Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 2 czerwca 2016 Uczę matematyki z sukcesem Opracowanie: Dariusz Borowski

3 2 czerwca 2016 Cel szkolenia Podwyższenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form pracy, pracy ze standardami egzaminacyjnymi oraz oceniania wewnątrzszkolnego

4 2 czerwca 2016 Program szkolenia Moduł I – Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Moduł II – Podstawa programowa, a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolny zestaw programów nauczania Moduł III – Skuteczne metody i formy pracy

5 2 czerwca 2016 Moduł I Ocenianie wewnątrzszkolne a ocenianie zewnętrzne

6 2 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Tematyka 1.Prezentacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2.Prezentacja zewnętrznego systemu oceniania. 3.Relacje między wewnątrzszkolnym, a zewnętrznym systemem oceniania.

7 2 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Temat 1. Prezentacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

8 2 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Systematyczne ocenianie osiągnięć uczniów jest integralną częścią procesu nauczania. Jasne i zrozumiałe dla uczniów zasady oceniania, prawidłowo funkcjonujące w danej szkole, umożliwiają nauczycielom efektywne planowanie procesu nauczania, a uczniów motywują do uczenia się i zwiększają ich odpowiedzialność za własny rozwój. Temat 1 - Prezentacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania

9 2 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Właśnie dlatego problematyka tej części modułu koncentruje się wokół zagadnień związanych z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Temat 1 - Prezentacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania

10 2 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Wewnątrzszkolne systemy oceniania, wprowadzone do statutów szkół po raz pierwszy w roku szkolnym 1999/2000, określają ogólne zasady oceniania (zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym oceniania), lecz w szczegółowych zapisach i rozwiązaniach różnią się, ponieważ uwzględniają specyficzne warunki, w jakich funkcjonują szkoły. Temat 1 - Prezentacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania

11 2 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Dyskusja Rola oceniania jako nieodzownego czynnika motywującego działanie człowieka przez całe życie. 1.Jaki rodzaj oceniania motywuje, zachęca, a jaki hamuje, zniechęca do podejmowania wysiłku, działania? 2.Jaka jest rola i miejsce oceniania szkolnego w procesie nauczania?

12 2 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 1 – Miejsce oceniania w procesie kształcenia WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ OCENA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ OCENA PROCESU TWORZENIA LUB WYTWORÓW PRACY UCZNIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PROCES TWORZENIA LUB WYTWORY PRACY UCZNIA

13 2 czerwca 2016 Uwaga! Zdefiniujcie pojęcia: sprawdzanie, ocenianie, ocenianie osiągnięć uczniów, ocena szkolna.

14 2 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 2 – Definicje sprawdzania, oceniania, oceny szkolnej SPRAWDZANIE proces, którego celem jest upewnienie się, że uczniowie opanowali określone czynności OCENIANIE proces wartościowania osiągnięć uczniów według wymagań edukacyjnych Ocenianie osiągnięć uczniów jest procesem ustalania i komunikowania ocen szkolnych. Ocena szkolna jest informacją o wyniku kształcenia wraz z komentarzem dotyczącym tego wyniku. (B. Niemierko)

15 2 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Pomoc 2 – Definicje sprawdzania, oceniania, oceny szkolnej c.d. Z komentarza uczeń powinien się dowiedzieć m.in.: - co zostało ocenione, - w jaki sposób dokonano oceny, - w jaki sposób ma wykorzystać informację o stwierdzonym poziomie osiągnięć do dalszego uczenia się.

16 2 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Zadanie 1 Sformułujcie listę najważniejszych oczekiwań związanych z wewnątrzszkolnym ocenianiem z punktu widzenia: 1.rodziców 2.uczniów 3.nauczycieli

17 2 czerwca 2016 Główne cele oceniania Diagnozowanie - określanie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności każdego ucznia. Informowanie o efektywności procesu nauczania i uczenia się – opisywanie rozwoju i postępów uczniów, ewaluacja i modyfikowanie procesu nauczania.

18 2 czerwca 2016 Główne cele oceniania Różnicowanie i klasyfikowanie uczniów. Upowszechnianie osiągnięć uczniów– porównywanie osiągnięć szkół, określanie stopnia opanowania umiejętności opisanych w standardach egzaminacyjnych.

19 2 czerwca 2016 Główne cele oceniania Motywowanie ucznia do dalszej pracy Opracowano na podstawie Programu Nowa Szkoła

20 2 czerwca 2016 Funkcje oceniania DiagnostycznaKształcąca Informacyjna MotywacyjnaSelekcyjna Klasyfikacyjna RóżnicującaSumująca Wspierająca Na podstawie: W. Okoń Słownik pedagogiczny, PWN, 1992

21 2 czerwca 2016 Podstawy tworzenia WSO 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), 2. Program wychowawczy szkoły 3. Szkolny zestaw programów nauczania

22 2 czerwca 2016 Cele oceniania wewnątrzszkolnego 1.Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 2.Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 3.Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 4.Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 5.Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.

23 2 czerwca 2016 Uwaga! Na podstawie rozporządzenia MEN określmy elementy łączące oraz różniące wewnątrzszkolne systemy oceniania.

24 2 czerwca 2016 Zasady tworzenia WSO Rozporządzenie MEN wymaga: 1.Formułowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, 2.Formułowania przez zespół nauczycieli, w porozumieniu z samorządem uczniowskim i radą rodziców, jednolitych zasad oceniania dotyczących: sposobu informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych Form bieżącego oceniania uczniów oraz warunków poprawiania ocen Klasyfikacji śródrocznej (liczba semestrów, skala ocen itp..) Procedur zaliczania niektórych innych (nadobowiązkowych) zajęć edukacyjnych Terminów ustalania ocen klasyfikacyjnych i warunków ich poprawiania Warunków poprawiania dwóch ocen niedostatecznych rocznych. Wymienione aspekty WSO zawsze powinny uwzględniać specyfikę szkoły

25 2 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Zadanie 2 1.Przeanalizujcie otrzymany przykład WSO. 2.Znajdźcie elementy systemu, które dotyczą: ustalania ocen bieżących i rocznych, możliwości poprawiania ocen bieżących, trybu odwoławczego od ocen rocznych. 3.Znajdźcie elementy systemu potwierdzające, że spełnia on funkcję motywującą i informacyjną. 4.Przygotujcie plakat.

26 2 czerwca 2016 Jaki powinien być WSO? WSO powinien być dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców: jasny i zrozumiały, dostępny i znany. WSO powinien być dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców: akceptowany, stosowany i przestrzegany.

27 2 czerwca 2016 Moduł I - Ocenianie wewnątrzszkolne, a ocenianie zewnętrzne Zadanie 3 W jakich sytuacjach mamy do czynienia ze wspierającą funkcją oceniania? Uzupełnij otrzymany materiał.

28 2 czerwca 2016 Funkcje WSO, a rola nauczyciela Diagnostyczna Stwarzanie sytuacji, dzięki którym można otrzymać informacje dotyczące osiągnięć ucznia. Określanie zasad i kryteriów oceniania. Określanie aktualnego poziomu osiągnięć i postępów ucznia w nauce.

29 2 czerwca 2016 Funkcje WSO, a rola nauczyciela Wspierająca Wskazywanie uczniowi jego słabych i mocnych stron. Indywidualizacja potrzeb ucznia w procesie uczenia się. Uwzględnianie w procesie nauczania osobistych zainteresowań ucznia. Pomoc w formułowaniu własnego planu rozwoju ucznia.

30 2 czerwca 2016 Funkcje WSO, a rola nauczyciela Kształtująca Doskonalenie metod pracy, samokształcenie Weryfikowanie programów nauczania, podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych.

31 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google