Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2016 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2016 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2016 ROKU.
Zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r w sprawie szkolenia obronnego Warszawa, kwiecień-maj 2016 roku

2 Szkolenie obronne - to nie przekazywanie ogólnej wiedzy obronnej, lecz przygotowanie ludzi do wykonywania zadań obronnych, które są im przydzielone. Jednym z warunków skutecznej realizacji zadań obronnych przez administrację publiczną jest odpowiednie przeszkolenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych. Głównymi celami szkolenia obronnego, powinno więc być nabycie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań obronnych, podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań, poznanie procedur wykonywania zadań obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa a także kształtowanie umiejętności współdziałania z przedstawicielami sił zbrojnych.

3 UKŁAD PREZENTACJI Podstawy prawne
Zadania organów samorządu terytorialnego w zakresie szkolenia obronnego Program szkolenia obronnego Plan szkolenia obronnego Główne zamierzenia na 2016 rok Dyskusja

4 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity (Dz.U. z 2015 r. poz. 144) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r w sprawie szkolenia obronnego Wytyczne Ministra ON do szkolenia obronnego Program szkolenia obronnego województwa Program szkolenia obronnego powiatu/gminy Wytyczne wojewody do szkolenia obronnego Plan szkolenia obronnego województwa Plany szkolenia obronnego podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych Szkolenie obronne kadr administracji publicznej, organizowane są na podstawie ośmiu dokumentów: ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego, Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do szkolenia obronnego na lata… (na 6 lat/ wydawane co dwa lata), Programu szkolenia obronnego województwa …(na 6 lat/ wydawane co dwa lata), Programu szkolenia obronnego powiatu/gminy …na 3 lata/aktualizowany w latach parzystych, Wytycznych wojewody do szkolenia obronne-go (corocznie), Planu szkolenia obronnego województwa, Planach szkolenia podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

5 ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE SZKOLENIA OBRONNEGO
Koordynator szkolenia w województwie - Wojewoda Organizator szkolenia w samorządzie terytorialnym województwa - Marszałek powiatu - Starosta miasta - Burmistrz / Prezydent gminy - Wójt Celem zapewnienia zgodnej z zakładanymi kierunkami realizacji szkolenia obronnego, osiągnięcia zakładanych celów szkoleniowych, a co za tym idzie właściwego przygotowania kadr odpowiedzialnych za realizację przygotowań obronnych państwa, ustawodawca określił że koordynacje szkolenia obronnego sprawują: Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do szkolenia organizowanego przez ministrów i wojewodów; wojewodowie – w odniesieniu do szkolenia organizowanego przez marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, kierowników jednostek organizacyjnych. Do zadań koordynatorów szkolenia, należy w szczególności: wytyczanie głównych kierunków szkolenia, uzgadnianie planów szkolenia w zakresie ich terminów i tematów. Z przytoczonych powyżej zapisów rozporządzenia jednoznacznie wynika, że koordynatorem szkolenia obronnego w województwie jest wojewoda, zarówno dla organów administracji zespolonej województwa jak i wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Proces koordynacji szkolenia obronnego normowany jest w oparciu o wydawane corocznie Wytyczne wojewody do szkolenia obronnego realizowanego w danym roku kalendarzowym, w których powinny być określone sposoby oraz terminy uzgadniania rocznych planów szkolenia obronnego w zakresie terminów i tematów szkolenia (dot. wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych i nadzorowanych a także przedsiębiorców wykonujących zadania obronne) W odniesieniu do planów szkolenia uzgodnienie powinno być zrealizowane do 30 stycznia danego roku, natomiast koncepcje przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń powinny zostać uzgodnione na 30 dni przed ich rozpoczęciem. W zakresie tematyki szkolenia ważnym jest by została ona dobrana zgodnie ze specyfiką zadań obronnych realizowanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględniając jednocześnie wiodące przedsięwzięcia obronne w danym roku szkoleniowym, jak również z wniosków z przeprowadzonych kontroli.

6 ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ZAKRESIE SZKOLENIA OBRONNEGO Organy samorządowe wszystkich szczebli są zobowiązane do udziału w szkoleniach organizowanych i prowadzonych przez jednostki nadrzędne, organizowania i prowadzenia szkolenia obronnego na administrowanym terenie, opracowania i uzgodnienia planów szkolenia obronnego z wojewodą oraz typowania osób do przeszkolenia. Ponadto winny zapewnić właściwe warunki i środki finansowe do realizacji procesu szkolenia, z wyjątkiem kosztów szkolenia prowadzonego dla wójtów, starostów, marszałków, które ponosi wojewoda. Szkolenie obronne powinno być m.in. prowadzone dla organów samorządów, kierowników jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców realizujących zadania obronne. Szczególnie ważne wydaje się być przeszkolenie jak największej liczby kierowników komórek organizacyjnych w urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich i gminnych, gdyż bez świadomości i zrozumienia niezbędności realizowania przygotowań obronnych na każdym szczeblu samorządu terytorialnego, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach do spraw obronnych nie będą w stanie efektywnie wykonywać swoich zadań. Niezbędny jest tu współudział komórek organizacyjnych urzędów administracji samorządowej, których pracownicy, a także kierownicy, bardzo często nie są do tego przygotowani. Kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu winno realizowane być na podstawie zapisów rozporządzenia RM z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (obligatoryjnie) Marszałkowie i wicemarszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz ich zastępcy Dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego oraz ich zastępcy Kierownicy wojewódzkich samorządowych, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek Pracownicy jednostek organizacyjnych kierowanych przez osoby, o których mowa w pkt 1-7 Osoby zajmujące stanowiska kierownicze u przedsiębiorców wykonujących zadania obronne, a także wyznaczeni przez nich pracownicy (mogą uczestniczyć) Skierowane przez organy administracji publicznej – za zgodą tych osób Dokumentacja szkoleniowa: roczny plan szkolenia tematyczny plan szkolenia obronnego dla poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych przedłożony z miesięcznym wyprzedaniem do zatwierdzenia organizatorowi szkolenia obronnego listy obecności uczestników szkolenia obronnego (z podpisami szkolonych) Obowiązki organizatora szkolenia: opracowanie planów szkolenia oraz uzgodnienie tych planów w zakresie terminów i tematów z organem koordynującym opracowanie programów szkolenia kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu zapewnienie właściwych warunków do realizacji procesu szkolenia prowadzenie dokumentacji szkoleniowej pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia

7 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO
Częstotliwość wykonywania i aktualizacji: Województwo – opracowywany na okres sześcioletni, aktualizacja raz na dwa lata (nieparzyste) przy jednoczesnym wydłużeniu o dwa lata okresu obowiązywania, obowiązujący Starostwo, miasto, gmina – opracowywany na okres trzyletni, aktualizacja raz na dwa lata (nieparzyste) przy jednoczesnym wydłużeniu o dwa lata okresu obowiązywania, obowiązujący Uwagi – okres obowiązywania, problematyka i tematyka szkoleniowa, szata graficzna i układ dokumentu Podstawą do programowania szkolenia obronnego w województwie powinna być koncepcja realizacji zadań obronnych, uwzględniająca specyfikę, charakter oraz uwarunkowania wykonywanych zadań obronnych. Podczas programowania szkolenia obronnego, istotną rzeczą jest uwzględnienie pozycji organizatora a w przypadku województwa także koordynatora szkolenia w systemie obronnym państwa, określenie uwarunkowań miejscowych rzeczowych, potrzeb szkoleniowych wynikających m.in. oceny realizacji szkolenia obronnego oraz stopnia osiągnięcia gotowości struktur i szkolonych do realizacji powierzonych zadań. Istotną rzeczą z punktu widzenia realności i właściwego ukierunkowania szkolenia obronnego stosownie do poziomu organizacyjnego, pozycji i realizowanych zadań jest dokonanie właściwego podziału na grupy szkoleniowe obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane, wykonujące lub współuczestniczące w realizacji zadań obronnych w województwie, powiecie i gminie. Nie mniej ważnym jest uszczegółowienie problematyki szkoleń stosownie do uwarunkowań i poziomu, charakteru wykonywanych zadań obronnych, potrzeb szkoleniowych oraz możliwości szkoleniowych organizatorów szkolenia. Jednocześnie musi ona być zgodna z przyjętymi w województwie kierunkami szkolenia obronnego. W zakresie tematyki szkolenia ważnym jest by została ona dobrana zgodnie ze specyfiką zadań obronnych realizowanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględniając jednocześnie wiodące przedsięwzięcia obronne w danym roku szkoleniowym, jak również z wniosków z przeprowadzonych kontroli.

8 Tematykę szkolenia obronnego jego organizator powinien dostosować do zadań obronnych stojących przed urzędem oraz podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi czyli należy zdefiniować te zadania. Szkolenie realizuje się zgodnie z programem szkolenia. W przypadku Programu szkolenia WM na lata problematyką oraz tematyka szkolenia określona jest w załączniku nr 3 do ww. programu. Pamiętać należy w przypadku jednostek wykonujących programy szkolenia o dostosowaniu tematyki do szczebla a co za tym idzie zadań przed nią stojących. Nie planować zajęć np: z kurierami AK z tematu „Struktura polityczno-wojskowa Traktatu Północnoatlantyckiego oraz współpraca w ramach NATO”. Lub bliżej Państwa Wojewódzki Konserwator Zabytków nie planuje zajęć nt. „Zasady i sposoby opracowania planów podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa na szczeblu organu założycielskiego”. Ta tematyka jest zasadna w UM czy SP.

9 PLAN SZKOLENIA Podstawa do opracowania planu szkolenia:
program szkolenia obronnego - danej jednostki organizacyjnej wytyczne do szkolenia obronnego - wyższego szczebla (koordynatora szkolenia) plan szkolenia obronnego - wyższego szczebla (koordynatora szkolenia) ocena aktualnego poziomu wyszkolenia osób i zespołów realizujących zadania obronne

10 UWAGI DO PLANÓW SZKOLENIA. SPRAWY ORGANIZACYJNE
układ planu - opuszczanie pkt 2 podsumowanie szkolenia za ubiegły rok nie obejmowanie szkoleniem powiatowych służb, inspekcji i straży oraz gminnych jednostek organizacyjnych błędny podział grup szkoleniowych nie dostosowanie celu szkolenia powiatu (gminy/miasta) do celu szkolenia województwa nie ujmowanie przez gminy przedsięwzięcia - powiatowe ćwicz. obronne, brak cyklu zajęć przygotowujących do tego zamierzenia przemieszanie przedsięwzięć OC z obronnymi nie powiadamianie dyrektora WBZK o zmianie terminów szkoleń UZGADNIANIE PLAÓW - TERMINOWOŚĆ - PRZESYŁANIE (FORMA ELEKTRONICZNA) - POTWIERDZENIE WYKONANIA POPRAWEK Bardzo proszę o opracowywanie planów zgodnie z szatą graficzną Planu szkolenia obronnego województwa – brak pktu 2 w naszym planie wynika z faktu wydawania wytycznych (obowiązują tylko na szczeblu województwa) w których ujęte jest podsumowanie szkolenia za rok ubiegły.

11 ZAKŁADANE CELE SZKOLENIA NA LATA 2015 - 2020
W latach głównym celem szkolenia obronnego będzie kontynuacja przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych (grup operacyjnych), wchodzących w skład stanowisk kierowania do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa oraz utrzymywanie poziomu wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji zadań obronnych, zawartych w zaktualizowanych planach operacyjnych funkcjonowania województwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z Wytycznymi Ministra ON do szkolenia obronnego na lata oraz Programem szkolenia obronnego województwa na lata głównym celem szkolenia obronnego będzie……………..

12 GŁÓWNY CEL SZKOLENIOWY OSIĄGNĆ POPRZEZ
wypracowanie właściwego dla współczesnych zagrożeń modelu pracy zespołów wchodzących w skład stanowisk kierowania szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego sprawdzenie zasadności i doskonalenie przyjętej koncepcji realizacji zadań operacyjnych zawartych w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Województwa Mazowieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” zgrywanie organów administracji rządowej i samorządowej w województwie zgrywanie obsad Stanowisk Kierowania i Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego z jednostkami organizacyjnymi rządowej administracji nie zespolonej w województwie oraz organami dowodzenia Sił Zbrojnych zintensyfikowanie praktycznych i teoretycznych form szkolenia obronnego (prowadzonego także z elementami systemu militarnego) zapewniających sprawną realizację zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza Główny cel szkoleniowy w omawianym okresie 6 lat osiągnąć poprzez

13 W 2016 ROKU CELE SZKOLENIOWE OSIĄGNĄĆ POPRZEZ
realizację zadań obronnych w warunkach wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. MAZOWSZE – 16 (powiaty: grodziski, sokołowski, przysuski) wykonywanie zadań operacyjnych na szczeblu województwa, powiatu i gminy (miasta) w ramach terenowych ćwiczeń obronnych wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia militaryzacją współdziałanie pozamilitarnych ogniw obronnych szczebla wojewódzkiego z ogniwami administracji wojskowej w dziedzinie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk wykonywanie zadań obronnych na szczeblu województwa podczas podwyższania gotowości obronnej w ramach uczestnictwa w treningach sztabowych realizowanych przez WSzW pk. BUG-16 oraz PIRYT-16

14 ĆWICZENIA OBRONNE 2016 ROK Starostwo powiatowe w Legionowie wrzesień Starostwo powiatowe w Kozienicach wrzesień Starostwo powiatowe w Makowie Maz październik Starostwo powiatowe w Przasnyszu wrzesień Starostwo powiatowe w Płocku październik Starostwo powiatowe w Siedlcach wrzesień Starostwo powiatowe w Szydłowcu listopad Starostwo powiatowe w Lipsku październik Starostwo powiatowe w Płońsku czerwiec Starostwo powiatowe w Sierpcu wrzesień Starostwo powiatowe w Białobrzegach październik Starostwo powiatowe w Mławie listopad Starostwo powiatowe w Żurominie październik Urząd Miasta w Radomiu wrzesień

15 OBRONNY PAŃSTWA SYSTEM
STRONA INTERNETOWA ODDZIAŁU OBRONNY PAŃSTWA SYSTEM

16 Oddział Spraw Obronnych
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mirosław WIKTOROWSKI starszy specjalista Oddział Spraw Obronnych tel.(22)


Pobierz ppt "PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2016 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google