Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki Szczecin, 24.03.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki Szczecin, 24.03.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki Szczecin, 24.03.2010 r.

2 Fotokataliza

3 Fotokody

4 Diagnoza innowacyjności w województwie Zachodniopomorskim -oczekiwanie dot. wsparcia z zakresu innowacji dla firm, -niewystarczająca współpraca między instytucjami otoczenia biznesu oraz pozostałymi uczestnikami regionalnej sceny innowacji, -mała liczba oddolnych inicjatyw klastrowych.

5 Problemy przedsiębiorców w codziennej działalności Brak dostępu do źródeł finansowania Niezrozumienie się świata nauki i świata gospodarki (niedostosowanie badań naukowych do potrzeb rynku) Utrudnienia w pozyskiwaniu nowych pracowników Brak świadomości o innowacyjnych rozwiązaniach

6 Cel I osi priorytetowej RPO WZ Gospodarka – Innowacje – Technologie podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, w szczególności wzrost poziomu inwestycji w sektorze MSP, atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz rozwój sieci powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki, badań i rozwoju.

7 Cele projektu: -promocja idei przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych warunków do rozwijania przedsiębiorczości, -promocja innowacyjności i roli innowacyjnych rozwiązań w rozwoju przedsiębiorstw oraz wpływ na gospodarkę regionu, -współpraca z podmiotami działającymi na regionalnym rynku przedsiębiorczości (uczelnie, inkubatory, stowarzyszenia, organizacje pracodawców, JST),

8 Cele projektu -wspieranie i promocja inicjatyw klastrowych, -wspieranie i promocja działań na rzecz połączenia świata nauki i gospodarki, -bieżąca analiza trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych w regionie.

9 Opis projektu: W ramach projektu przewiduje się utworzenie Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki, które świadczyć będzie usługi wspomagające przedsiębiorczość w województwie zachodniopomorskim. W ramach funkcjonowania Centrum świadczone będą: 1)Innowacyjne wyspecjalizowane doradztwo w zakładaniu działalności gospodarczej oraz monitoring przedsiębiorczości, 2)Branżowo ukierunkowane usługi doradcze, kooperacyjne, informacyjne i promocyjne, 3) Transfer technologii, 4) Wsparcie inicjatyw klastrowych, 5) Wsparcie przedsiębiorców woj. zach. we wchodzeniu na nowe rynki.

10 - Monitoring przedsiębiorczości; wizualizacja informacji na temat stanu, zagęszczenia i rozkładu przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii, ale także ocena szans i zagrożeń biznesu, wskazanie źródeł dotacji, porady prawne, podatkowe, księgowe oraz marketingowe. - Zespół ekspertów (PIG, Uczelnie Wyższe) świadczący usługi związane ze specyfiką procesów gospodarczych naszego regionu, wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą oraz opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorczości w danej branży, Innowacyjne wyspecjalizowane doradztwo w zakładaniu działalności gospodarczej oraz monitoring przedsiębiorczości

11 Branżowo ukierunkowane usługi doradcze, kooperacyjne, informacyjne i promocyjne - Baza studentów i absolwentów zainteresowanych stażem/praktyką oraz pracodawców z konkretnych branż chcących pozyskać stażystów. - Bank Innowacyjności: warsztaty przyszłych przedsiębiorców i młodych naukowców, którzy będą mogli przedstawić innowacyjny biznes czy nowatorskie podejście do biznesu - Powstanie platformy internetowej wyposażonej w innowacyjne narzędzia: -Informacje biznesowe -Doradztwo dot. wykorzystania ICT w działalności gospodarczej -Dział współpracy -Prowadzenie szkoleń oraz doradztwo metodą e- learningu źródeł dotacji, porady prawne, podatkowe księgowe i marketingowe

12 Transfer technologii - Zespół ekspertów (pracownicy naukowi + eksperci branżowi PIG) świadczący usługi m.in. audyt technologiczny, studia wykonalności, adaptacji istniejących rozwiązań, opracowania nowego rozwiązania, oferowania dodatkowych technologii i usług o charakterze informacyjno-doradczym. - Punktu konsultacyjny (Nauki i Gospodarki): porady z zakresu implementacji wyników badań naukowych na potrzeby zachodniopomorskich przedsiębiorców. Odbywać się będą indywidualne spotkania naukowców z przedsiębiorcami przy współuczestnictwie animatorów.

13 Wsparcie inicjatyw klastrowych - opracowanie i wykonanie bazy danych klastrów, - komunikaty, informacje branżowe, trendy w ekonomii i technologii umieszczane na forum internetowym Centrum, - organizowanie spotkań integrujących środowisko klastrów, - działania na rzecz współpracy między członkami klastrów oraz instytucjami zewnętrznymi, - współpraca klastrów z przedstawicielami zaplecza badawczo- rozwojowego, - pozyskiwanie inwestorów zagranicznych dla działań inwestycyjnych w klastrach, - wyszukiwanie międzynarodowych spotkań i delegacji klastrowych

14 Wsparcie przedsiębiorców w województwie zachodniopomorskim we wchodzeniu na nowe rynki - poszukiwanie kontrahentów na rynkach zagranicznych, - promocja oferty firm na rynkach zagranicznych, - wypełnianie wniosków o dofinansowanie na wyjazd na targi międzynarodowe, - wypełnianie wniosków na wyjazd na misję gospodarczą, - tłumaczenie ofert kooperacyjnych, - organizacja międzynarodowych giełd kooperacyjnych.

15 Grupa docelowa: –Przedsiębiorstwa –Pracownicy przedsiębiorstw –Uczelnie –Jednostki naukowe –Pracownicy naukowi jednostek naukowych –Pracownicy naukowi i naukowo- dydaktyczni uczelni –Doktoranci, absolwenci i studenci uczelni i jednostek naukowych

16 Zakres zadań realizowanych w ramach projektu 1. Prace modernizacyjne i przebudowa infrastruktury 2. Zakup mebli do pomieszczeń Centrum 3. Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego na potrzeby Centrum 4. Zakup oprogramowania i systemów informatycznych na potrzeby Centrum.

17 Istniejąca infrastruktura przy Al. Wojska Polskiego 86 przed realizacją projektu

18

19

20 Wizualizacja infrastruktury zrealizowanego projektu przy Al. Wojska Polskiego 86

21

22

23 Zakładane rezultaty: 600- osób skorzysta z doradztwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, 50- osób zostanie skierowanych na staż/praktykę do firm, 240- osób weźmie udział w warsztatach w ramach BI, 2900- ilość osób skorzysta z informacji dostępnych na platformie internetowej oraz szkoleń i doradztwa za pomocą e-lerningu,

24 115- ilość przedsiębiorstw korzystających ze specjalistycznych konsultacji, 30- ilość znalezionych kontrahentów na rynkach zagranicznych z którymi nawiązano współpracę, 140- ilość przedsiębiorców, którym wypełniono wnioski o dofinansowanie na wyjazd na targi lub misje, 97- ilość przedsiębiorców korzystających z tłumaczenia ofert kooperacyjnych.

25 Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje- Technologie Działanie 1.2. Innowacje i transfer technologii Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu Tytuł projektu: Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki Instytucja odpowiedzialna za realizację: Północna Izba Gospodarcza Miejsce realizacji projektu: Gmina Miasto Szczecin Data rozpoczęcia realizacji projektu: 31 listopad 2010 rok Data zakończenia realizacji projektu: 31 lipiec 2012 rok Całkowity koszt projektu w mln PLN: 2 500 000 PLN

26 Dziękuję za uwagę Północna Izba Gospodarcza Al. Wojska Polskiego 164 71-335 Szczecin tel./fax. 091 486 07 65 e-mail: biuro@izba.info www.izba.info


Pobierz ppt "Projekt Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki Szczecin, 24.03.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google