Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Prognoza przyszłych działań na rzecz ekonomii społecznej dr Tomasz Sławiński Z-ca Dyrektora Mazowieckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Prognoza przyszłych działań na rzecz ekonomii społecznej dr Tomasz Sławiński Z-ca Dyrektora Mazowieckiego."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Prognoza przyszłych działań na rzecz ekonomii społecznej dr Tomasz Sławiński Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego 29 listopada 2012 r.

2 2 Uwarunkowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku W wyniku prowadzonego monitoringu Strategii stwierdzono, że dokument wymaga aktualizacji ze względu na: Potrzebę dostosowania dokumentu do wyzwań strategii Europa 2020 i przyszłej perspektywy finansowej 2014-20 Zmiany w systemie dokumentów strategicznych i programowych na poziomie krajowym (wymóg uwzględnienia w Strategii celów KSRR) Zrealizowanie części zadań

3 3 Cele strategii Europa 2020 Wskaźniki realizacji: Zatrudnienie –Zatrudnienie na poziomie 75% osób czynnych zawodowo w wieku od 20 do 64 lat Badania i rozwój oraz innowacje –3% PKB UE na innowacje i B+R Zmiany klimatu i energia –Ograniczenie emisji CO² o min. 20% w stosunku do poziomu z 1990 r. –20% energii ze źródeł odnawialnych –Wzrost efektywności energetycznej o 20% Edukacja –Max. 10% młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę –Min. 40% osób w wieku 30-34 z wyższym wykształceniem Ubóstwo i wykluczenie społeczne –Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o min. 20 mln. wzrost inteligentny (smart growth) wzrost zrównoważony (sustainable growth) wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth)

4 4 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Obszary strategiczne: Sprawne i efektywne państwo Konkurencyjna gospodarka Spójność społeczna i terytorialna Uwzględnia znaczenie ekonomii społecznej jako czynnika wzmacniającego spójność społeczną, zwiększającego aktywność osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększającego efektywność świadczeń społecznych

5 5 Wobec trudnej sytuacji województwa mazowieckiego wynikającej między innymi z takich czynników jak: –globalny kryzys finansowy, gospodarczy, –niestabilność strefy Euro, –zmniejszenie wsparcia z UE – wyjście z grupy regionów najbiedniejszych –wysokie obciążenia subwencją regionalną („janosikowe”) Strategia musi być strategią pomnażania środków na rozwój, a nie tylko ich redystrybucji Wyzwania dla województwa mazowieckiego Rola samorządu województwa Wskazanie dziedzin o największym potencjale rozwojowym w ramach aktualizacji strategii Skoncentrowanie działań i środków na wybranych obszarach Inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi i sektorem publicznym

6 6 Wewnętrzne zróżnicowania województwa mazowieckiego Dualizm województwa mazowieckiego powoduje konieczność równoległego działania na rzecz: – Utrzymywania wysokiego tempa wzrostu Obszaru Metropolitalnego Warszawy i zwiększania konkurencyjności na rynku europejskim i globalnym – Wspierania obszarów słabiej rozwiniętych i podnoszenia wewnętrznej spójności regionu – Zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionu PKB per capita wg parytetu siły nabywczej w odniesieniu do średniej UE (2009) 182% 45% 66% 49% 74% Silne zróżnicowanie wewnętrzne województwa wymaga pobudzenia potencjału endogenicznego

7 7 Plany wykonawcze: Przemysł i produkcja Gospodarka Przestrzeń i transport Społeczeństwo Środowisko i energetyka Kultura i dziedzictwo Rolnictwo i Obszary Wiejskie RPO RPROW Kontrakt Terytorialny Umowa Partnerska Umowa o zarządzanie RPO WM Ramowy Zintegrowany Program Regionalny SRWM Strategie sektorowe Regionalne Forum Terytorialne Regionalne Obserwatorium Terytorialne PZPWM Struktura Opracowywanych Dokumentów

8 8 Aktualizacja strategii Ujęcie terytorialne Region jako całość Miasta OMW Obszary wiejskie Ujęcie problemowe Konkurencyjność Spójność Ujęcie sektorowe Przemysł i produkcja Gospodarka Przestrzeń i transport Społeczeństwo Środowisko i energetyka Kultura i dziedzictwo Ujęcie hierarchiczne Cel priorytetowy Cele strategiczne Cele ramowe Równoległe prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

9 9 9 Układ celów zaktualizowanej Strategii Gospodarka Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności produkcyjnej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii Transport/ Przestrzeń Trwały i zrównoważony rozwój regionu oparty o endogeniczne czynniki rozwoju oraz wzrost dostępności Społeczeństwo Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowaneg o zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska Kultura Wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do rozwoju przemysłów kreatywnych Region Miasta Obszary wiejskie Przemysł i produkcja Wzrost zdolności konkurencyjnej przemysłu w regionie poprzez stymulowanie zmian strukturalnych, pobudzanie aktywności innowacyjnej oraz efektywne wykorzystanie zasobów C E L E R A M O W E CELE STRATEGICZNE Środowisko/ Energetyka CEL PRIORYTETOWY OMW

10 10 Konsultacje społeczne Założenia Aktualizacji Strategii I etap konsultacji II etap konsultacji Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Konferencje konsultacyjne listopad-grudzień 2011 Konsultacje społeczne 28XII2011 – 28III2012 Konsultacje eksperckie Konferencje konsultacyjne lipiec i wrzesień 2012 Konsultacje społeczne 11VII2011 – 28IX2012 Konsultacje eksperckie Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

11 11 Zarząd Województwa Dyrektorzy Departamentów UM Dyrektorzy jednostek organizacyjnych UM Prezesi spółek z udziałem WM 36 osób odpowiedzialnych za rozwój województwa Zespół ds. Aktualizacji i Monitorowania Realizacji SRWM i PZPWM oraz koordynacji prac nad przygotowaniem oraz wdrożeniem dokumentów programowych województwa mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2014-2020 Koordynacja działań: MBPR i Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UM

12 12 Plany Wykonawcze Dokumenty operacyjne, precyzujące zapisy Strategii 6 Planów wykonawczych zgodnych z obszarami tematycznymi SRWM (Przemysł i Produkcja, Gospodarka, Przestrzeń i Transport, Społeczeństwo, Środowisko i Energetyka, Kultura i Dziedzictwo) +Rolnictwo i Obszary Wiejskie Zebranie najistotniejszych projektów stanowiących koło zamachowe dla rozwoju województwa Uwzględnienie inteligentnej specjalizacji (smart specialization) – ukierunkowanie tematyczne i terytorialne na działania o najwyższym potencjale. Za opracowanie planów wykonawczych odpowiedzialne są wyznaczone w ramach zespołu grupy robocze, np.: PLAN WYKONAWCZY SPOŁECZEŃSTWO Lider grupy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Departament Zdrowia Departament Edukacji Publiczne i Sportu Departament Organizacji Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

13 13 Ekonomia Społeczna w SRWM Problem zasygnalizowany w diagnozie: Na Mazowszu słabo rozwija się sektor ekonomii społecznej, tworzący miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem. Liczba spółdzielni socjalnych w 2011 r. wynosiła tylko 41. Sektor przedsiębiorczości społecznej wymaga wsparcia kierowanego bezpośrednio do nowo tworzonych podmiotów, szczególnie w obszarach wiejskich. (Diagnoza, Społeczeństwo) Szerokie podejście do zagadnienia: EKONOMIA SPOŁECZNA - sektor gospodarki, w którym nastawiona na zysk działalność ekonomiczna łączy się z celami społecznymi. (Słowniczek)

14 14 Działania sprzyjające ekonomii społecznej Budowa społeczeństwa obywatelskiego – zwiększanie partycypacji społecznej poprzez m.in. wzmacnianie i upowszechnianie mechanizmów dialogu obywatelskiego i społecznego – wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, filantropii indywidualnej i korporacyjnej oraz wolontariatu – organizacja kampanii na rzecz świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Wspieranie grup nieaktywnych zawodowo – wsparcie skierowane w szczególności do osób wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, bezrobotnych, oraz w wieku 50+ – realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na rzecz samozatrudnienia lub zatrudnienia w produkcji Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne – tworzenie i rozwój spółdzielni socjalnych, adresowanych np. do długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych, m.in. zakładów pracy chronionej – wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów niosących pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

15 15 Działania realizujące cele społeczne Strategia zakłada wiele działań z zakresu usług społecznych, stanowiących przedmiot zainteresowania ekonomii społecznej, m.in. związanych z: – edukacją (wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich, podnoszenie kwalifikacji zawodowych) – sytuacją demograficzną (dostęp do opieki żłobkowej i przedszkolnej, wspieranie rodzin wielodzietnych) – rynkiem pracy (szkolenia, poradnictwo, wsparcie organizacyjne pracowników i przedsiębiorców) – ochroną zdrowia (zwiększenie dostępności do usług medycznych, opieki nad chorymi, promocja zdrowego stylu życia) – aktywnością fizyczną (tworzenie ośrodków sportowych i rekreacyjnych, propagowanie aktywności fizycznej) – bezpieczeństwem publicznym (walka z przestępczością, wandalizmem, zwiększanie bezpieczeństwa na drogach) Wiele podmiotów ekonomii społecznej wpisuje się zatem w Strategię ze względu na charakter realizowanych przez nie działań

16 16 Dziękuję za uwagę!

17 17


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Prognoza przyszłych działań na rzecz ekonomii społecznej dr Tomasz Sławiński Z-ca Dyrektora Mazowieckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google