Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec” Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec” Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 „Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec” Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

2 Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego przyjęty uchwałą nr LXXVII/1168/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010r. Zakłada tworzenie: Dzielnicowych Zespołów Koordynacyjnych – Społecznych Rad Bezpieczeństwa utworzonych przy Komisariatach Miejskich Policji w Poznaniu i działających przy wiodącej roli Komendanta Komisariatu, w skład których wchodzą przedstawiciele rad osiedli, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz w zależności od potrzeb innych miejskich jednostek organizacyjnych.

3 Poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania w okolicy swojego zamieszkania. Dane z Raportu „Poczucie bezpieczeństwa poznaniaków oraz poziom przestępczości w Poznaniu…” przeprowadzonych przez Centrum Badania Jakości Życia w grudniu 2011 roku.

4 Opis miejsca, w którym doszło do aktu przemocy, przestępstwa lub wykroczenia. Dane z Raportu „Poczucie bezpieczeństwa poznaniaków oraz poziom przestępczości w Poznaniu…” przeprowadzonych przez Centrum Badania Jakości Życia w grudniu 2011 roku.

5 Zjawiska patologiczne oraz przestępcze w przestrzeni sąsiedztwa

6 Podmioty uczestniczące w realizacji programu: Stali uczestnicy zespołu: -Komenda Miejska Policji w Poznaniu, -Samorządy Pomocnicze, -Komisariaty Policji (zgodnie z podziałem terytorialnym rad osiedli) -Straż Miejska Miasta Poznania; -Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; Podmioty zapraszane do współpracy (zgodnie z potrzebami): -Placówki oświatowo – wychowawcze; - Organizacje pozarządowe.

7 Podstawowe cele Programu: Tworzenie map zagrożeń; Obniżenie stopnia przestępczości; Ograniczenie zjawisk powodujących uciążliwość dla mieszkańców w życiu codziennym; Zainicjowanie, a następnie rozwijanie współpracy między społecznością lokalną a jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście (wypracowanie poczucia współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa na terenie dzielnicy); Realizowanie założeń tworzenia „Bezpiecznych przestrzeni” na szczeblu lokalnym; Wspólne wytypowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i konsekwentne realizowanie (zadania winny być dopasowane do stanu możliwości organizacyjnych jednostek je realizujących);

8 Przewidywane rezultaty: Zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości; Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie subiektywnego poczucia zagrożenia; Ograniczenie zjawisk patologii społecznych; Włączenie mieszkańców do realizacji zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa; Budowa wzajemnego zaufania i więzi społecznych w ramach danej społeczności lokalnej; Nawiązanie stałej współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie wypracowania i wdrażania strategii zapobiegania przestępczości;

9 Okres i sposób realizacji: Cykliczne spotkania (raz w miesiącu) w Komisariatach Policji stałych zespołów w skład których wejdą: -Komendant Komisariatu Policji; -Przedstawiciel Rady Osiedla; -Kierownicy Referatów Straży Miejskiej Miasta Poznania; -Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Każdy członek zespołu ma możliwość zgłoszenia przedsięwzięcia do realizacji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego; Zespół będzie uzgadniał jedno lub kilka priorytetowych przedsięwzięć do realizacji w danym miesiącu, przy czym w przypadku braku porozumienia co do wyboru zadania, głos decydujący będzie miał Komendant Komisariatu Policji;

10 Podczas spotkań uzgadnianie będą możliwe do zrealizowania przez poszczególne podmioty przedsięwzięcia zmierzające do realizacji wyznaczonego celu W przypadku niezrealizowania wyznaczonego zadania w cyklu miesięcznym, jego realizacja będzie kontynuowana aż do uzyskania oczekiwanych efektów; Realizację Programu będą nadzorować koordynatorzy powołani na szczeblu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komisariatów Policji oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Okres i sposób realizacji:

11 Wykaz zadań objętych Programem: Program zakłada zadania profilaktyczno – zapobiegawcze w zakresie: Przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich (tworzenie możliwości alternatywnego spędzania czasu wolnego dla młodzieży poprzez udoskonalanie istniejącej infrastruktury sportowej, pomoc w działalności istniejących Klubów Osiedlowych, aby stworzyć jak najszerszą ofertę dla dzieci i młodzieży; Przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez wskazanie miejsc, gdzie łamana jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a ze strony Policji i SMMP podjęcie intensywnych działań mających na celu ograniczenie tego zjawiska (zadania do realizacji powinny być wytypowane po dokładnej analizie i ocenie możliwości instytucji ich realizujących);

12 Wykaz zadań objętych Programem: Działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym: -Wskazanie rejonów, w których istnieje zagrożenie dla mieszkańców, ocena możliwości ich poprawy, możliwość ich realizacji przy wsparciu Zarządu Dróg Miejskich oraz możliwości współfinansowania przez Rady Osiedli -Prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci i młodzieży przez Policję i SMMP (wsparcie logistyczne dla tych zamierzeń przez RO i WZKiB poprzez zakup materiałów informacyjnych i gadżetów propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym); Działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa seniorów: -Akcja informacyjna dot. zagrożenia oszustwami „na wnuczka”; -Cykliczne organizowanie spotkań w Klubach Seniora, Parafiach itp. Na temat „Seniorzy - bezpieczeństwo osobiste” (propagowane wsparcie w postaci broszur oraz gadżetów promujących bezpieczeństwo).

13 Wykaz zadań objętych Programem: Prowadzenie akcji informacyjnych np. „Stop – kradzieżom kieszonkowym”, „Nie daj okazji złodziejowi” itp. Wdrażanie w życie idei tworzenia „Bezpiecznych przestrzeni” na szczeblu lokalnym: -Określenie zadań z tym związanych możliwych do realizacji we własnym zakresie.

14 Lp.Nazwa KomisariatuDataGodz. Spotkania 1KP Grunwald05.02.2013r.16:00 2KP Jeżyce06.02.2013r.16:00 3KP Stare Miasto07.02.2013r.16:00 4KP Nowe Miasto08.02.2013r.16:00 5KP Północ12.02.2013r.16:00 6KP Wilda13.02.2013r.16:00 Harmonogram wdrażania projektu na płaszczyźnie Komisariatów Policji Miasta Poznania:


Pobierz ppt "„Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec” Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google