Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W PROJEKCIE RPO WOJ. KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 Barlinek, 1 październik 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W PROJEKCIE RPO WOJ. KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 Barlinek, 1 październik 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W PROJEKCIE RPO WOJ. KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 Barlinek, 1 październik 2013 roku

2 Przebieg prac nad CLLD w woj. kujawsko – pomorskim  Sierpień 2012 – opracowanie symulacji LSR 2014- 2020 dla MRiRW  Spotkania z Przedstawicielami Rady, Zarządu i Biura LGD  Spotkanie z władzami wszystkich gmin i Powiatu Nakielskiego  Wrzesień – listopad 2012 – badanie jakościowe liderów lokalnych z obszaru LSR (UMK Toruń)  uczestniczyło 150 liderów,  5 spotkań gminnych,  spotkanie z członkami WZ, beneficjentami LSR, wywiady pogłębione z członkami Zarządu, biura LGD

3 Przebieg prac nad CLLD w woj. kujawsko – pomorskim Od stycznia 2013 trwały prace nad przygotowaniem wdrożenia instrumentu CLLD w województwie kujawsko-pomorskim, w które zaangażowani zostali przedstawiciele środowisk lokalnych ze Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Krajny i Pałuk” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybak”, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem prac przedmiotowego zespołu było określenie instrumentów wsparcia w ramach poszczególnych dostępnych w przyszłości na poziomie SW programów operacyjnych na podstawie wypracowanych przez środowiska lokalne pilotażowych lokalnych strategii rozwoju, uwzględniających wielofunduszowe podejście do finansowania CLLD w przyszłym okresie programowania,.

4 Przebieg prac nad CLLD w woj. kujawsko – pomorskim  21 stycznia 2013 – dyskusja w gronie lokalnych samorządów oraz Rady i Zarządu LGD – formułowanie propozycji zakresów projektów „kluczowych” oraz parasolowych  do 25 stycznia 2013 zebranie propozycji projektów kluczowych (ponad 30 zgłoszonych)  28 stycznia 2013 – prezentacja wstępnych założeń „nowej” LSR podczas WZC  14 luty 2013 – prezentacja założeń wielofunduszowych LSR wobec Zarządu WK-P oraz Departamentów: Planowania Regionalnego, Wdrażania RPO WK-P, Zarządzania Funduszami i Projektami UE, DROW, Spraw Społecznych (Wydział Zarządzania EFS), Rolnictwa

5

6

7

8

9 EFRROWEFRREFSEFMR LGD Ziemi Chełmińskiej Wykorzystanie potencjału żywnościowego Promocja Marki - udział w targach, mat. promocyjne Festyny, jarmarki, warsztaty kulinarne Szkolenia, staże, wizyty studyjne, kluby pracy Firmy JST NGO Inkubatory przedsiębiorc zo-ści tereny inwestycyjne Giełda towarowa Doposażenie firm gastronomicznych i noclegowych Budowa i rozbudowa targowisk lokalnych Tworzenie i rozwój firm przetwarzających ryby Rozbudowa infrastruktury dla wędkarzy Promocja spożycia ryb Utworzenie strony internetowej promującej lokalne produkty

10 Wnioski wstępne z prac w województwie Kujawsko- Pomorskim dotyczące instrumentu CLLD w przyszłym okresie programowania  Podejście CLLD powinno być rozumiane jako przede wszystkim rozwój gospodarczy kierowany przez społeczność lokalną.  Instrument CLLD powinno także kłaść szczególny nacisk na oddolne działania społeczne, inicjatywy gospodarcze,promocję walorów obszaru i postawy ekologiczne.  Proces tworzenia lokalnych strategii rozwoju powinien być silnie wsparty z poziomu województwa, np. w zakresie szkoleń i konsultacji dotyczących zasad działania wielofunduszowego instrumentu CLLD i budowania strategii w perspektywie finansowej 2014-2020.  Pożądaną inicjatywą powinno być również powstanie platformy dyskusji / wymiany poglądów, w skład której wchodzić będą przedstawiciele środowisk lokalnych zajmujących się wdrażaniem podejścia LEADER oraz instrumentu CLLD, a także pracownicy Samorządu Województwa.

11 RPO WK-P 2014 -2020 ver. 1 z 19.06.2013 r.  Cel strategiczny: Województwo kujawsko- pomorskie konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy  Cele szczegółowe:  Wzrost konkurencyjności gospodarki  Podniesienie atrakcyjności województwa  Poprawa jakości życia mieszkańców.

12 RPO WK-P ver. 1 z 19.06.2013 r.  Wzrost konkurencyjności gospodarki  Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców i poziomu innowacyjności przedsiębiorstw – nowe technologie, współpraca przedsiębiorstw z sektorem B+R przy poprawie warunków do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw.  Podniesienie atrakcyjności województwa  technologie informacyjno-komunikacyjne wraz ze wzrostem znaczenia usług elektronicznych,  integracja komunikacyjna regionu oraz usprawnienie i zwiększenie udziału transportu publicznego w miastach oraz poza miastami,  wpływ na środowisko naturalne – ograniczenie zużycia energii, poprawa gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, ochrona dziedzictwa kulturowego.  Poprawa jakości życia mieszkańców.  Poprawa jakości infrastruktury społecznej w aspekcie podniesienia jakości świadczonych usług, w szczególności budowanie usług wokół modułu starzejącego się społeczeństwa. Zakłada się podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, poprawę jakości kształcenia oraz przywrócenie znaczenia szkolnictwa zawodowego.

13 Priorytety RPO WK-P 2014-2020  Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw  Oś priorytetowa 2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu  Oś priorytetowa 3. Cyfrowy region  Oś priorytetowa 4. Gospodarka niskoemisyjna  Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu  Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku  Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu  Oś priorytetowa 8. Edukacja i zatrudnienie  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo - EFS  Oś priorytetowa 10. Solidarne społeczeństwo - EFRR  Oś priorytetowa 11. Polityka miejska  Oś priorytetowa 12. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Oś priorytetowa 13. Pomoc techniczna - EFS  Oś priorytetowa 14. Pomoc techniczna - EFRR

14 Oś priorytetowa 12. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Cel osi priorytetowej: Rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia inicjatyw oddolnych.  Cele szczegółowe:  wzrost aktywności społeczności lokalnych w moderowaniu rozwoju lokalnego,  poprawa warunków do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw lokalnych,  poprawa jakości edukacji w małych miastach i na obszarach wiejskich. Głównym celem interwencji podejmowanych na tych obszarach będzie rozwój i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez realizację w szczególności inicjatyw oddolnych. Wsparciem zostaną objęte inicjatywy organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw organizacji mających siedzibę na obszarze lokalnych grup działania.

15 Obszary wsparcia w ramach Osi 12 Wsparcie w ramach RLKS skoncentrowane będzie na pięciu obszarach: 1. budowa więzi społeczno-gospodarczych, w szczególności poprzez wsparcie powstawania i modelowania aktywności organizacji pozarządowych, 2. rewitalizacja społeczno-gospodarcza małych miast (do 30 tys. mieszkańców), stanowiących centra społeczno-gospodarcze o charakterze lokalnym, 3. poprawa dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr i usług, zwłaszcza z zakresu edukacji oraz poprawa jakości edukacji, 4. rozwój ekonomii społecznej na poziomie lokalnym, 5. działania związane z pobudzaniem lokalnej przedsiębiorczości, w tym działania z zakresu działalności pozarolniczej oraz przetwórstwa.

16 Dziękuję za uwagę DOROTA STANEK STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK” UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6 89 – 100 NAKŁO NAD NOTECIĄ www.krajna-paluki.cna.org.pl partnerstwo.naklo@wp.pl (52) 524 64 34 lub (52) 524 64 60


Pobierz ppt "ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W PROJEKCIE RPO WOJ. KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 Barlinek, 1 październik 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google