Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„L OKALNIE PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET ” R OLA Z ESPOŁÓW I NTERDYSCYPLINARNYCH W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE I PRZEMOCY WOBEC KOBIET dr hab.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„L OKALNIE PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET ” R OLA Z ESPOŁÓW I NTERDYSCYPLINARNYCH W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE I PRZEMOCY WOBEC KOBIET dr hab."— Zapis prezentacji:

1 „L OKALNIE PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET ” R OLA Z ESPOŁÓW I NTERDYSCYPLINARNYCH W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE I PRZEMOCY WOBEC KOBIET dr hab. Grażyna Miłkowska prof. UZ Zielona Góra 22.03.2016

2 Obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego wprowadzają przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) – jako nowe zadanie własne każdej gminy.

3 Z ESPÓŁ I NTERDYSCYPLINARNY TO : grupa specjalistów współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, w celu skutecznego reagowania na informacje o przemocy w rodzinie. metoda pracy (nowoczesny styl zarządzania),w obszarze przemocy w rodzinie, oparta na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

4 T WORZENIE Z ESPOŁU I NTERDYSCYPLINARNEGO Zespół Interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

5 S KŁAD Z IELONOGÓRSKIEGO ZI (19 OSÓB ) Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – trzy osoby, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ziel. Góra ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholow. Przedstawiciele Policji – trzy osoby. Przedstawiciel Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ziel. Góra Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośr. Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Z. G. Przedstawicielka Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Ziel. Górze; Członek Oddziału Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze; Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Przewodnicząca Wydz. Rodzinnego i Nieletn. Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z pionu karnego; Kuratorzy sądowi (dwie osoby, w tym Kier. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze oraz kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych) Prokurator, zastępca Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze; Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze; Przedstawiciel Uniwersytetu Zielonogórskiego; Pracownik Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.

6 Z ADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO - integrowanie i koordynowanie działań poszczególnych podmiotów, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności chodzi o: - diagnozowanie problemu - podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, - inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, - rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących w rodzinie przemoc

7 Z ESPÓŁ I NTERDYSCYPLINARNY – BUDOWANIE SIECI POMOCY I WSPARCIA RODZINIE Rodzina z problemem przemocy Policja Prokuratura Sąd, Kurator Służba zdrowia, Oświata Pomoc psychologicz na Pomoc społeczna

8 Z ESPÓŁ I NTERDYSCYPLINARNY – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W ŚRODOWISKU LOKALNYM ( DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE Indywidualne osoby i Rodziny Społeczność lokalna Osoby doświadczające przemocy Sprawcy przemocy „Pomagacze” (np. lekarze) Grupy celowe (dzieci, młodzież)

9 K ORZYŚCI Z FUNKCJONOWANIA ZI Wzrost skuteczności dzięki współpracy różnych instytucji (pomoc i wsparcie) Wzrost świadomości społecznej - większa liczba osób zwracających się o pomoc Zmiana w zachowaniach sprawców (lęk przed karą, powstrzymywane się przed przemocą) Większa liczba zamkniętych Niebieskich Kart

10

11

12

13

14 Działanie zespołów interdyscyplinarnych – obok rzetelnej diagnozy stanu zagrożeń, identyfikacji zasobów i określeniu potrzeb - ma/może mieć istotne znaczenie w budowaniu lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Pełni on funkcję strategiczno- koordynującą polegającą na kształtowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ale:

15 D YSKUSJA Tworzenie zespołu interdyscyplinarnego jako nowe zadanie własne każdej gminy – bez pomocy! (brak środków finansowych, brak dodatkowych etatów)

16  Odnoszę wrażenie, że jest ciałem mało znaczącym dla władz, jeszcze jednym działaniem wpisanym w rejestr obowiązków pracowników MOPS i innych służb pomocowych oraz aktywnością pozasłużbową innych uczestników.

17 Brak wsparcia ze strony zwierzchników. Powołano ciało, żeby sobie działało ale tak naprawdę niewielu osobom, poza samymi członkami ZI na nim zależy. - brak etatów, - przeciążenie pracą pracowników pomocy społecznej i Policji, - brak wynagrodzeń za dodatkową pracę (projekty, godziny pozasłużbowe) - brak wsparcia w działaniach Zespołu, - narzucanie pracy i współpracy

18 R EKOMENDACJE Stworzenie co najmniej dwóch etatów w instytucji, która się podejmie prowadzić Zespół (dla przewodniczącego i sekretarza), Przeznaczenie środków finansowych na działalność Zespołu, Zmiana organizacji pracy – odciążenie pracowników – członków ZI – przeznaczenie większej ilości czasu na pracę w Zespole Wynagrodzenia dla członków Zespołu

19 R EKOMENDACJE ( C. D ) Częstsze spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Ujęcie pracy lekarzy w Grupach Roboczych (i Zespole) w kontraktach z NFZ Powołanie do prac w Zespole kierowników jednostek współpracujących (moc podejmowania decyzji)

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„L OKALNIE PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET ” R OLA Z ESPOŁÓW I NTERDYSCYPLINARNYCH W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE I PRZEMOCY WOBEC KOBIET dr hab."

Podobne prezentacje


Reklamy Google