Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA OLSZTYN NA LATA 2006 -2008 Olsztyn, listopad 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA OLSZTYN NA LATA 2006 -2008 Olsztyn, listopad 2005."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA OLSZTYN NA LATA 2006 -2008 Olsztyn, listopad 2005

2 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 Autorzy Strategii Plocek Krystyna- Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” Falej Monika – Polskie Stowarzyszenie „Dom Europejski” z Regionu Warmińsko – Mazurskiego Baturo – Warszawska Barbara - Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” Bembas Krystyna – Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” Sadowska Beata – Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” w Olsztynie Żemło Jadwiga – Warmińsko Mazurskie Forum Kobiet koło w Olsztynie Fornal Danuta –Warmińsko – Mazurskie Forum Kobiet koło w Olsztynie Kuberska Krystyna - Warmińsko – Mazurskie Forum Kobiet koło w Olsztynie Mularczyk Anna - Warmińsko – Mazurskie Forum Kobiet koło w Olsztynie Dudko Urszula –Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Siwkowski Leszek – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Jakubek Elżbieta – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Milewski Tadeusz – Polski Związek Niewidomych, Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jakowanis Danuta – Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Saniewska Bożenna – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie Wytrążek Zbigniew – Fundacja Zdrowe Dziecko Skupień - Bielińska Sonia – Centrum Pomocy Rodzinie Kastalia Wiśniewska Jolanta – Akcja Katolicka Krawczyk Tadeusz – Akcja Katolicka Jankowska Czesława – Caritas Archidiecezji Warmińskiej Dobkowski Remigiusz – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej Krupa Aleksandra – Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Gojło Anna – Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu – animator Maria Żylińska- moderator – Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny

3 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 I. MISJA RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA OLSZTYN Misją Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn jest wzmacnianie roli Trzeciego Sektora w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

4 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 Misja będzie realizowana poprzez: koordynację działań poszczególnych organizacji pozarządowych, spełnianie roli mediatora pomiędzy Radą a władzą samorządową i rządową, informowanie o celach i zadaniach Rady, a także relacjonowanie osiągnięć i problemów Rady w massmediach, organizowanie cyklicznych spotkań w celu wymiany informacji i doświadczeń, motywowanie społeczeństwa do szerokiego udziału w zadaniach Rady, udział Rady w konsultacjach przy tworzeniu uchwał, ustaw, strategii lokalnych i regionalnych,

5 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 Swoje działania Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn kieruje do organizacji pozarządowych skupionych w Radzie i poza Radą oraz do ogółu społeczności lokalnej - celem wzmacniania procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

6 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 II. ANALIZA SWOT Przed przystąpieniem do pracy związanej z określeniem celów strategicznych i ope- racjnych, autorzy niniejszej koncepcji dokonali szczegółowej analizy szans i zagrożeń zewnętrznych oraz analizy mocnych i słabych stron dotyczących zespołu Rady.

7 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 ANALIZA WEWNĘTRZNA A. Mocne strony organizacji ( Streghts) I. Osobowość/osoba liderki + 67 II. Różnorodność organizacji (potencjału ludzkiego) + 40 III. Umiejętność rozmowy/dialogu/negocjacji + 29 IV. Dobra wola / chęć współdziałania + 28 V. Umiejętność współpracy z partnerami z innych sektorów + 27 VI. Różnorodność zawodów doświadczeń/ profesjonalizm + 26 VII. Większość kobiet w zespole + 20 VIII. Dyspozycyjność członków Rady + 17 IX. Systematyczność spotkań, cykliczność narad/ pracy + 17 X. Determinacja w działaniu + 17 XI. Umiejętność wyciągania wniosków/nauka na błędach + 12 XII. Dbałość o wspólne dobro + 11 XIII. Świadomość pracy na rzecz Rady + 9 XIV. Udział w tworzeniu prawa lokalnego/ podniesienie poczucia własnej wartości + 9 XV, Wiedza na temat sektora NGO oraz NGO w Olsztynie + 9 XVI. Dobre kontakty personalne + 9 XVII. Powołanie I Rady – funkcja prekursorska + 8 XVIII. Brak osobowości prawnej + 7 XIX. Świadomość Konieczność pracy na rzecz NGO’s + 4

8 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 B. Słabe strony organizacji (Weaknessess) I. Brak stałej siedziby – 48 II. Brak obsługi technicznej– 31 III. Brak wsparcia Rady dla Liderki i Prezydium-osamotnienie w działaniu -29 IV. Brak zaangażowania niektórych członków Rady– 28 V. Brak odpowiedzialności, pozorna działalność niektórych członków Rady -21 VI. Nieprecyzyjny regulamin Rady – 21 VII. Brak podziału ról, brak delegacji zadań – 20 VIII. Brak strategii krótko i długoterminowej – 20 IX. Brak kultury współpracy - 19 X. Brak wyciągania konsekwencji – 18 XI. Brak skutecznej promocji – 17 XII. Brak podstawowych zasad współpracy- - 14 XIII. Brak integracji - 14 XIV. Brak ekspertów – 14 XV. Brak fachowej wiedzy – 13 XVI. Brak umiejętności pozyskiwania funduszy– 10 XVII. Brak zainteresowania silnych organizacji– 7 XVIII. Brak wzmacniania NGO – 3 XIX. Słabe strony – 2 XX. NIEUFNOŚĆ - ? nie określono, w jakim stopniu osłabia działalność Rady

9 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 ANALIZA OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO: C. Szanse (Opporunities) I. Powstanie profesjonalnego centrum NGO’s + 48 II. Opieka boska + 40 III. Sprzyjające środowisko lokalne + 36 IV. Fundusze pomocowe ( w tym strukturalne) + 28 V. Wolontariat + 28 VI. Sprzyjające kontakty zagraniczne Rady z NGO +28 VII. Wzrastający autorytet Rady/ zainteresowanie społeczności lokalnej + 26 VIII. Prawodawstwo krajowe wspierające NGO +22 IX. Dobry wizerunek NGO+ 22 X. Życzliwość samorządu i władz miasta + 22 XI. Sprzyjające prawo Unijne, ONZ+ 18 XII. Większa otwartość urzędników na zmiany oraz partnerstwo + 16 XIII. Sponsorzy + 12 XIV. Doświadczenia innych Rad + 12 XV. SEKTOR NGO’s+ 12 XVI. Przychylność mediów + 6

10 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 D. Zagrożenia (Threats) I. Zniechęcenie do działalności społecznej, kryzys idei-19 II. Zła opinia o Radzie-18 III. Separatystyczna działalność organizacji pozarząd.-17 IV. Nieprzychylność mediów/instytucji-16 V. Brak wsparcia / zrozumienia ze strony rodzin – 15 VI. Brak pluralizmu społeczno-politycznego – 15 VII. „Pieniactwo” członków organizacji- 14 VIII. Brak spójności między oczekiwaniami organizacji a pracą Rady – 13 IX. Niestabilna sytuacja gospodarczo-polityczna - 11 X. Ograniczanie /blokowanie informacji zewnętrznych– 11 XI. Możliwa zmiana przepisów dot. NGO na niekorzystne– 11 XII. Nieprzychylność środowiska lokalnego/społecznego -`10 XIII. Brak wiedzy nt. działalności Rady Organizacji – 10 XIV. Biurokracja/nieżyczliwość/zbyt rozbudowana– 10 XV. Brak przychylności władz lokalnych– 10 XVI. Brak wymiany informacji pomiędzy Radami w Polsce – 9 XVII. Możliwość ograniczenia wymiany informacji/doświadczeń -7 XVIII. Postrzeganie Rady jako konkurencji NGO– 7 XIX. Rutyniarstwo w działaniach urzędników administracji, samorządu, organizacji - 7 XX. Wymiana doświadczonej kadry urzędniczej we władzach lokalnych – 6 XXI. Ograniczenie dostępu do Funduszy Strukturalnych dla NGO’s – 6 XXII. Utrata wolontariatu - 4

11 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 ARKUSZ ZESTAWIENIOWY ANALIZY SWOT SZANSE NAJWAŻNIEJSZE NAJWAŻNIEJSZE MOCNE STRONY I. Powstanie Centrum-poprawa warunków II. Wzrastający autorytet Rady III. Środowisko lokalne-sprzyjające IV. Fundusze pomocowe V. Życzliwość samorządu lokalnego I. Dobra wola chęć działania II. Determinacja w działaniu +osobowość liderki III. Umiejętność rozmowy IV. Różnorodność zawodów +dyspozycyjność V. Różnorodność organizacji i umiejętności członków Rady ZAGROŻENIA NAJWAŻNIEJSZE NAJWIĘKSZE SŁABE STRONY I. Brak spójności między oczekiwaniami organizacji a pracą Rady II. Niestabilna sytuacja polityczno- gospodarcza III. Zła opinia o Radzie IV. Możliwość zmiany przepisów NGO V. Brak wsparcia rodzin I. Brak centrum/siedziby II. Nieprecyzyjny regulamin/ brak podziału ról III. Brak strategii krótko i długoterminowej IV. Brak kultury współpracy V. Brak skutecznej promocji VI. Brak umiejętności pozyskiwania funduszy

12 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 III. CELE STRATEGICZNE W oparciu o pogłębioną analizę SWOT wypracowano następujące cele strategiczne do zrealizowania w okresie trzech lat: 2006 -2008. Zaproponowano trzy główne cele strategiczne: I. BUDOWANIE MARKI RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA OLSZTYN  Cele operacyjne: 1. utworzenie biura 2. utworzenie i prowadzenie strony internetowej 3. opracowanie regulaminu i innych dokumentów Forum i Rady 4. promocja działań Rady 5. włączenie się w inicjatywę reaktywacji „Stadionu Leśnego” II. REPREZENTOWANIE INTERESÓW III SEKTORA W CELU OSIĄGNIĘCIA SPÓJNOŚCI I EFEKTYWNOŚĆI W JEGO DZIAŁANIU  Cele operacyjne 1. budowanie systemu komunikacji 2. udział w sesjach Rady Miasta oraz w innych ciałach, gremiach opiniujących i doradczych 3. udział w tworzeniu PR lokalnego dot. III sektora 4. rzecznictwo na rzecz III sektora

13 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 III. USTAWICZNA EDUKACJA CZŁONKÓW RADY I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  Cele operacyjne 1. rozpoznanie potrzeb szkoleniowych 2. wizyty studyjne 3. seminaria wykłady prelekcje 4. gromadzenie księgozbioru przydatnego do samokształcenia 5. biblioteka multimedialna 6. e-learning

14 Strategia rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn 2006-2008 Harmonogram planu strategicznego ROPMO


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA OLSZTYN NA LATA 2006 -2008 Olsztyn, listopad 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google