Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych na rynkach finansowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych na rynkach finansowych."— Zapis prezentacji:

1 Pojęcie, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych na rynkach finansowych

2 Ewolucja stosunków właścicielskich w gospodarce kapitalistycznej Kapitalizm właścicielski - system, w którym właściciele kapitału zarządzają nim osobiście. Tą wczesną formę rozwoju stosunków właścicielskich cechuje bardzo duże rozdrobnienie własności w gospodarce. Kapitalizm menedżerski - system, w którym w którym właściciele kapitału powierzają zarządzanie nim wynajętym menedżerom. Na tym etapie następuje konsolidacja własności, przy jednoczesnym rozdrobnieniu rzeczywistej kontroli nad własnością. Kapitalizm finansowy (instytucjonalny) - system, w którym właściciele kapitału przekazują nadzór nad skutecznością działań menedżerów oraz narzędzia do ich dyscyplinowania instytucjom wspólnego oszczędzania i inwestowania. Na tym etapie rozwoju stosunków właścicielskich następuje konsolidacja rzeczywistej kontroli nad stosunkowo rozdrobnionym kapitałem.

3 Ewolucja systemu finansowego Hegemonia banków komercyjnych Dominacja rynków finansowych Etap sekurytyzacji

4 Inwestorzy instytucjonalni są to instytucje zajmujące się profesjonalnie lokowaniem środków na rynku kapitałowym, szczególnie w zakresie inwestycji długoterminowych.

5 E Philip Davis: Wyspecjalizowane instytucje finansowe zarządzające zbiorowo oszczędnościami drobnych inwestorów w celu zapewnienia wyniku w zakresie maksymalizacji stopy zwrotu, przy zagwarantowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka i terminów zapadalności aktywów

6 Cechy inwestorów instytucjonalnych Risk pooling Dywersyfikacja portfela Preferencja płynności Zdolność gromadzenia i przetwarzania informacji rynkowych Duży udział pasywów długoterminowych Duża skala instytucji ◦ Duże wolumeny transakcji ◦ Inwestycje w niepodzielne aktywa o wysokiej wartości ◦ Duża siła negocjacyjna Zarządzanie aktywami osób trzecich ◦ Stosunek fiducjarny ◦ Problem agent – pryncypał ◦ Zachowania stadne (herding behavior)

7 Najważniejsze grupy inwestorów instytucjonalnych banki komercyjne banki inwestycyjne firmy ubezpieczeniowe fundusze emerytalne fundusze inwestycyjne fundusze hedgingowe fundusze private equite / venture capital narodowe fundusze majątkowe (Sovereign Wealth Funds)

8 Banki komercyjne Banki komercyjne - koncentrują się na udzielaniu kredytów a lokaty w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe traktują jako działalność drugoplanową. Najczęściej zakupują wtedy skarbowe i komunalne papiery wartościowe oraz papiery dłużne przedsiębiorstw. Banki uczestnicząc w ustalaniu ceny na kapitał wpływają na zainteresowanie inwestycjami w papiery wartościowe.

9 Banki inwestycyjne Banki inwestycyjne - profesjonalnie lokują środki na rynku kapitałowym, często nawet kreując go. Uczestniczą one w organizacji emisji papierów wartościowych, podejmując często wysokie ryzyko, jakie jest z tym związane (będąc gwarantem emisji).

10 Instytucje ubezpieczeniowe Instytucje ubezpieczeniowe - instytucje te w naturalny sposób zmuszone są do inwestowania, ponieważ gromadzą znaczne środki pieniężne i osiągają nadwyżki ze swej działalności. Inwestycje przez nie dokonywane, ze względu na charakter tych instytucji, są lokatami bezpiecznymi. Na ogół inwestują one w akcje renomowanych firm lub nabywają skarbowe papiery wartościowe (np. obligacje). Zazwyczaj powszechny obowiązek niektórych grup ubezpieczeń sprawia, że rozwój instytucji dokonujących tych operacji jest promowany przez instrumenty państwowej polityki gospodarczej.

11 Fundusze emerytalne Fundusze emerytalne tworzy się w celu dodatkowego zabezpieczenia osób indywidualnych na starość, niezależnie od państwowego systemu ubezpieczeń społecznych. Na rynku kapitałowym fundusze emerytalne są niezależnymi podmiotami w sensie finansowym, organizacyjnym i prawnym.

12 Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne - to instytucje finansowe, które lokują powierzone sobie pieniądze w przedsięwzięcia mające przynosić zysk, przede wszystkim na rynkach finansowych. Fundusz dysponuje znacznie większym rozeznaniem, które możliwości inwestowania są bardziej atrakcyjne z punktu widzenia uzyskania odpowiednio wysokiej stopy zwrotu. Osoba inwestująca za pośrednictwem funduszu ma także gwarancje, że jej portfel inwestycyjny, w którym oprócz akcji mogą znaleźć się także inne instrumenty finansowe, będzie zarządzany profesjonalnie.

13 Fundusze hedgingowe Fundusze hedgingowe (Hedge fund) - rodzaj instytucji finansowej pobierającej opłatę za zarządzanie powierzonym kapitałem, w którym dokonuje się kupna i krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych na rynku kapitałowym w celu ograniczenia (hedge) ryzyka wahań cen obejmujących swoim zasięgiem cały rynek dla maksymalizacji zysków. Jego najważniejszymi cechami są bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne jak i możliwość osiągania wysokiej stopy zwrotu zarówno podczas hossy jak i bessy na rynku.

14 Fundusze Private Equity / Venture Capital Fundusze PE/VC to fundusze inwestycyjne specjalizujące się w inwestycjach o charakterze niepublicznym, często charakteryzującym się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym i koniecznością aktywnego włączenia się inwestora finansowego w zarządzanie przedsięwzięciem. Venture Capital jest często traktowany jako podgrupa Private Equity specjalizująca się w inwestycjach w przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju.

15 Narodowe Fundusze Majątkowe Narodowe Fundusze Majątkowe (Sovereign Wealth Funds) – fundusze inwestycyjne kontrolowane przez władze publiczne, inwestujące na rynkach kapitałowych środki pochodzenia publicznego, często pochodzące z dochodów państwa ze sprzedaży surowców naturalnych.

16 Dynamiczny wzrost skali aktywów inwestorów instytucjonalnych Wartość aktywów tradycyjnych inwestorów instytucjonalnych (bln USD) (Źródło: CityUK Fund Management Report 2015)

17 Nowe grupy inwestorów instytucjonalnych (2014, bln USD) (Źródło: CityUK Fund Management Report 2015)

18 Aktywa inwestorów instytucjonalnych w relacji do GDP (% - lata 1970 - 2010)

19 Przyczyny wzrostu znaczenia inwestorów instytucjonalnych Przemiany w gospodarce światowej ◦ Dynamiczny wzrost skali sektora finansowego ◦ Wzrost skali oszczędności gospodarstw domowych ◦ Deregulacja rynków finansowych ◦ Wzrost skali emisji papierów wartościowych ◦ Wzrost skali transgranicznych inwestycji portfelowych ◦ Innowacje na rynkach finansowych (instrumenty pochodne, commercial papers, asset-backed securities)

20 Przyczyny wzrostu znaczenia inwestorów instytucjonalnych Przyczyny podażowe – wzrost przewagi komparatywnej w zakresie realizowanych funkcji. ◦ Innowacje finansowe prowadzą do obniżenia kosztów świadczonych usług i rozszerzenia ich zakresu. Przyczyny popytowe – wzrost popytu na funkcje pełnione przez inwestorów instytucjonalnych ze strony ich klientów. ◦ Wzrost popytu na długoterminowe inwestycje oferujące wysoką stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku.

21 Obszary wpływu inwestorów instytucjonalnych Struktura i rozwój systemu finansowego Efektywność i stabilność systemu finansowego Wzrost gospodarczy Finansowanie podmiotów gospodarczych Wycena aktywów Ład korporacyjny


Pobierz ppt "Pojęcie, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych na rynkach finansowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google