Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Lubuska Regionalna Strategia Innowacji 2010 – 2015 Adrian Mirosławski Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Lubuska Regionalna Strategia Innowacji 2010 – 2015 Adrian Mirosławski Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Lubuska Regionalna Strategia Innowacji 2010 – 2015 Adrian Mirosławski Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego

2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 11 kwietnia 2005 r. – przyjęcie uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego „Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji”, przygotowanej przez zespół pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Daniela Fica 1 Lutego 2010 r. – przyjęcie uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego „Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015”, przygotowanej przez zespół wchodzący w skład konsorcjum realizującego zlecenie pn. „Przeprowadzenie ewaluacji i aktualizacji Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji”, złożonego z Grupa Gumułka Kancelaria Prawa Finansowego Sp. Z o.o. i Grupa Gumułka Sp. Z o. o.” Ewaluacja i aktualizacja Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji została zrealizowana przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach projektu systemowego poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W tym rozdziale Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015 m.in.:  zaktualizowano/rozszerzono dane statystyczne  rozbudowano informację nt. szkolnictwa wyższego oraz działalności B + R  rozszerzono/uzupełniono informacje o turystyce Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej i innowacyjnej Województwa Lubusk iego W oparciu o ww. diagnozę została zmodyfikowana analiza SWOT/TOWS

4 2005 2010 2005 2010 Misja Tworzenie warunków stwarzających podstawy trwałej przewagi konkurencyjnej Regionu Wizja Kształtowanie proinnowacyjnej kultury i edukacji rozwijającej kreatywność i innowacyjność oraz tworzenie form instytucjonalnej współpracy w celu wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorców i gospodarki województwa lubuskiego wobec innych regionów w kraju i UE Cel generalny Wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu lubuskiego 321 WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU NAUKI I B+R DLA WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU BUDOWANIE SYSTEMU WSPIERANIA INNOWACJI I NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY INNOWACYJNEJ W REGIONIE WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI INNOWACYJNEJ FIRM MISJA Budowa przewagi konkurencyjnej regionu poprzez rozwój potencjału naukowo – badawczego i kultury innowacyjności WIZJA Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna oparta o efektywnie funkcjonujący Lubuski System Innowacji CEL STRATEGICZNY 1 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego i naukowo – badawczego w regionie CEL STRATEGICZNY 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie CEL STRATEGICZNY 3 Wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu

5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Karty zadań W tym zakresie Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji m.in.:  uproszczono i usystematyzowano karty zadań  uzupełniono karty zadań o informacje dotyczące zakładanych rezultatów do 2015 roku  wprowadzono kartę zadań nt. alternatywnych źródeł energii Liczba kart zadań zmniejszyła się do 15 z 30

6 Schemat systemu zarządzania Lubuską Regionalną Strategią Innowacji I N T E R N E T Regionalne Instytucje i Instrumenty Finansowania Innowacji Agencja Rozwoju Regionalnego Centra Edukacyjno-Wdrożeniowe Park Technologiczny Centra Doskonałości, Przedsiębiorczości i Transferu Technologii KOMITET STERUJĄCY RADA PROGRAMOWA Lubuskie Centrum Innowacji Cel Generalny C 1C 1 C 2C 2 C 3C 3 Cele Strategiczne Cele Główne Cele Operacyjne Cele eracyjne Cele Główne Lubuska Innowacyjna Sieć Współpracy Inkubatory Przedsiębiorczości 1. Akademickie 2. Publiczne 3. Prywatne 4. Publiczno- Prywatne Inkubatory Przedsiębiorczości 1. Akademickie 2. Publiczne 3. Prywatne 4. Publiczno- Prywatne Lubuskie Centrum Innowacji 2005 2010

7 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Ponadto w zaktualizowanej Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji wprowadzono zmiany dotyczące:  uproszczenia i usystematyzowania systemu monitorowania oraz wskaźników  rozszerzenia i uzupełnienia definicji w słowniku pojęć  uzupełnienia dokumentu o rozdział dotyczący wykazu i charakterystyki kierunków kształcenia istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu i kraju

8 Lubuska Regionalna Strategia Innowacji 2010-2015 www.lubuskie.pl Zakładka strategia Ewaluacja i aktualizacja Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji została zrealizowana przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach projektu systemowego

9 Adrian Mirosławski Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego a.miroslawski@lubuskie.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Lubuska Regionalna Strategia Innowacji 2010 – 2015 Adrian Mirosławski Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google