Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWELIZACJA ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012r., poz. 391 ze zm.) Urząd Gminy Brudzew.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWELIZACJA ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012r., poz. 391 ze zm.) Urząd Gminy Brudzew."— Zapis prezentacji:

1 NOWELIZACJA ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012r., poz. 391 ze zm.) Urząd Gminy Brudzew

2 Z dniem 1 stycznia 2012r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. Sejm zobowiązał Gminy do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami najpóźniej do dnia 1 lipca 2013r.

3 Dotychczasowy system gospodarowania odpadami Właściciel nieruchomości Umowa, Odpady, Opłata (za pojemnik) Przedsiębiorca (zezwolenie) GMINA Instalacje odzysku/unieszkodliwiania

4 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel nieruchomości opłata odpady rejestr, umowa, opłata GMINA Przedsiębiorca Instalacja odzysku/unieszkodliwiania opłata

5 Od dnia 1 lipca 2013r. Gmina przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie gospodarowania odpadami. W zamian za to właściciel nieruchomości zamieszkałej uiści na rzecz Gminy „opłatę śmieciową” w wysokości ustalonej przez Radę Gminy.

6 OPŁATA „ŚMIECIOWA” W dniu 31 stycznia 2013r. Rada Gminy Brudzew podjęła uchwałę nr XXVII/154/2013 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. W dniu 27 marca 2013r. Rada Gminy Brudzew zmieniła w/w uchwałę i obniżyła stawkę opłaty z 7 zł na 6 zł i wprowadziła zmiany dot. opłat za nieruchomości zamieszkiwane powyżej 5 osób. Dla osób nie deklarujących segregacji Stawka: 14 złPrzykład: 6 osób x 14 zł = 84 zł /miesiąc Dla osób deklarujących segregację do 5 osób włącznie Stawka: 6 złPrzykład: 5 osób x 6 zł = 30 zł / miesiąc Dla osób deklarujących segregację powyżej 5 osób Stawka: 6 zł za pierwsze 5 osób 2 zł za każdą kolejną osobę Przykład: 7 osób Za 5 osób x 6 zł = 30 zł Za kolejne 2 osoby x 2 zł = 4 zł Suma: 30 zł + 4 zł = 34 zł / miesiąc Liczba osób zamieszkałych w danej nieruchomości XStawka opłaty

7 Częstotliwość i tryb uiszczenia opłat zostały określone przez Radę Gminy Brudzew uchwałą nr XXVII/155/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Gminy, co 2 miesiące w następujących terminach: I,II – do 20 lutego III,IV – do 20 kwietnia V, VI – do 20 czerwca VII,VIII- do 20 sierpnia IX, X- do 20 października XI,XII- do 20 grudnia Przykład obliczenia opłaty...... 4........ X....... 6 zł....... = 24 zł / m-c Liczba osób stawka dla osób segregujących zamieszkujących nieruchomość odpady komunalne A zatem co 2 miesiące uiszczamy opłatę w wysokości 48zł.

8 D E K L A R A C J A Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia do Wójta Gminy Brudzew deklaracji o wysokości opłaty,w której to zadeklaruje sposób zbiórki odpadów komunalnych oraz dokona wyliczenia należnej opłaty. Wzór deklaracji oraz termin jej złożenia został określony przez Radę Gminy Brudzew uchwałą nr XXVII/153/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. wzór deklaracji Pierwszą deklarację należy złożyć w konkretnym terminie, określonym przez Radę Gminy w uchwale. Kolejne dotyczące zmian danych zawartych w deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, zmiana sposobu zbiórki bądź zmiana wysokości stawki itp. W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt zobowiązany jest do określenia w drodze decyzji wysokości opłaty wg stawki wyższej.

9 Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi określone zostały w dwóch uchwałach Rady Gminy Brudzew: 1. w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzew - uchwała nr XXVII/153/2013 z dnia 31 stycznia br. 2. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów zamian za uiszczoną opłatę... - nr XXVII/152/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.

10 Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do : 1. wyposażenia nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych: a) dla nieruchomości zamieszkałych do 4 osób – min. 120l b) dla nieruchomości zamieszkałych powyżej 4 osób – min. 240l 2. prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 3. przekazywania odpadów komunalnych w tym zebranych selektywnie Przedsiębiorcy oraz do GPSZOK (dotyczy określonych frakcji oraz wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych) 4. zwarcia pisemnej umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem świadczącym takowe usługi, pozbywania się nieczystości ciekłych ze stosowną częstotliwością oraz przechowywania dowodów zapłaty za usługę przez okres co najmniej 2 lat. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do zwarcia pisemnej umowy na wywóz odpadów komunalnych, gospodarowania odpadami w sposób zgony z regulaminem oraz przepisami odrębnymi, a także przechowywania dowodów zapłaty za usługę przez okres co najmniej 2 lat.

11 W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odpady komunalne zmieszane, odbierane będą co najmniej raz w miesiącu w następującej ilości: a) z nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby – 1 pojemnik 120l b) z nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby – 2 x 120l lub 1x240l c) z nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób – 3x120l lub 1x240l i 1x120l d) z nieruchomości zamieszkałej powyżej 6 osób – jak w punkcie c) + dodatkowo pojemnik 120l na każde kolejne 2 osoby lub 240l na kolejne 4 osoby W sezonie zimowym rozważa się zwiększenie częstotliwości zbiórki do 2 razy w m-cu.

12 Ponadto, od osób deklarujących segregację (stawka niższa)

13 Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Do tzw. PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli bezpłatnie przywieźć w (godzinach otwarcia punktu) w następujące rodzaje posegregowanych odpadów komunalnych: 1. papier, tekstylia 2. odpady ulegające biodegradacji (m.in. zielone, kuchenne) 3. baterie i akumulatory, 4. świetlówki, 5. chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach (opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach w pierwszej kolejności powinny trafiać do punktu sprzedaży) 6. przeterminowane lekarstwa, 7.odpady wielkogabarytowe, 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 9. zużyte opony, 10.odpady budowlane i rozbiórkowe (przyjmowane będą wyłącznie odpady powstałe w wyniku drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia).

14 Za stawkę 6 zł od osoby PSZOK

15 Za stawkę 14 zł od osoby

16 Dlaczego ważna jest segregacja odpadów - ograniczeniem masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, - do 2013r. nie więcej niż 50% wagowo w stosunku do roku 1995, - do 2020r. nie więcej 35% -osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu odpadów komunalnych. - do 2020r. - 50% wagowo – papier, metal, plastik, szkło - 70% wagowo – odpady budowlane i rozbiórkowe Za nie zastosowanie się do wskazanych przez Ustawodawcę poziomów grożą Gminie wysokie kary pieniężne. GMINA MUSI WYKAZAĆ SIĘ:

17 INFORMACJE NT. NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNLANYMI 1. W II połowie marca br. rozpoczęta została kampania informacyjna – planowanych jest 10 spotkań z mieszkańcami sołectw gm. Brudzew. 2. W marcu br. dostarczone zostaną właścicielom nieruchomości zamieszkałych ulotki informacyjne nt. podstawowych zasadach gospodarowania odpadami po 1 lipca 2013r. 3. W czerwcu br., wraz z workami przeznaczonymi do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Przedsiębiorca dostarczy każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej harmonogram zbiórki odpadów komunalnych połączony zapisami dotyczącymi właściwej segregacji oraz informacjami nt. funkcjonowania GPSZOK. 4.Uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, po opublikowaniu w Dz.U. Woj. Wlkp. zamieszczone zostały na stronie internetowej gminy Brudzew www.bip.brudzew.pl, w zakładce: gospodarka odpadami.www.bip.brudzew.pl 5. Wszelkie informacje nt. nowego systemu udzielone są w UG BRUDZEW pok. nr 21 lub pod nr tel. 63 279 83 35.

18 Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych nie wygasną automatycznie z mocy prawa !!!! Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien w odpowiednim czasie wypowiedzieć dotychczasową umowę na odbiór odpadów komunalnych – w taki sposób, aby wygasała ona z dniem 30 czerwca 2013r.

19 Nowy system - zapobiegać będzie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci, - ograniczy szkodliwą dla środowiska emisje z przewodów kominowych w których spalane są odpady, Ponadto odebrane zostaną niemalże wszystkie odpady komunalne produkowane w gospodarstwie domowym, a opłatą objęci zostaną wszyscy mieszkańcy. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "NOWELIZACJA ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012r., poz. 391 ze zm.) Urząd Gminy Brudzew."

Podobne prezentacje


Reklamy Google