Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 29 listopad 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 29 listopad 2011r."— Zapis prezentacji:

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 29 listopad 2011r.

2 2 Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów przy udziale partnera prywatnego (Przedsięwzięcie) PROGRAM PREZENTACJI 1. Lokalizacja Przedsięwzięcia 2. Cele Przedsięwzięcia 3. Zakres Przedsięwzięcia 4. Historia Przedsięwzięcia 5. Etapy Przedsięwzięcia 6. Model PPP dla Przedsięwzięcia 7. Wizualizacje koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 8. Korzyści z realizacji Przedsięwzięcia

3 3 1. Lokalizacja Przedsięwzięcia (I) 3  Przedsięwzięcie powstanie na obszarze: ponad 17 tys. m 2 zlokalizowanych w centrum Sopotu pomiędzy ulicami Podjazd, Kościuszki i Kolejową.  Obecnymi właścicielami nieruchomości, na których będzie realizowane Przedsięwzięcie, są: Miasto Sopot - prawo własności; Skarb Państwa – nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.

4 4 1. Lokalizacja Przedsięwzięcia (II) Źródło: UM Sopot

5 5 2. Cele Przedsięwzięcia  Rewitalizacja zabudowy w centrum Sopotu  Przebudowa gminnych dróg, wybudowanie nowych parkingów, usprawnienie organizacji ruchu drogowego  Poprawa jakości terenów zieleni gminnej  Usprawnienie transportu zbiorowego  Rozwój turystyki, w tym terenów rekreacyjnych  Zwiększenie efektywności gospodarowania gminnymi i kolejowymi obiektami oraz urządzeniami użyteczności publicznej  Promocja Miasta Sopot oraz PKP

6 6 3. Zakres Przedsięwzięcia Planowany zakres Przedsięwzięcia, zgodnie z zapisami miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego:  kompleks budynków o funkcjach handlowo – usługowo - biurowych z funkcją dworca ok. 300 - 500 m2  hotel ** lub ***  dwupoziomowe parkingi podziemne, na minimum 240 miejsc parkingowych i dodatkowo parking naziemny  sprowadzenie ruchu kołowego w pobliżu dworca PKP pod ziemię oraz wybudowanie drogi wyprowadzającej ruch z parkingów podziemnych  modernizacja układu komunikacyjnego, która utworzy z terenów przydworcowych integracyjny węzeł komunikacyjny dla komunikacji pieszej, samochodowej, autobusów miejskich, kolei SKM i kolei dalekobieżnej  rewitalizacja oraz stworzenie nowych terenów zielonych

7 7 4. Historia Przedsięwzięcia (I) 2008 Gmina Miasta Sopotu i PKP S.A. zawarły porozumienie, które miało za zadanie doprowadzić do wspólnej realizacji Przedsięwzięcia 2009  zgodnie z zawartym Porozumieniem dokonano wyboru doradcy prawnego – SALANS i ekonomiczno – biznesowego Investment Support, z którymi zawarto umowy  Doradcy rozpoczęli analizy wariantów realizacji Przedsięwzięcia

8 8 4. Historia Przedsięwzięcia (II) 2010  Urząd Miasta Sopotu zorganizował Forum dla Inwestorów, podczas którego partnerzy prywatni potencjalnie zainteresowani Przedsięwzięciem mieli możliwość zapoznania z projektem od strony funkcjonalno – użytkowej, jak i wariantami jego realizacji  Konsekwencją Forum stały się indywidualne spotkania z wieloma inwestorami, organizowane przy współudziale PKP S.A. oraz doradcy prawnego i ekonomicznego, na których przedstawiciele firm prezentowali własne spostrzeżenia i oczekiwania wobec Przedsięwzięcia.  po przeprowadzonych konsultacjach z inwestorami oraz na podstawie analiz doradcy biznesowego „Analizy finansowo -ekonomicznej modelu wykonalności przedsięwzięcia” oraz doradcy prawnego „Analizy prawno- podatkowej wybranych przez zleceniodawcę wariantów w związku z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia” zarówno Gmina Miasta Sopotu jak i PKP S.A. kierując się min. najkorzystniejszym dla nich rachunkiem ekonomicznym, zdecydowali o realizacji Wariantu, pt. „Partnerstwo publiczno – prywatne bez zawiązania spółki celowej ppp, gdzie miasto jest jedynym podmiotem publicznym”

9 9 4. Historia przedsięwzięcia (III) 2010  Zarząd PKP S.A. zaakceptował Wariant realizacji Przedsięwzięcia  30 kwietnia 2010 r. - Rada Miasta Sopotu podjęła uchwały w sprawie wszczęcia procedury i realizacji Przedsięwzięcia  15 czerwca 2010 r. - ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane i usługi wraz z opisem potrzeb i wymagań podmiotu publicznego zostało udostępnione w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z terminem na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na 9 września 2010 r.

10 10 4. Historia Przedsięwzięcia (IV)  w wyznaczonym terminie wpłynęły dwa wnioski: Bałtyckiej Grupa Inwestycyjnej S.A. z siedzibą w Gdańsku i GRRES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  obaj kandydaci zostali zaproszeni do udziału w negocjacjach  w celu przeprowadzenia postępowania na wybór inwestora prywatnego, w tym do prowadzenia negocjacji powołana została Komisja Przetargowa, w skład której wchodzili pracownicy Urzędu Miasta posiadający specjalistyczną wiedzę oraz dwóch przedstawicieli PKP S.A. Na potrzeby prac komisji zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu określono regulamin prac Komisji.  w celu pozyskania informacji specjalnych komisja powoływała biegłych, którymi byli, m.in. doradcy prawni i ekonomiczni

11 11 4. Historia Przedsięwzięcia (V) 2011  po zakończeniu trwających blisko rok negocjacji, obie firmy zostały w dniu 10 czerwca 2011r. zaproszone do składania ofert. Wraz z zaproszeniem przesłano Opis Warunków Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz projekt Umowy PPP. Ostateczny termin na złożenie ofert wraz z koncepcją architektoniczno – urbanistyczną wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2011 r.  Kryteria oceny ofert: 1. Podział zadań i ryzyk związanych z przedmiotowym Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym – 20 %; 2. Ocena koncepcji urbanistyczno – architektonicznej obiektów w skali 1:200- 45%; 3. Wielkość płatności gotówkowej na rzecz Podmiotu Publicznego -20%; 4. Termin realizacji Fazy Inwestycyjnej Przedsięwzięcia -15%  BGI SA oraz GRRES Sp. Z o.o. przed złożeniem ofert, wystosowały do Miasta szereg dodatkowych pytań związanych zarówno z Umową PPP jak i Opisem Warunków PPP  W wyniku oceny ofert oferta firmy GRRES Sp. z o.o. nie została dopuszczona do oceny i porównania ze względu na niespełnienie warunków formalnych i dokonano wyboru oferty BGI S.A.

12 12 5. Etapy Przedsięwzięcia (I) Etapy zakończone  PKP i Miasto zawierają Porozumienie – w tym umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości i zamiany (2008)  Miasto organizuje i przeprowadza procedurę wyboru Partnera prywatnego w trybie ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (2010-2011)

13 13 5. Etapy Przedsięwzięcia (II) Etapy planowane  Miasto i Partner prywatny zawierają Umowę PPP – w tym umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości  Partner prywatny przygotowuje inwestycję do realizacji, w tym zapewnia finansowanie  PKP i Miasto zawierają przyrzeczoną umowę sprzedaży i zamiany nieruchomości  Miasto ujednolica tytuł prawny do nieruchomości (opcjonalnie)  Miasto i Partner prywatny zawierają umowę przyrzeczoną sprzedaży nieruchomości  Partner prywatny realizuje proces budowlany  PKP SA staje się właścicielem Nowego Dworca i go eksploatuje  Miasto eksploatuje przebudowany układ komunikacyjny oraz tereny zielone  Partner prywatny eksploatuje pozostałe obiekty budowlane powstałe w ramach Przedsięwzięcia oraz zarządza układem komunikacyjnym i terenami zielonymi

14 14 6. Model PPP dla Przedsięwzięcia (I)

15 15 7. Wizualizacje koncepcji architektoniczno – urbanistycznej BGI S.A. (I)

16 16 7. Wizualizacje koncepcji architektoniczno – urbanistycznej BGI S.A. (II)

17 17 7. Wizualizacje koncepcji architektoniczno – urbanistycznej BGI S.A. (III)

18 18 8. Korzyści z realizacji Przedsięwzięcia (I) Inwestor prywatny  dostęp do atrakcyjnych gruntów w Sopocie  nowoczesne powierzchnie handlowo – usługowe  korzyść finansowa w postaci zwrotu z zaangażowanego kapitału PKP S.A.  nowoczesny i funkcjonalny dworzec kolejowy  intensyfikacja ruchu kolejowego  możliwość obsługi zwiększonego ruchu kolejowego

19 19 8. Korzyści z realizacji Przedsięwzięcia (II) Miasto  Rewitalizacja centralnej części Sopotu  Zmodernizowany układ komunikacyjny  Większa liczba miejsc parkingowych  Zrewitalizowane tereny zielone  Zmodernizowany dworzec kolejowy  Intensyfikacja turystyki  Wzrost atrakcyjności i znaczenia Sopotu

20 20 Kontakt  Anita Sałek Radca Prawny Urząd Miasta Sopotu tel: 058 52 13 799 e-mail: anita.salek@um.sopot.pl  Regina Kaszkur Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta Urząd Miasta Sopotu tel. 58 52 13 796 e-mail: strategia@sopot.pl


Pobierz ppt "ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 29 listopad 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google