Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Warszawa, 6 kwietnia 2016 r. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Warszawa, 6 kwietnia 2016 r. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3."— Zapis prezentacji:

1 Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Warszawa, 6 kwietnia 2016 r. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 www.nauka.gov.pl

2 CEL PROGRAMU Granty na Granty www.nauka.gov.pl Zwiększenie zainteresowania polskich jednostek naukowych uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej w roli koordynatorów projektów. Podniesienie jakości przygotowywanych wniosków projektowych.

3 PRZEDMIOT NABORU WNIOSKÓW Granty na Granty www.nauka.gov.pl Działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej: 1. Horyzont 2020 2. Fundusz Badawczy Węgla i Stali 3.Euratom w odpowiedzi na otwarte lub planowane wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską i opublikowane na stronie KE: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

4 ADRESACI WSPARCIA Granty na Granty www.nauka.gov.pl Jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, które zamierzają podjąć się roli koordynatora :  projektu planowanego do realizacji w ramach międzynarodowego konsorcjum;  pakietu (Work-Package Leader) w projekcie planowanym do realizacji w ramach międzynarodowego konsorcjum.

5 WARIANTY UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE Granty na Granty www.nauka.gov.pl  Pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego (w I i II edycji programu w wysokości do 33 000 zł);  Refundacja kosztów przygotowania wniosku projektowego (w I i II edycji programu w wysokości do 30 000 zł) Tylko jeśli wniosek uzyskał w ocenie merytorycznej liczbę punktów powyżej progu (threshold) wyznaczonego przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

6 PODSTAWY PRAWNE Granty na Granty www.nauka.gov.pl 1.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249). 2.Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, zmodyfikowany komunikatem z dnia 16 marca 2015 r. 3.Ogłoszenie o naborze wniosków.

7 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Granty na Granty www.nauka.gov.pl 1.Przeprowadzenie dodatkowego rozpoznania w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego; 2.Przygotowanie (napisania) wniosku; 2.Uczestnictwo wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich; 4.Organizacja spotkań roboczych konsorcjum; 5.Sporządzenie recenzji wniosku projektowego przez ekspertów wskazanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

8 KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE Granty na Granty www.nauka.gov.pl 1.Koszty pośrednie; 2.Koszty podatku od towarów i usług (VAT), jeśli mogą zostać odzyskane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

9 ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE w przypadku wniosku o pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego Granty na Granty www.nauka.gov.pl  Wstępna (bezpłatna) konsultacja z KPK tematu i zakresu planowanego projektu pod kątem dopasowania do wezwania konkursowego KE, w odpowiedzi na które planowane jest złożenie wniosku projektowego.  Złożenie wniosku do MNiSW nie później niż na 120 (150?) dni przed datą zamknięcia naboru wniosków projektowych określoną w ramach wybranego wezwania konkursowego KE.  Data rozpoczęcia finansowania działań związanych z przygotowaniem wniosku projektowego nie może być datą wcześniejszą niż data złożenia wniosku do MNiSW. Finansowanie może objąć okres nie dłuższy niż 12 (18?) miesięcy.

10 ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE w przypadku wniosku o refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego Granty na Granty www.nauka.gov.pl  Warunkiem wnioskowania jest uzyskanie przez projekt w ocenie merytorycznej liczby punktów powyżej progu (threshold) wyznaczonego przez KE lub inny upoważniony podmiot w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.  Wniosek do MNiSW należy złożyć nie później niż w terminie 30 (60?) dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej KE wniosku projektowego. Ocenę należy dołączyć do wniosku.  Finansowanie może objąć koszty poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 (18?) miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe.

11 PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU Granty na Granty www.nauka.gov.pl  Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym OSF na stronie internetowej: osf.opi.org.pl.  Złożenie wniosku potwierdza kierownik jednostki naukowej poprzez złożenie do MNiSW oświadczenia (wydrukowanego z systemu OSF i podpisanego).  Nabór wniosków w ramach edycji ma charakter ciągły i trwa od ogłoszenia naboru wniosków do końca danego roku kalendarzowego.  Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.

12 PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW Granty na Granty www.nauka.gov.pl 1.Ocena formalna – weryfikacja kompletności, poprawności i spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu i komunikacie o ustanowieniu programu „Granty na granty”. 2.Ocena merytoryczna – dokonywana przez Zespół interdyscyplinarny do spraw współpracy naukowej z zagranicą. 3.Przedłożenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinii Zespołu odnośnie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych, stanowiącej podstawę podjęcia przez Ministra decyzji. Zespół może rekomendować Ministrowi wsparcie finansowe w niższej niż wnioskowana wysokości.

13 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW Granty na Granty www.nauka.gov.pl 1.Zgodność wniosku projektowego z tematyką wezwania konkursowego ogłoszonego przez KE w ramach programu badawczego UE. 2.Potencjał naukowy i organizacyjny wnioskodawcy do przygotowania wniosku projektowego. 3.Wartość naukowa planowanego do realizacji projektu, wkładu nowej wiedzy (planowanej do uzyskania w wyniku realizacji projektu) do istniejącego stanu nauki lub technologii. 4.Zasadność planowanych/poniesionych kosztów przygotowania wniosku projektowego.

14 PRZYZNANIE I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW Granty na Granty www.nauka.gov.pl  Minister wydaje decyzję w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia do MNiSW kompletnego, poprawnego i spełniającego wymogi formalne wniosku.  Wnioskodawca składa do MNiSW projekt umowy w terminie 20 dni od daty otrzymania pozytywnej decyzji Ministra. Niedotrzymanie ww. terminu uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania!  Środki finansowe przekazywane są na podstawie umowy zawieranej pomiędzy MNiSW a wnioskodawcą.

15 WARUNKI REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY w przypadku wniosku o pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego Granty na Granty www.nauka.gov.pl  Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania kompletnego wniosku projektowego – przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE – do recenzji dwóch niezależnych ekspertów:  Wniosek należy przekazać ekspertowi nie później niż na 14 (20?) dni przed zamknięciem naboru wniosków;  Ekspert przedstawia recenzję nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku;  Ekspert sporządza recenzję na formularzu do tzw. samooceny wniosku (Self-evaluation form) biorąc pod uwagę kryteria określone w ramach danego wezwania konkursowego;  Wnioskodawca pokrywa koszt recenzji i konsultacji ze środków przyznanych przez MNiSW.

16 WARUNKI REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY w przypadku wniosku o pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego – CIĄG DALSZY Granty na Granty www.nauka.gov.pl  Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w MNiSW raportu z realizacji działań ustalonych w umowie w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji tych działań. Do raportu należy dołączyć recenzje ekspertów.  Raport podlega ocenie Zespołu wg. kryteriów:  zgodności zakresu zrealizowanych działań z działaniami określonymi we wniosku i umowie;  prawidłowości wydatkowania środków.  Warunkiem rozliczenia przyznanych środków jest pozytywna ocena formalna KE wniosku i dopuszczenie go do oceny merytorycznej.  Ocenę merytoryczną KE należy niezwłocznie przesłać do MNiSW.

17 WARUNKI REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY w przypadku wniosku o refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego Granty na Granty www.nauka.gov.pl  Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w MNiSW raportu z realizacji działań ustalonych w umowie w terminie 60 (30?) dni od dnia przekazania mu środków finansowych;  Raport podlega ocenie Zespołu wg. kryterium prawidłowości wydatkowania środków.

18 ROZLICZENIE UMOWY Granty na Granty www.nauka.gov.pl Minister, na podstawie oceny raportu dokonanej przez Zespół, uznaje umowę za:  wykonaną;  niewykonaną w całości lub części, z wezwaniem do zwrotu środków finansowych uznanych za wykorzystane niezgodnie z umową oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kary w wysokości do 10 % przekazanych środków finansowych.

19 WSTĘPNE PODSUMOWANIE PROGRAMU Granty na Granty www.nauka.gov.pl W ramach I edycji programu (2014 r.):  Wpłynęło 68 wniosków (58 na pokrycie kosztów planowanych, 10 na refundację);  MNiSW odmówiło finansowania 4 wnioskodawcom;  Na konkursy ogłoszone przez KE złożono 54 wnioski, z czego 5 otrzymało finansowanie KE (2 – P; 3 – R). W ramach II edycji programu (2015 r.):  Wpłynęły 52 wnioski (28 na pokrycie kosztów planowanych, 24 na refundację);  MNiSW odmówiło finansowania 4 wnioskodawcom;  Jeszcze nie wszystkie wnioski projektowe zostały złożone do KE;  Według obecnego stanu wiedzy: 1 wniosek otrzymał finansowanie KE (R)..

20 Granty na Granty www.nauka.gov.pl Adres strony internetowej programu www.nauka.gov.pl/granty-na-granty/ Osoba do kontaktu: Anna Czerniszewska Główny specjalista Wydział Programów Międzynarodowych Departament Nauki Tel. 22 50 17 150 e-mail: anna.czerniszewska@nauka.gov.pl Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Warszawa, 6 kwietnia 2016 r. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google