Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego listopad 2012 POMOC PUBLICZNA Podstawowe zagadnienia POMOC PUBLICZNA Podstawowe zagadnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego listopad 2012 POMOC PUBLICZNA Podstawowe zagadnienia POMOC PUBLICZNA Podstawowe zagadnienia."— Zapis prezentacji:

1

2 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

3 listopad 2012 POMOC PUBLICZNA Podstawowe zagadnienia POMOC PUBLICZNA Podstawowe zagadnienia

4

5

6

7

8 Pomoc publiczna Przedsiębiorca /Działalność gospodarcza  Przedsiębiorca - oferujący towar i/lub usługi na rynku bez względu na formę organizacyjną i prawną jej prowadzenia, sposób finansowania, wielkość, występowanie zarobkowego charakteru działalności, itd., (art.1 Załącznika do Zalecenia Komisji 2003/361/WE),  Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany, polegający na sprzedaży dóbr i usług (art.2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),  Działalność gospodarcza powinna mieć charakter ekonomiczny tzn. odpłatny, aczkolwiek możliwe jest w przypadku np. fundacji, stowarzyszeń prowadzenie działalności typu non-profit, gdzie nie ma znaczenia kryterium zyskowności.  Podmiot publiczny jako Przedsiębiorca  Władze publiczne- rozumiane jako władze państwowe, regionalne i lokalne, prowadzące działalność gospodarczą można uznać za przedsiębiorstwo publiczne w rozumieniu stosownej dyrektywy Komisji Europejskiej.,  Jednostka samorządu terytorialnego (JST)prowadząca działalność polegającą np. na wynajmie nieruchomości(lokali użytkowych) w celach komercyjnych traktowana jest jako przedsiębiorstwo publiczne i tym samym może być „beneficjentem pomocy publicznej”. JST może być uznane za przedsiębiorcę gdy np. ubiega się o dofinansowanie projektu polegającego na budowie centrum sportowo- rekreacyjnego, które będzie wykorzystywane komercyjnie.

9 Pomoc publiczna Zasoby/Środki publiczne Zasoby publiczne to:  zasoby/środki finansowe,  zasoby majątkowe/rzeczowe Przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej dotyczą tylko tych działań, które wiążą się z użyciem środków publicznych (władze centralne, samorządowe, banki, fundacje, itd.); „Pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych” Środki finansowe - stanowiące pomoc publiczną mogą przybierać różne formy np.:  dotacja,  zwolnienie z podatku,  zwolnienie z opłaty,  umorzenie kar,  poręczenie,  udzielenie ze środków publicznych pożyczki lub innej formy finansowania zwrotnego,  gwarancja,  dostarczenie towarów i usług na preferencyjnych warunkach,  oddanie do korzystania mienia będącego własnością jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku itd., Zasobami publicznymi są nie tylko środki finansowe ujęte w budżecie, ale również zasoby majątkowe. O transferze zasobów publicznych można mówić wyłącznie wtedy, kiedy następuje przepływ tych zasobów między dwoma odrębnymi podmiotami > np. podmiot publiczny – podmiot publiczny, spółka prawa handlowego – podmiot publiczny( tj. Skarb Państwa, JST) <

10 Pomoc publiczna Przysporzenie /Korzyść ekonomiczna Korzyść ekonomiczna: Korzyść wymierna, której przedsiębiorca nie mógłby uzyskać w normalnych warunkach rynkowych ; koszty, które w normalnych okolicznościach byłyby ponoszone przez przedsiębiorcę. Świadczenie nieodpłatne:  korzyść finansowa bez stosownego świadczenia wzajemnego, np.: zwolnienie z podatku od nieruchomości, umorzenie zaległości podatkowej, dotacja Świadczenie odpłatne:  świadczenie odpłatne ze świadczeniem wzajemnym, lecz na warunkach korzystniejszych na rynku (np.: zakup gruntu od gminy poniżej cen rynkowych, pożyczka z preferencyjnym oprocentowaniem, sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego poniżej ceny rynkowej. Korzyść –Przysporzenie ; Przez przysporzenie należy rozumieć wszelką korzyść ekonomiczną, pojęcie „ przysporzenia” jest więc szersze niż pojęcia „przychód” czy też „zysk”. Przykładowo-udzielenie przez budżet państwa gwarancji kredytowej danemu przedsiębiorcy nie skutkuje powstaniem u tego przedsiębiorcy przychodu ani tym bardziej zysku; jednakże gwarancja ta stanowi dla przedsiębiorcy korzyść ekonomiczną-dzięki niej może on otrzymać kredyt, którego w przeciwnym razie by nie otrzymał. Przesłanką wystąpienia pomocy publicznej nie jest jakiekolwiek przysporzenie, lecz jedynie takie przysporzenie, które następuje na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe.

11 Pomoc publiczna Selektywność Selektywność:  uprzywilejowanie określonego przedsiębiorstwa np. ograniczenie pomocy do danego terytorium, sektora gospodarki, wielkości przedsiębiorstw lub niektórych towarów/gałęzi produkcji,  W przypadku infrastruktury o charakterze otwartego, niedyskryminacyjnego dostępu (na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych podmiotów)nie wystąpi pomoc publiczna. Pomoc publiczna wystąpi, jeśli infrastruktura służy ograniczonej liczbie przedsiębiorstw bądź jest udostępniana na zasadach dyskryminujących(różnicowanie warunków korzystania z infrastruktury w zależności od podmiotu) Transfer zasobów publicznych jest więc selektywny gdy uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr, faworyzuje określone podmioty (ang.’ undertaking’). W szczególności pomocą publiczną może być transfer zasobów publicznych dokonany na rzecz podmiotów takich jak organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje etc.), a nawet jednostki samorządu terytorialnego (wykonujące działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego). Podsumowując selektywność pomocy publicznej to skierowanie jej w stosunku do: o konkretnego i określonego podmiotu gospodarczego, o grupy podmiotów działającej w określonym sektorze gospodarki, o podmiotów gospodarczych działających w określonym regionie kraju, o produkcji lub obrotu określonymi rodzajami towarów lub usług

12 Pomoc publiczna Zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji Zakłócenie konkurencji to:  pomoc –wpływ na konkurencję i wymianę handlową, którą otrzymuje Przedsiębiorca a która grozi zakłóceniem lub groźbą zakłócenia konkurencji. Na gruncie orzecznictwa europejskiego, poza działalnością monopoli naturalnych, każdy inny podmiot może napotkać na potencjalnego konkurenta, a co za tym idzie, każde wsparcie może potencjalnie konkurencję zakłócić. Podsumowując, w pozostałych przypadkach, przy dofinansowaniu przedsiębiorcy możemy mieć potencjalnie do czynienia z udzielaniem pomocy publicznej.  Zakłócenie konkurencji dotyczy zarówno aktualnie istniejącej konkurencji jak i zakłóceń w zakresie konkurencji potencjalnej (np. gdy dany środek pomocowy będzie skutkował innymi trudnościami w wejściu na rynek dla przedsiębiorstw, które dopiero zechcą w nim uczestniczyć).

13 Pomoc publiczna Wpływ na handel wewnątrz- wspólnotowy Pojęcie handlu wewnątrzwspólnotowego:  szeroko rozumiane aspekty międzynarodowej wymiany gospodarczej w tym: przepływy kapitału na obszarze UE Wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy: KE nigdy nie określiła żadnych reguł, kryteriów wyróżniających kwestię wpływu na handel wewnątrzunijny. Kwestie wpływu na handel są rozpatrywane indywidualnie. W warunkach jednolitego rynku europejskiego stosunkowo rzadko występują sytuacje, w których wsparcie udzielone danemu podmiotowi, wykonującemu działalność w warunkach konkurencji, nie wywarłoby w ogóle takiego wpływu. Niemniej jednak, jeśli można z całą pewnością stwierdzić, że podmiot, do którego transferowane są zasoby publiczne, działa wyłącznie na rynku lokalnym, to taki transfer nie stanowi pomocy publicznej Uznanie, że dany środek nie ma wpływu na wewnątrz- wspólnotową wymianę handlową, wymaga przede wszystkim wykazania, że:  pomoc nie prowadzi do przyciągnięcia inwestycji do danego regionu,  towary wytwarzane/usługi świadczone przez beneficjenta mają charakter lokalny lub ich atrakcyjność jest ograniczona do określonego obszaru geograficznego,  wpływ na konsumentów z sąsiednich państw członkowskich jest jedynie marginalny,  udział rynkowy beneficjenta jest minimalny bez względu na zastosowaną definicję rynku właściwego oraz beneficjent nie należy do większej grupy przedsiębiorstw.

14 Natomiast dla sektora transportu drogowego wynosi on 100 tys. Euro. W celu uzyskania pomocy de minimis ważnym jest aby podmiot nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej Pomoc de minimis W myśl przepisów graniczną kwotą pomocy de minimis jest 200 tys. Euro w ciągu trzech kolejnych lat (budżetowych) OGRANICZENIA

15 Jednym ze sposobów udzielania pomocy o której mowa wyżej jest udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą. W tym celu konieczne jest spełnienie przesłanek wynikających z: Jednym ze sposobów udzielania pomocy o której mowa wyżej jest udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą. W tym celu konieczne jest spełnienie przesłanek wynikających z: 1. - prawa krajowego tj. w oparciu o przepisy art.67a Ordynacji podatkowej (ulgi w postaci umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty) w związku z art.67b 2. - przepisów prawa europejskiego w tym postanowień rozporządzenia Komisji (WE) w sprawie stosowania art.87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis Pamiętaj ! – Prawo Wspólnotowe wraz z jego dotychczasowym dorobkiem ma pierwszeństwo przed normami prawa krajowego

16 1. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dostępny na stronach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zakładka BIP / pomoc publiczna 2. Sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (dotyczy podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe w oparciu o ustawę o rachunkowości) 3. Danych dotyczących pomocy de minimis z 3 kolejnych lat: * wszystkich zaświadczeń albo * oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, bądź * oświadczenia negatywnego ( o nieotrzymaniu takiej pomocy ) (powyższe reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej)

17 Uchwała Nr V/52/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (dostępna w BIP UMPT). Uchwała obowiązuje do 31.12.2013r.

18 Uwaga: powyższa uchwała nie dotyczy działalności handlowej

19

20

21

22

23

24 Nastąpi wówczas rewizja rozporządzenia de minimis oraz zostaną m.in. uproszczone reguły i czas podejmowania decyzji. Wtedy powstanie możliwość podjęcia nowej uchwały odpowiadającej zmienionym zasadom udzielania pomocy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i realizacji nowych inwestycji. Jednak do tego czasu prosimy pamiętać, że w świetle obowiązującej Uchwały Rady Miasta nr V/52/07 wniosek należy złożyć najpóźniej do 31.12.2013r.

25 materiał przygotowany przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych kontakt: tel. +48 44 732 77 69 Zenona Jureńczyk, Robert Biegański Uwaga: Podstawowe informacje dotyczące pomocy publicznej oraz wykazy aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie dostępne są na stronach internetowych: www.uokik.gov.pl, www.minrol.gov.pl, www.europa.eu.int Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego listopad 2012 POMOC PUBLICZNA Podstawowe zagadnienia POMOC PUBLICZNA Podstawowe zagadnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google