z zagranicy Wymiana doświadczeń Wzbogacanie wiedzy i metodologii Większa otwartość na działania niestandardowe Rozwiązywanie wspólnych problemów

26 26 Pozostałe fundusze europejskie dla dla nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2007- 2013 Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – 2 600 mln euro -Badania i rozwój nowoczesnych technologii -Infrastruktura sfery B+R Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”– 960 mln -Szkolnictwo wyższe i nauka -Regionalne kadry gospodarki -Transfer wiedzy Program Operacyjny –232 mln zł „Rozwój Polski Wschodniej” -Nowoczesna gospodarka –Infrastruktura uczelni Regionalne Programy Operacyjne Obszar „Infrastruktura społeczna” – infrastruktura szkół wyższych

27 27 Dziękuję za uwagę, Joanna Jeż Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska


Pobierz ppt "1 Możliwości rozwoju współpracy transgranicznej w oparciu o wykorzystanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007 – 2013 Przemyśl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google