Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Strączkowski. „podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa’’ Źródło Encyklopedia PWN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Strączkowski. „podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa’’ Źródło Encyklopedia PWN."— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Strączkowski

2 „podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa’’ Źródło Encyklopedia PWN

3 Zatem infrastruktura to zbiór podstawowych budowli i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania jako całości gospodarki i społeczeństwa np.. Istnieje infrastruktura społeczna i techniczna jako podstawowe rodzaje infrastruktury.

4 1.W skład infrastruktury społecznej wchodzą budynki użyteczności publicznej. Czyli wszystkie budynki albo ich części przeznaczone dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty i szkolnictwa wyższego, edukacji, opieki zdrowotnej, takie jak: przychodnie zdrowia i szpitale, opieki socjalnej i społecznej (domy dziennego pobytu emeryta, żłobki), obsługi bankowej, pocztowej, itd…

5 2.W skład infrastruktury technicznej wchodzą : infrastruktura komunalna (wodociągi, gazociągi, sieć elektrycznan np. zużycie wody gazu itd..) infrastruktura telekomunikacyjna (sieć telefoniczna, radiostacje itp.) infrastruktura transportowa (drogi, dworce drogi kolejowe, drogi wodne, porty itp.)

6 ”to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców”.

7 Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy 1.zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, 2.łączności, 3.sieci teleinformatycznych, 4.finansowe, 5.zaopatrzenia w żywność, 6.zaopatrzenia w wodę, 7.ochrony zdrowia, 8.transportowe, 9.ratownicze, 10.zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, 11.produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

8 „to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. ’’ Zródło :

9 jest ustalić wobec jakiego scenariusza zagrożenia stoimy obecnie i jakie spotkamy w przyszłości’’. „ Trudno jest ustalić wobec jakiego scenariusza zagrożenia stoimy obecnie i jakie spotkamy w przyszłości’’. „ Przewidywanie przyszłego poziomu zagrożeń dla infrastruktury krytycznej jest niezwykle trud ”. „ Przewidywanie przyszłego poziomu zagrożeń dla infrastruktury krytycznej jest niezwykle trudne ”. ’’. „ To, co uważa się za możliwe trzeba oceniać w połączeniu z tym, co uważamy za prawdopodobne i na tej podstawie wybierać odpowiednie środki ochronne ’’. Źródło: dr inż. Ryszard PIWOWARCZYK OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJOCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

10 Jako europejska infrastruktura krytyczna, zgodnie z art. 1 to infrastruktura zlokalizowana na terytorium państw członkowskich, której zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie

11 Kryteria w zakresie rozpoznawania EIK, zgodnie z Dyrektywami, podzielone są na dwie grupy: 1)kryteria sektorowe – charakteryzujące ilościowo lub podmiotowo parametry infrastruktury, która po ich spełnieniu może zostać zaliczona do infrastruktury krytycznej, 2)kryteria przekrojowe – oparte na rozmiarze strat wynikłych z zakłócenia lub zniszczenia danej infrastruktury, które zostały podzielone na: kryterium ofiar w ludziach – oceniane w odniesieniu do ewentualnej liczby ofiar śmiertelnych lub liczby rannych, kryterium skutków ekonomicznych – oceniane w odniesieniu do wielkości strat ekonomicznych lub pogorszenia towarów lub usług, w tym potencjalnych skutków ekologicznych. kryterium skutków społecznych – oceniane w odniesieniu do wpływu na zaufanie opinii publicznej, cierpień fizycznych i zakłócenia codziennego życia, w tym utraty podstawowych usług.

12 Lektura Infrastruktura krytyczna Encyklopedia PWN OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ dr inż. Ryszard PIWOWARCZYK Europejski program ochrony infrastruktury krytycznej Tomasz Szewczyk Web

13


Pobierz ppt "Grzegorz Strączkowski. „podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa’’ Źródło Encyklopedia PWN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google