Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wadowice Wdrożenie – aspekty praktyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wadowice Wdrożenie – aspekty praktyczne."— Zapis prezentacji:

1 System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wadowice Wdrożenie – aspekty praktyczne

2 Regulacja prawna Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), Data obowiązywania - 1 stycznia 2012r. Data wejścia w życie – 1 lipca 2013r.

3 Cel ustawy Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. Zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów.

4 Cel ustawy Całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów. Zmniejszenie zaśmiecenia w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych. Prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

5 Gospodarka odpadami komunalnymi przed 1 lipca 2013r.

6 Gospodarka odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013r.

7 Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wadowice Etap I Wybór metody naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

8 Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wadowice Etap II Unormowanie prawne nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy

9 Uchwały – akty prawa miejscowego Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012r. w sprawie: wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wadowice; Uchwała Nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; Uchwała Nr XVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice;

10 Uchwały – akty prawa miejscowego Uchwała Nr XIX/182/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Uchwała Nr XIX/183/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Uchwała Nr XIX/184/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Uchwała Nr XIX/185/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

11 Zabudowa jednorodzinna Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Wadowice – nowe rozwiązania

12 Worek żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe Worek niebieski – papier i tektura; Worek zielony – szkło; Worek brązowy – odpady zielone; Dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów segregowanych łącznie do worka koloru żółtego. Sposób gromadzenia odpadów

13 Zabudowa wielorodzinna Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Wadowice – nowe rozwiązania

14 Pojemnik żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe Pojemnik niebieski – papier i tektura; Pojemnik zielony – szkło; Worek brązowy – odpady zielone; Dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów segregowanych łącznie do pojemnika koloru żółtego. Sposób gromadzenia odpadów

15 Częstotliwość odbioru odpadów Rodzaj odpadów komunalnych zbieranych selektywnie Zabudowa jednorodzinnaZabudowa wielorodzinna Nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub funkcjonują obiekty użyteczności publicznej Odpady komunalne zmieszane 2 razy w miesiącu2 razy w tygodniu w terminach ustalonych bezpośrednio z zainteresowanymi firmami, sklepami, instytucjami lub podmiotami lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu Odpady zbierane selektywnie -papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe 1 raz w miesiącu2 razy w miesiącu Odpady zielone W miesiącach od maja do października -2 razy w miesiącu

16 Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wadowice Etap III Składanie przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wadowice DeklaracjeIlość deklaracji złożonych Szacowana ilość brakujących deklaracji Ilość mieszkańców ujętych w deklaracjach Gmina6655,0600,033517,0 Miasto2375,0192,016269,0 Wioski4280,0408,017248,0

18 Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wadowice Etap IV Przeprowadzenie postępowania przetargowego

19 Przedmiot zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wadowice”

20 Przedmiot zamówienia Maksymalna ilość odpadów do odebrania z terenu Gminy Wadowice za okres od 01.07.2013 do 31.12.2014r. 16.200,0 Mg

21 Warunki udziału w postępowaniu Zezwolenie i uprawnienia; Wiedza i doświadczenie Wykonawcy; Potencjał techniczny; Baza magazynowo – transportowa; Potencjał ekonomiczny i finansowy Wykonawcy.

22 Oferenci Konsorcjum: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Kraków, PUK van Gansenwinkel Kraków Sp. z o.o., Cena za tonę odpadów: 217,08 zł brutto Całkowita wartość zamówienia:3.516.696,00 zł brutto PUK EMPOL Sp. z o.o., Tylmanowa, Cena za tonę odpadów: 306,72 zł brutto Całkowita wartość zamówienia:4.968.864,00 zł brutto

23 Oferenci Konsorcjum: KOMWAD Sp. z o.o., Wadowice, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Andrychów Cena za tonę odpadów: 347,68 zł brutto Całkowita wartość zamówienia:5.632.416,00 zł brutto Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Oświęcim, Cena za tonę odpadów: 416,17 zł brutto Całkowita wartość zamówienia:6.741.954,00 zł brutto

24 Wybór oferty Konsorcjum: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków, PUK van Gansenwinkel Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

25 Umowa Rozstrzygnięcie przetargu: 18.06.2013r. Termin obowiązywania umowy: od 01.07.2013r. do 31.12.2014r.

26 Obowiązki Wykonawcy Realizacja umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów

27 Obowiązki Wykonawcy Wyposażenie nieruchomości jednorodzinnych w worki do segregacji odpadów; Wyposażenie nieruchomości wielorodzinnych w pojemniki do segregacji odpadów; Ustalenie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych; Dostarczenie każdemu właścicielowi nieruchomości harmonogramów odbiorów odpadów komunalnych wraz z naklejkami identyfikacyjnymi właściciela nieruchomości oraz innych materiałów wynikłych na etapie realizacji zamówienia;

28 Obowiązki Wykonawcy Zainstalowanie w siedzibie zamawiającego oprogramowania śledzącego czas i miejsce pracy samochodów, którymi wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia; Przeszkolenie min. 2 pracowników zamawiającego pod kątem obsługi systemu śledzenia czasu i miejsca pracy samochodów, którymi wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia;

29 Obowiązki Wykonawcy Odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wadowice; Prowadzenie ewidencji odebranych odpadów zgodnie z przyjętym sposobem rozliczenia tj. za 1 Mg odpadów; Sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności tj.  Kart przekazania odpadów – 1 raz w miesiącu;  Miesięcznych raportów wagowych;

30 Obowiązki Wykonawcy Uzyskanie następujących poziomów odzysku odpadów:  papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło: w roku 2013 - co najmniej 12%, w roku 2014 - co najmniej 14%, Uzyskanie następujących poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji:  dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi 50%.

31 Przygotowania Zamawiającego do funkcjonowania systemu Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

32 Przygotowania Zamawiającego do funkcjonowania systemu Stworzenie bazy danych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych; Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Wadowice; Opracowanie projektu uchwał; Wdrożenie systemu komputerowego „Opłata za odpady”; Weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty; Wdrożenie i przetestowanie systemu płatności; Poinformowanie mieszkańców o wysokości opłaty; Dystrybucja ulotki o sposobie segregacji odpadów na terenie Gminy;

33 Przygotowania Zamawiającego do funkcjonowania systemu Bieżący kontakt z wybranym oferentem, dotyczący logistyki przedsięwzięcia; Wysyłka wezwań do złożenia deklaracji; Bieżąca korekta deklaracji; Przygotowanie zestawień punktów odbioru odpadów komunalnych i przekazanie ich wykonawcy; Zainstalowanie systemu kontroli czasu i miejsca pracy pojazdów wykonawcy; Szkolenie pracowników zamawiającego pod kątem obsługi systemu kontroli czasu i miejsca pracy pojazdów wykonawcy;

34 W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego: Paweł Jodłowski - pjodlowski@wadowice.pl Elżbieta Borycka - eborycka@wadowice.pl Katarzyna Paździora – kpazdziora@wadowice.pl tel. (33) 873 18 11 w. 219, 205pjodlowski@wadowice.pleborycka@wadowice.plkpazdziora@wadowice.pl

35 Paweł Polak Kierownik Referatu Zieleni i Ochrony Środowiska UM Wadowice tel. (33) 873 18 11, w. 206 kom. 606 320 782 e-mail: ppolak@wadowice.plppolak@wadowice.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wadowice Wdrożenie – aspekty praktyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google