Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” Polska."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie dialogu pomiędzy edukacją i rynkiem pracy dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych

2 Budowanie zintegrowanego systemu kwalifikacji – nowe podejście do edukacji  Edukacja oparta na efektach uczenia się – nowy impuls dla rozwoju społeczeństwa wiedzy  Podniesienie poziomu edukacji  Otwarcie edukacji na potrzeby rynku pracy  Wzrost odsetka kształcących się dorosłych  Odpowiedź na problemy wynikające z procesów globalizacji oraz zmian demograficznych

3 Wartość dodana ram kwalifikacji  Porównywalność efektów uczenia się / kompetencji absolwentów / dyplomów w ramach Unii Europejskiej  Podniesienie zatrudnialności – dostosowanie edukacji do rynku pracy  Lepsza informacja o kompetencjach absolwentów – dla pracodawców i edukatorów  Przejrzystość systemów edukacyjnych  Możliwość uznawania dokonań spoza edukacji formalnej  Mobilność uczących się i absolwentów  Zwiększenie motywacji do uczenia się (perspektywa LLL)  Podniesienie jakości nauczania

4 Struktura Polskiej Ramy Kwalifikacji

5 Od wymagań uniwersalnych do pojedynczej kwalifikacji – podejście w PRK PRK uniwersalna Wymagania określone w sposób najbardziej ogólny, nie specyfikujące obszaru kompetencji do których się odnoszą "Podramy" Wymagania określone w sposób bardziej szczegółowy ze wskazaniem obszaru kompetencji (ogólny, zawodowy, szkolnictwo wyższe) Poziom obszaru lub sektora Wymagania specyficzne dla danego obszaru kształcenia lub sektora, uwzględniajce wyróżniające dla tego obszaru lub sektora kompetencje (dystynktory) Kwalifikacja określony zestaw efektów uczenia się podlegający walidacji

6 Sektorowe ramy kwalifikacji: uwzględnienie specyfiki sektora Przykład: sektor usług finansowych, poziom 4 Wiedza (...) potrafi zidentyfikować najważniejsze ryzyka instytucji finansowej, zasady i procesy zarządzania ryzykiem oraz wyjaśnić swoje miejsce w tym procesie Umiejętności (…)Potrafi przeprowadzić kompleksową analizę potrzeb klienta, uwzględniając sytuację makroekonomiczną, oraz przełożyć ją na ofertę odpowiednich produktów i usług bankowych i finansowych Kompetencje (…)Poczuwa się do odpowiedzialności za identyfikację problemów i przykładów nieefektywności w swoim otoczeniu pracy oraz proponowanie rozwiązań

7 Korzyści dla uczących się  Pomoc w ustaleniu ścieżek dojścia do kwalifikacji np. pomoc w ustaleniu własnej ścieżki kariery i zaplanowaniu osobistego rozwoju zawodowego,  Pomoc w ustaleniu zakresu pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,  Pomoc w uznaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w drodze edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnego uczenia się,  Pomoc w uniknięciu zbędnego powtarzania zajęć i kursów na różnych poziomach uczenia się.  Pomaga w dokonaniu samooceny własnych możliwości i wyszukaniu niezbędnych szkoleń w celu podniesienia swoich kompetencji. ZRK jako źródło wiedzy o ścieżkach dochodzenia do kwalifikacji oraz możliwości potwierdzania osiągniętych efektów uczenia się

8 Korzyści dla pracodawców  Pomoc w poszerzeniu zakresu rekrutacji pracowników,  Unikanie kosztownych błędów w procesie dodatkowych szkoleń,  Pomoc w diagnozowaniu nabytych kwalifikacji,  Ułatwienie w ustalaniu możliwych ścieżek zdobywania kwalifikacji,  Pomoc w kierowaniu rozwojem kadry pracowniczej,  Pomoc branżom w określaniu wymagań dotyczących jakości kwalifikacji. ZRK jako źródło wiedzy o kompetencjach związanych z kwalifikacjami oraz możliwościach osiągania wybranych kwalifikacji Rola Rad Sektorowych w obszarze monitorowania jakości kwalifikacji w ZRK

9 Korzyści dla instytucji uczących i kształcących  Nowe możliwości działania w ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji  Nowa grupa uczących się, otwarcie na kształcenie dorosłych  Nowe możliwości pracy dla praktyków kształcenia  Narzędzie rozwoju i dywersyfikacji

10 Projekt systemowy „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Badań Edukacyjnych Biuro Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel.: (22) 241 71 70, e-mail: krkbiuro@ibe.edu.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google