Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Strączkowski. „podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa’’ Źródło Encyklopedia PWN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Strączkowski. „podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa’’ Źródło Encyklopedia PWN."— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Strączkowski

2 „podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa’’ Źródło Encyklopedia PWN

3 Zatem infrastruktura to zbiór podstawowych budowli i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania jako całości gospodarki i społeczeństwa np.. Istnieje infrastruktura społeczna i techniczna jako podstawowe rodzaje infrastruktury.

4 1.W skład infrastruktury społecznej wchodzą budynki użyteczności publicznej. Czyli wszystkie budynki albo ich części przeznaczone dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty i szkolnictwa wyższego, edukacji, opieki zdrowotnej, takie jak: przychodnie zdrowia i szpitale, opieki socjalnej i społecznej (domy dziennego pobytu emeryta, żłobki), obsługi bankowej, pocztowej, itd…

5 2.W skład infrastruktury technicznej wchodzą : infrastruktura komunalna (wodociągi, gazociągi, sieć elektrycznan np. zużycie wody gazu itd..) infrastruktura telekomunikacyjna (sieć telefoniczna, radiostacje itp.) infrastruktura transportowa (drogi, dworce drogi kolejowe, drogi wodne, porty itp.)

6 ”to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców”.

7 Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy 1.zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, 2.łączności, 3.sieci teleinformatycznych, 4.finansowe, 5.zaopatrzenia w żywność, 6.zaopatrzenia w wodę, 7.ochrony zdrowia, 8.transportowe, 9.ratownicze, 10.zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, 11.produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

8 „to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. ’’ Zródło : http://rcb.gov.pl/infrastruktura-krytyczna/

9 jest ustalić wobec jakiego scenariusza zagrożenia stoimy obecnie i jakie spotkamy w przyszłości’’. „ Trudno jest ustalić wobec jakiego scenariusza zagrożenia stoimy obecnie i jakie spotkamy w przyszłości’’. „ Przewidywanie przyszłego poziomu zagrożeń dla infrastruktury krytycznej jest niezwykle trud ”. „ Przewidywanie przyszłego poziomu zagrożeń dla infrastruktury krytycznej jest niezwykle trudne ”. ’’. „ To, co uważa się za możliwe trzeba oceniać w połączeniu z tym, co uważamy za prawdopodobne i na tej podstawie wybierać odpowiednie środki ochronne ’’. Źródło: dr inż. Ryszard PIWOWARCZYK OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJOCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

10 Jako europejska infrastruktura krytyczna, zgodnie z art. 1 to infrastruktura zlokalizowana na terytorium państw członkowskich, której zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie

11 Kryteria w zakresie rozpoznawania EIK, zgodnie z Dyrektywami, podzielone są na dwie grupy: 1)kryteria sektorowe – charakteryzujące ilościowo lub podmiotowo parametry infrastruktury, która po ich spełnieniu może zostać zaliczona do infrastruktury krytycznej, 2)kryteria przekrojowe – oparte na rozmiarze strat wynikłych z zakłócenia lub zniszczenia danej infrastruktury, które zostały podzielone na: kryterium ofiar w ludziach – oceniane w odniesieniu do ewentualnej liczby ofiar śmiertelnych lub liczby rannych, kryterium skutków ekonomicznych – oceniane w odniesieniu do wielkości strat ekonomicznych lub pogorszenia towarów lub usług, w tym potencjalnych skutków ekologicznych. kryterium skutków społecznych – oceniane w odniesieniu do wpływu na zaufanie opinii publicznej, cierpień fizycznych i zakłócenia codziennego życia, w tym utraty podstawowych usług.

12 Lektura Infrastruktura krytyczna Encyklopedia PWN OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ dr inż. Ryszard PIWOWARCZYK Europejski program ochrony infrastruktury krytycznej Tomasz Szewczyk Web http://rcb.gov.pl/infrastruktura-krytyczna/

13


Pobierz ppt "Grzegorz Strączkowski. „podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa’’ Źródło Encyklopedia PWN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google