Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strategia wdrażania Projektu innowacyjnego testującego „Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego”

2 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza problemu Problem: Niskie i bardzo niskie wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów 8 zasadniczych szkół zawodowych z miasta Konina i powiatu konińskiego Egzamin maturalny 2010: język polski, język angielski, matematyka: wyniki 8 szkół zawodowych m. Konina i powiatu konińskiego były niższe niż średnia, okręgu, województwa i kraju (źródło: OKE X 2010); Egzamin maturalny 2011: Wyniki powiatu konińskiego plasowały się – na tle innych powiatów - na jednych z ostatnich miejsc, zaś spośród 4 miast Wielkopolski na prawach powiatu miasto Konin we wszystkich trzech przedmiotach było na ostatnim, czwartym miejscu.

3 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza problemu c.d. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach technikalnych - 2010: Wyniki miasta Konina i powiatu konińskiego poniżej średniej Okręgu i woj. wielkopolskiego Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach technikalnych – 2011: Wyniki miasta Konina i powiatu konińskiego niższe niż w roku 2010, nadal poniżej średniej Okręgu i woj. wielkopolskiego

4 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyczyny problemu Słabe wyniki egzaminów to efekt zbioru czynników związanych z procesem nauczania i postawami samych uczniów, wyraźnie brakuje metod, które aktywizowałyby postawę kreatywną uczniów nastawioną na poszukiwanie rozwiązań, zamiast opanowania pamięciowego materiału teoretycznego. Zbyt duży nacisk kładziony jest na wiedzę teoretyczną, a zbyt mały na przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów. Nauczyciele w procesie edukacyjnym rzadko stosują innowacyjne metody nauczania (metody aktywizujące – metodę projektu), ocenianie wspierające ucznia w rozwoju oraz kształcenie modułowe.

5 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pogłębiona analiza problemu Pogłębiona analiza zakresu praktycznego stosowania przez nauczycieli szkół zawodowych nowoczesnych metod nauczania: Metod aktywizujących Metody projektu (w szczególności) Oceniania wspierającego ucznia w rozwoju Kształcenia modułowego Badanie przeprowadzone w ramach I etapu projektu (kwiecień 2011 r.). Uczestnicy badania: 20 nauczycieli i nauczycielek oraz 20 uczniów z: Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie Zespół badawczy: doradcy metodyczni Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

6 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski z przeprowadzonych badań 1.W badanych szkołach istnieją sprzyjające warunki do wprowadzenia modelu innowacyjnych metod dydaktycznych. 2.Uczniowie oczekują od szkoły i nauczycieli takich zmian w procesie edukacyjnym, które wyzwalałyby ich postawy twórcze, podnosiły poziom kompetencji kluczowych oraz motywowały do rozwoju. 3. Nauczyciele otwarci są na zmiany w zakresie nowoczesnych metod prowadzenia procesu dydaktycznego, co przełoży się na wzbogacenie ich warsztatu pracy i sprostanie współczesnym wymogom polityki oświatowej państwa. 4.Środowisko szkolne nie jest dostatecznie przygotowane do samodzielnego wprowadzania zmian w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i oczekuje konstruktywnego wsparcia w postaci materiałów, szkoleń, doradztwa. 5. Zasadne jest wyposażenie nauczycieli w materiały dydaktyczne (poradnik) wyznaczające etapy działań i wspomagające proces wdrażania zmian w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.

7 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis grupy docelowej Grupę docelową projektu stanowią zarówno nauczyciele, jak i uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w różnych zawodach w mieście Koninie i powiecie konińskim. Główne problemy grupy docelowej UCZNIOWIE: niskie oceny na egzaminach maturalnych oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Niewystarczający poziom umiejętności praktycznych, niski poziom kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów oraz samodzielnego pozyskiwania wiedzy Główne problemy grupy docelowej NAUCZYCIELE: Niskie efekty kształcenia, pomimo dużego wysiłku wkładanego w realizację procesu dydaktycznego Zbyt małe wsparcie merytoryczne i niedostatek narzędzi praktycznych, możliwych do zastosowania w procesie wdrażania nowoczesnych metod dydaktycznych

8 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis grupy docelowej – c.d. Grupa docelowa w fazie testowania produktu finalnego: 20 nauczycieli/nauczycielek (14K, 6M) przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych z 4 szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego, 400 uczniów/uczennic (220K, 180M) z 4 szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina i powiatu konińskiego Grupa docelowa w fazie upowszechniania: Wspomniani wyżej nauczyciele/nauczycielki (20 osób) oraz kolejnych 20 nauczycieli/nauczycielek (16K, 4M)

9 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel wprowadzenia innowacji Główny cel projektu: Zwiększenie skuteczności procesów dydaktycznych w 4 szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z Miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez zastosowanie Modelu Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym przez 20 nauczycieli/nauczycielek (14K, 6M) i 400 uczniów/uczennic (220K, 180M) w latach 2011-2013. Pożądany stan docelowy: Podniesienie poziomu umiejętności kluczowych uczniów, co wpłynie na poprawę skuteczności procesów dydaktycznych.

10 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis produktu finalnego Produktem finalnym jest Poradnik zbudowany z następujących części: metody aktywizujące metoda projektu ocenianie kształtujące kształcenie modułowe Każdy z tych elementów składa się z obudowy teoretycznej i części praktycznej zawierającej procedury wdrażania

11 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacyjność produktu finalnego Zasadniczą innowacją, jaka zostanie wdrożona w wyniku projektu, jest zastosowanie w procesie kształcenia uczniów szkół zawodowych modelu procesu dydaktycznego, opartego o nowoczesne, skuteczne metody nauczania, oraz wyposażenie nauczycieli szkół M. Konina i powiatu konińskiego, prowadzących kształcenie zawodowe, w praktyczne narzędzie (poradnik), do wykorzystania w procesie dydaktycznym. Podejście do organizacji procesu dydaktycznego, wykorzystującego te 4 narzędzia, nie było dotychczas stosowane na szerszą skalę w szkołach zawodowych i technikach m. Konina i powiatu konińskiego

12 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływ produktu finalnego na sytuację grupy docelowej Wprowadzenie metod aktywizujących, kształcenia modułowego, oceniania kształtującego i metody projektu na stałe do 4 szkół zawodowych przez 20 nauczycieli Zwiększenie umiejętności pracy zespołowej 400 uczniów/uczennic, podniesienie umiejętności twórczego myślenia i podejmowania działań innowacyjnych, które zwiększą możliwości poszukiwania pracy lub dalszego kształcenia się Zwiększenie szans zdawalności egzaminów zewnętrznych i podniesienia poziomu wyników 400 uczniów/uczennic

13 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób oddziaływania produktu finalnego - Metody aktywizujące Nowa organizacja sytuacji dydaktycznej - treści kształcenia stają się dostępne uczniom i możliwe do przełożenia na doświadczenia osobiste. Modelowanie procesu uczenia się nastawionego na samodzielne działanie, planowanie - promowanie innowacyjności i kreatywności. Większa skuteczność w porównaniu z tradycyjnymi metodami podawczymi.

14 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób oddziaływania produktu finalnego - Metoda projektu Zmiana ról ucznia i nauczyciela w procesie uczenia się i nauczania - uczeń przyjmuje odpowiedzialność za swoją pracę nad poszerzaniem wiedzy, poszukuje innych źródeł informacji niż nauczyciel i podręcznik. Zmiana tradycyjnej formy prowadzenia zajęć z podawczej na twórczą. Kształcenie u uczniów postawy przedsiębiorczości i umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji.

15 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób oddziaływania produktu finalnego - Ocenianie kształtujące Zasada informacji zwrotnej - nie tylko podsumowanie wiedzy i pracy ucznia, ale także ukierunkowanie go, by mógł się dalej rozwijać, doskonalić Nie rezygnuje się z tradycyjnego wystawiania ocen, gdyż obie oceny są istotne - przy zastosowaniu obu sposobów oceniania ustalane są z uczniami jasne reguły dotyczące tego, co oceniane jest sumująco, a co kształtująco.

16 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób oddziaływania produktu finalnego - Kształcenie modułowe zwiększona skuteczność uczenia się poprzez działanie - brak podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne; treści mają charakter międzyprzedmiotowy, w każdej części (module) zawarte są wiadomości teoretyczne, i zastosowanie praktyczne; elastyczny cykl kształcenia - zaliczane są kolejne jednostki modułowe i moduły; czas zdobycia zaliczenia zależny od możliwości intelektualnych i sytuacyjnych ucznia; możliwość wyznaczenia indywidualnego toku zdobywania nowych umiejętności; rola nauczyciela odmienna niż w tradycyjnym sposobie kształcenia – duża samodzielność ucznia, nauczyciel pełni rolę mentora, tutora, trenera; wymusza odpowiedzialność i kreatywność;

17 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości wykorzystania produktu w szerszej skali – strategia upowszechniania Poinformowanie grup docelowych o efektach projektu, osiągniętych celach, dalszych planach z nim związanych - budowanie pozytywnej atmosfery wokół nowych metod, zachęcanie do ich stosowania jako rozwiązań skutecznych i korzystnych dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego. Zebranie uwag i komentarzy na temat użyteczności produktu finalnego. Działania upowszechniające: zorganizowanie i przeprowadzenie 8 konferencji w szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowanie 32 warsztatów dla 40 nauczycieli (30K, 10M) zorganizowanie konferencji i briefingów dla dziennikarzy publikacja artykułów w prasie i sieci udział w programie telewizji Konin opracowanie i wydanie ulotek, broszurek, biuletynów i plakatów opracowanie informacji na stronie www projektu, udział w spotkaniach i targach, sesji Rady Miasta Konina oraz na posiedzeniu Komisji Oświaty RM Konina

18 Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strategia włączenia do głównego nurtu polityki Cel: doprowadzenie do jak najszerszego stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe Prezentacja wyników testowania – zachęcenie do podjęcia dyskusji na temat wniosków, zmotywowanie do zastosowania Modelu w praktyce, Debata na temat produktu i efektów jego testowania (użytkownicy, decydenci, dyrektorzy szkół) - zebranie opinii zainteresowanych; spowodowanie działań zmierzających do szerszego zastosowania nowych metod w szkołach ponadgminazjalnych, oraz stworzenia systemu podnoszenia praktycznych kompetencji nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych 4 konferencje powiatowe z udziałem przedstawicieli organów prowadzących szkoły objęte projektem - zapoznanie decydentów z projektem, jego celami, działaniami, rezultatami i produktami. Potwierdzenie celowości wdrożenia w jak największej skali innowacyjnego Modelu, w oparciu o efekty przeprowadzonego projektu; Wdrażanie produktu finalnego w szkołach.


Pobierz ppt "Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google