Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie roczne z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG w roku akademickim 2012/2013 Senat PG, 20.11.2013 r. Opracowała:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie roczne z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG w roku akademickim 2012/2013 Senat PG, 20.11.2013 r. Opracowała:"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie roczne z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG w roku akademickim 2012/2013 Senat PG, 20.11.2013 r. Opracowała: Alicja Konczakowska

2 Plan prezentacji 1.Dokumenty UKZJK 2.Opis działalności UKZJK w roku akademickim 2012/2013 3.Informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach 4.Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach w celu ich wyeliminowania 5.Inne działania projakościowe 6.Sprawozdania roczne Wydziałowych KZJK oraz KZJK w centrach dydaktycznych

3 1. Dokumenty UKZJK 1.1. Dokument powołania UKZJK Pismo Okólne nr 18/2012 z 1 października 2012 r. 1.2. Skład osobowy UKZJK Pismo Okólne nr 18/2012 z 1 października 2012 r. Pismo Okólne nr 22/2012 z 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian w składzie UKZJK Pismo Okólne nr 7/2013 z 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w składzie UKZJK Pismo Okólne nr 12/2013 z 4 lutego 2013 r. w sprawie zmian w składzie UKZJK Pismo Okólne nr 20/2013 z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w składzie UKZJK UKZJK liczy 18 członków, w tym 2 przedstawicieli Samorządu Studentów PG i 1 przedstawiciel Samorządu Doktorantów PG. Wakat – przedstawiciel Konwentu PG.

4 2. Opis działalności UKZJK 2.1. Posiedzenia UKZJK 9 posiedzeń, każde udokumentowane protokołem dostępnym w DZJ. 2.2. Harmonogram pracy na rok akademicki 2012/2013. Działania z p. 1, 2, 3, 4.1 – zrealizowane. Powołanie Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia – procedury dyplomowania na wydziałach – przesunięto na grudzień 2013 r. Działanie z p. 5, opracowano w formie Procedury nr 9 „Weryfikacja efektów kształcenia”. Działania z p. 6 – współpraca z CUI jest realizowana na bieżąco. Działania z p. 7 – współpraca z Senackimi Komisjami jest realizowana na bieżąca. Działania z p. 8 – zorganizowano seminarium „Dzień jakości na PG”.

5 2. Opis działalności UKZJK 2.3. UKZJK opracowała akty wewnętrzne PG:  Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej,  Zarządzenie rektora PG nr 15/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, Wydziałowych Ksiąg Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej oraz Ksiąg Jakości Kształcenia w Centrach Dydaktycznych PG,  Zarządzenie Rektora PG nr 10/2013 z 20 marca 2013 r. w sprawie: zasad monitorowania karier zawodowych absolwentów PG,  Zarządzenie Rektora PG nr 31/2013 z 6 listopada 2013 r. w sprawie: wprowadzenia dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na PG.

6 2. Opis działalności UKZJK 2.4. UKZJK uczestniczyła w modyfikowaniu lub opracowała akty wewnętrzne PG (zgłoszone w ramach Procedury nr 2):  Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 76/2012/XXIII z 20 marca 2012 r. w sprawie: Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na PG,  Zarządzenie rektora PG nr 1572013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy ankiet oceny okresowej nauczycieli akademickich (NA) i oceny NA przez studentów i doktorantów oraz wzoru ramowego planu hospitacji i protokołu hospitacji zajęć, a także wprowadzenia zasad i trybu prowadzenia badań ankietowych i wzorów ankiet ewaluacyjnych dotyczących procesu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich oraz studiach podyplomowych na PG,  Pismo Okólne Rektora PG nr 25/2013 z 20 maja 2013 r. w sprawie: powołania Uczelnianego Koordynatora ds. ECTS w Politechnice Gdańskiej.

7 2. Opis działalności UKZJK 2.5. UKZJK opracowała akty wewnętrzne PG w ramach Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia PG:  Procedura nr 1 z 23 stycznia 2013 r.: AUDYTY WEWNĘTRZNE,  Procedura nr 2 z 23 stycznia 2013 r.: ZGŁASZANIE POTRZEB ZMIAN,  Procedura nr 3 z 25 września 2013 r.: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELETUALNEJ,  UKZJK opracowuje 6 procedur, z których jedna jest w fazie opracowania formalnego zapisu: Procedura nr 9: WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA.

8 3. Informacja o powołanych zespołach 3.1. Zespoły robocze – UKZJK powołała 9 zespołów roboczych, Raport dotyczący pracy zespołów roboczych powołanych w ramach UKZJK. 3.2. Uczelniane Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia PG – UKZJK powołała 2 zespoły, Raport dotyczący pracy Uczelnianych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia.

9 4. Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach w celu ich wyeliminowania UKZJK opracowała i wdrożyła procedurę zgłaszania zmian lub udoskonaleń Procedura nr 2 z 23 stycznia 2013 r. UKZJK otrzymała 18 wniosków, w tym: 13 dotyczących potrzeby udoskonalenia, 5 dotyczących wykrytych niezgodności. Raport dotyczący zgłoszonych potrzeb zmiany.

10 5. Inne działania projakościowe: 5.1. Dział Zarządzania Jakością, zgodnie z wytycznymi UKZJK, opracował: Stronę Internetową Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej: http://pg.gda.edu.pl/jakosc-kształcenia 5.2. Seminarium „Dzień Jakości na PG” odbyło się 1 lipca 2013 r. Referaty zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych PG w serii „jakość kształcenia”.

11 6. Sprawozdania roczne wydziałów i centrów dydaktycznych  Dokument powołania,  Skład osobowy,  Harmonogram pracy,  Opis działalności w roku akademickim 2012/213, w tym: liczbę odbytych zebrań, informację o formie ich dokumentowania, informację o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach, informację o zjawiskach niepożądanych i podjętych działaniach, ilościowe wskaźniki dotyczące kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych, informacje o przebiegu rekrutacji na studia wyższe i doktoranckie na 2012/2013, inne ważne działania,  Bilans mocnych i słabych stron wydziału/centrum dydaktycznego w obszarach działania,  Plany i kalendarium na rok 2013/2014. 6.2. Dane liczbowe opisujące ilościowe działania komisji wydziałowych i centrów dydaktycznych zestawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania. 6.3. W załącznikach nr 2 i nr 3 zestawiono, przekazane przez wydziały i centra, bilans ich słabych i mocnych stron.

12 6. Sprawozdania roczne wydziałów Bilans mocnych i słabych stron wydziału w niżej wymienionych obszarach działania, Załącznik nr 2. Obszar działańSłabe strony - Wydziały Kształcenie na studiach wyższych Zbyt liczne grupy dziekańskie, a szczególnie laboratoryjne i projektowe; rekrutacja kandydatów o bardzo niskim poziomie punktów, zastrzeżenia do systemu dwustopniowego. Kształcenie na studiach doktoranckich Mała liczba kandydatów na studia doktoranckie, niska sprawność w zakresie uzyskiwania stopni doktora. Kształcenia na studiach podyplomowych Brak dostępu do sieci uczelnianej, brak powiązania z platformą mojaPG, brak szerokiej oferty studiów podyplomowych na niektórych wydziałach. Badania naukoweNie satysfakcjonujące wyniki kategoryzacji, mała liczba publikacji w czasopismach wyróżnionych przez JCR, mała aktywność w pozyskiwaniu grantów. Baza dydaktycznaBraki w zakresie bazy lokalowej do dydaktyki, sprzętu specjalistycznego w laboratoriach dydaktycznych. Baza naukowaSkromna baza lokalowa dla potrzeb specjalistycznych laboratoriów badawczych, brak laboratoriów akredytowanych, brak specjalistycznej pomocy w przygotowaniu wniosków w projekty badawcze

13 6. Sprawozdania roczne centrów dydaktycznych Bilans mocnych i słabych stron centrum dydaktycznego w niżej wymienionych obszarach działania, Załącznik nr 3. Obszar działańSłabe strony - centra dydaktyczne Kształcenie na studiach wyższych Problemy organizacyjne związane z brakiem odpowiedniej bazy lokalowej i wynikające z remontów. Duże grupy ćwiczeniowe. Baza dydaktyczna Dyskusja na temat wniosków ze słabych i mocnych stron ocenianych zakresów działań jest przewidziana na posiedzeniu UKZJK w grudniu 2013 r. DziałanieOcenaWnioski Poprawa

14 Wszystkie informacje o działaniach UKZJK są dostępne na: http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia Na stronie głównej PG w informacjach: O Uczelni Jakość kształcenia

15 Dziękuję wszystkim członkom UKZJK za bardzo sumienną działalność w roku akademickim 2012/2013, za udział w wielu zespołach i zgłaszanie krytycznych uwag, które umożliwiają doskonalenie jakości prac UKZJK. Dziękuję pracownikom Działu Zarządzania Jakości za działania merytoryczne i obsługę wszystkich działań UKZJK.


Pobierz ppt "Sprawozdanie roczne z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG w roku akademickim 2012/2013 Senat PG, 20.11.2013 r. Opracowała:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google