Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek najlepsza inwestycja Konferencja inaugurująca projekt ”Większa wiedza – Skuteczna praktyka - Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego” 11.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek najlepsza inwestycja Konferencja inaugurująca projekt ”Większa wiedza – Skuteczna praktyka - Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego” 11."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek najlepsza inwestycja Konferencja inaugurująca projekt ”Większa wiedza – Skuteczna praktyka - Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego” 11 września 2014 r.

2 Agenda 1.Informacje o projekcie. 2.Charakterystyka projektu. 3.Założenia projektu. 4.Zadania projektu. 5.Rekrutacja i promocja. 6.Efektywność projektu. 7.Kadra projektu.

3 Informacje o projekcie Projekt pn. „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”  Priorytet III POKL - Wysoka jakość systemu oświaty,  Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.  Instytucja pośrednicząca II stopnia - Ośrodek Rozwoju Edukacji  Beneficjent projektu - Powiat zgierski.

4  Realizacja projektu – 01 sierpnia 2014 roku 30 czerwca 2015 roku  Projekt w 100% sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Całkowita wartość projektu wynosi 787 305,60 zł

5 Charakterystyka projektu  Obszar realizacji projektu - powiat zgierski.  Projekt skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych  35 dyrektorów,  315 nauczycieli,  29 szkół,  6 przedszkoli.

6 „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego” Projekt „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego” jest odpowiedzią na potrzeby kadr oświaty, z których wynika:  niewystarczający poziom współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za wsparcie szkół i przedszkoli;  brak możliwości wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk wśród dyrektorów i nauczycieli;  brak kompleksowego systemu wspomagania szkół, przedszkoli;

7  niewystarczająca liczba placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych na terenie powiatu;  niewystarczające wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej;  brak wysokiej jakości kompleksowej diagnozy potrzeb szkół powiązanych z koncepcją rozwoju placówki.

8 Rekrutacja do projektu Rekrutacja do projektu  W projekcie musi wziąć udział co najmniej 10% szkół podstawowych i gimnazjów, które uzyskały wynik poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu końcowego w 2011 lub 2012 roku, a także co najmniej 10% szkół znajdujących się powyżej średniej;  Projekt obejmuje: 29 szkół, w tym: 13 SP, 6 Gm, 4 Tch, 3 ZSZ, 3 LO oraz 6 przedszkoli z terenu powiatu zgierskiego;  Wykaz placówek zakwalifikowanych do udziału w projekcie – strona internetowa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Zakładka ORE  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zgierzu, w zakładce ORE.

9  Ogłoszenie w prasie lokalnej „PULS POWIATU”,  Konferencja inaugurująca projekt,  Plakaty promocyjne zamieszczone w placówkach oświatowych na terenie powiatu zgierskiego,  Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, zakładka ORE.

10 Założenia projektu Założenia projektu Cel główny projektu:  zwiększenie jakości systemu doskonalenia nauczycieli;  wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Zgierskim;  wprowadzenie cykli doskonalenia w 35 placówkach oświatowych.

11 Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w 29 szkołach i 6 przedszkolach; Utworzenie 4 sieci współpracy i samokształcenia.

12 DIAGNOZA OFERTA DOSKONALENIA  wywiad z Dyrektorami – 2h;  wywiad z nauczycielami – 2h;  warsztat diagnostyczno-rozwojowy – 4h; oraz  utworzenie Rocznego Planu Wspomagania (RPW) SORE

13 Doskonalenie pracy nauczycieli:  Warsztaty oraz wykłady - 15h/placówkę;  Konsultacje grupowe - 12h/placówkę; EKSPERCI ZEWNĘTRZNI

14 Praktyka szkolna  Indywidualne poradnictwo i coaching dla Dyrektorów i nauczycieli – 10h/placówkę;  Grupowa analiza trudności – 5h/placówkę EKSPERCI ZEWNĘTRZNI

15  Przeprowadzenie ankiet – 2h,  Opracowanie i przedstawienie sprawozdania dyrektorom i nauczycielom – 4h,  Przygotowanie rekomendacji na przyszły rok szkolny – 3h. SORE

16 ZADANIE 2 PROJEKTU Utworzenie 4 sieci współpracy i samokształcenia  Utworzenie 4 różnych tematycznie zespołów Sieci (Dyrektorów, problemowa, przedmiotowa),  Organizacja spotkań członków sieci (3 – 5 razy w roku szkolnym),  Przeprowadzenie szkolenia - Eksperci zewnętrzni,  Aktywność na platformie internetowej udostępnionej przez ORE. Koordynator sieci

17 Objęcie 20% szkół pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli Poprawa jakości systemu wsparcia pracy szkół i przedszkoli Podniesienie kompetencji 315 nauczycieli w zakresie diagnozowania potrzeb Podniesienie kompetencji 315 nauczycieli w obszarach będących przedmiotem wybranych ofert doskonalenia Zwiększenie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi i ich Radami Pedagogicznymi

18 Biuro projektu Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pok. nr 6, na parterze budynku  Naczelnik Wydziału: Ilona Rafalska  Koordynator projektu: Daria Szczesiak e-mail: d.szczesiak@powiat.zgierz.pl  Asystent koordynatora: Małgorzata Łęcka e-mail: m.lecka@powiat.zgierz.pl

19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Człowiek najlepsza inwestycja Konferencja inaugurująca projekt ”Większa wiedza – Skuteczna praktyka - Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego” 11."

Podobne prezentacje


Reklamy Google