Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady funkcjonowania Kontraktu Terytorialnego w latach 2014-2020 30 października 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady funkcjonowania Kontraktu Terytorialnego w latach 2014-2020 30 października 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Zasady funkcjonowania Kontraktu Terytorialnego w latach 2014-2020 30 października 2012 r.

2

3 Kontrakt Terytorialny instrument poprawy efektywności działań rozwojowych (głównie inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie, realizowanych przez różne podmioty publiczne i ustalonych w procesie negocjacji pomiędzy nimi wprowadzony przez KSRR (z 13.07.2010 r.) zawierany między stroną rządową i samorządem województwa

4 Kontrakt Terytorialny – struktura - stanowi punkt odniesienia dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację kontraktów (ogólne przepisy i zasady dotyczące wszystkich umawiających się stron) - ustala: strategię osiągania celów europejskich (Europa 2020) i krajowych (KPZK, SRK, strategie horyzontalne), źródła finansowania, wartości wskaźników do osiągnięcia do 2020 r. Kontrakt Terytorialny część ogólna część szczegółowa = + - określa szczegółowy zakres interwencji na danym obszarze (zindywidualizowane zapisy dla każdego województwa)

5 I etap – opracowanie części ogólnej Kontraktu II etap – formułowanie stanowisk na szczeblu rządowym i samorządowym: - przygotowanie mandatu negocjacyjnego rządu - przygotowanie mandatów negocjacyjnych samorządu  Przyjęcie mandatu negocjacyjnego samorządu przez Zarząd Województwa oraz mandatu negocjacyjnego rządu przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów rozpoczyna proces negocjacji. Kontrakt Terytorialny – procedura przygotowania i negocjacji (1)

6 Za koordynację procesu po stronie rządowej odpowiada Minister Rozwoju Regionalnego. Za koordynację procesu po stronie samorządowej odpowiada Marszałek Województwa (poprzez wyznaczonego przez niego koordynatora).  Efektem negocjacji jest opracowanie przez Ministra Rozwoju Regionalnego dla każdego województwa projektu części szczegółowej Kontraktu, która wraz z opracowaną częścią ogólną Kontraktu zostanie zweryfikowana po ostatecznych wynikach negocjacji programów operacyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej. Kontrakt Terytorialny – procedura przygotowania i negocjacji (2)

7 Minister Rozwoju Regionalnego przedstawia Radzie Ministrów końcowe uzgodnienia z negocjacji wnioskując o zgodę na podpisanie Kontraktu. Marszałek Województwa przedstawia Zarządowi Województwa uzgodnienia z negocjacji wnioskując o zgodę na podpisanie Kontraktu.  Po uzyskaniu zgody strony podpisują Kontrakt. Kontrakt Terytorialny – zatwierdzenie

8 Rządowy mandat negocjacyjny będzie określał elementy wizji rozwoju poszczególnych województw, istotne z punktu widzenia strategii rozwoju kraju i uwzględniające indywidualne, terytorialne potencjały rozwojowe poszczególnych województw. Kontrakt Terytorialny – mandat negocjacyjny Przy opracowywaniu mandatu negocjacyjnego, w zakresie określenia listy przedsięwzięć priorytetowych, samorządy województw powinny współpracować z partnerami, których udział będzie istotny w związku z: realizacją planowanych przedsięwzięć priorytetowych, powierzeniem im zarządzania/wdrażania części RPO (np. części związanej z realizacją polityki miejskiej).

9 Kontrakt Terytorialny – zawartość mandatu negocjacyjnego Mandat negocjacyjny wizerunek województwa wskaźniki kierunki działań przedsięwzięcia priorytetowe wycena przedsięwzięć ramy negocjacyjne OSI

10 Wizerunek województwa w tym: analiza potencjałów i barier rozwojowych istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju i danego województwa rekomendowane działania prorozwojowe w ujęciu tematycznym

11 Wskaźniki Ocena zdolności danego województwa do osiągania wskaźników wynikających z dokumentów europejskich i rządowych do osiągnięcia w perspektywie do roku 2020 na poziomie regionalnym i obszarach strategicznej interwencji.

12 Kierunki działań Propozycja kierunków działań i obszarów tematycznych do realizacji w województwie.

13 Przedsięwzięcia priorytetowe Oczekiwania i propozycje przedsięwzięć priorytetowych do realizacji w województwie z punktu widzenia rządu.

14 Wycena przedsięwzięć Wstępna wycena wartości przedsięwzięć proponowanych na poziomie regionu, realizujących poszczególne cele tematyczne.

15 Obszary strategicznej interwencji Warunki realizacji przedsięwzięć priorytetowych w obszarach strategicznej interwencji (OSI) (tematycznych i geograficznych): wybór instrumentu, w ramach którego dane przedsięwzięcie będzie realizowane: - program finansowany ze środków UE z udziałem krajowego wkładu publicznego zarządzany na poziomie samorządowym czy z poziomu rządowego - instrumenty rozwojowe wspierane środkami budżetu państwa – np. w ramach programów rozwoju, dotacji celowych decyzja o realizacji przedsięwzięcia w ramach instrumentów rozwoju terytorialnego w ramach WRS zaangażowanie środków krajowych po stronie rządowej, których wydatkowanie uzależnione jest od decyzji ministerstw właściwych (lub instytucji im podległych) zasady koordynacji realizacji konkretnych projektów na poziomie krajowym i regionalnym, programów operacyjnych, programów rozwoju wstępne zasady podziału środków Krajowej Rezerwy Wykonania

16 Ramy negocjacyjne tj. ustalenia w zakresie sposobu prowadzenia negocjacji, w tym margines negocjacyjny – minimalne i maksymalne warunki, jakie zespół negocjacyjny może zaakceptować w odniesieniu do przedmiotu negocjacji, w tym zakres swobody we wprowadzaniu zmian na liście przedsięwzięć priorytetowych.

17 Kontrakt będzie w głównej mierze realizowany za pomocą środków europejskich w ramach Wspólnych Ram Strategicznych, tj: zasilających zarówno programy operacyjne zarządzane na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym. Szacunkowe ustalenie wysokości środków na realizację Kontraktów Terytorialnych zostanie określone na etapie przygotowania jego części ogólnej. W części szczegółowej zostanie dokonany szczegółowy podział środków na realizację Kontraktów na poziomie poszczególnych programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych, w oparciu o wynikające z Umowy Partnerstwa wskaźniki. Kontrakt Terytorialny – finansowanie (1)

18 Ustalone w toku negocjacji zapisy Kontraktu Terytorialnego będą realizowane za pośrednictwem: programów operacyjnych lub ich części (priorytetów i działań) finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach polityki spójności UE; programów operacyjnych lub ich części, które są finansowane ze środków unijnych w ramach, innych niż polityka spójności, polityk unijnych (np. EFRROW, EFR); programów rozwoju przygotowywanych przez różnych ministrów resortowych dla realizacji celów strategii rozwoju przygotowywanych dla danej polityki; innych instrumentów finansowanych ze środków krajowych lub innych, niż fundusze unijne, środków zagranicznych uzgodnionych w trakcie negocjacji kontraktów (które nie mieszczą się w ww. kategoriach). Kontrakt Terytorialny – finansowanie (2)

19 Departament Planowania Regionalnego Wydział Planowania Strategicznego strategia@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Zasady funkcjonowania Kontraktu Terytorialnego w latach 2014-2020 30 października 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google